Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 16 listopada 2010 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB1/415-925/10-3/TW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 9 sierpnia 2010 r. (data wpływu 16 sierpnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą na polisy ubezpieczeniowe - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 sierpnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą na przelot samolotem oraz w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą na polisy ubezpieczeniowe.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym w zakresie pośrednictwa w interesach na rzecz kontrahenta z Anglii, którego produkty oferuje w krajach Unii Europejskiej oraz pozostałych krajach Europy i Azji. Prowadzona działalność wymaga korzystania z wielu środków transportu, gdyż Wnioskodawca musi dotrzeć w bardzo odległe miejsca. Obecnie najbardziej dostępne są tanie linie lotnicze, gdzie rezerwacje i płatności Zainteresowany dokonuje za pomocą Internetu. Dokumenty drukuje sam, a przelot jest potwierdzony kartą pokładową, która zawiera: imię, nazwisko, datę, godzinę wylotu oraz numer lotu. Linie te niestety nie wystawiają faktur na usługę. Pobyt poza terytorium kraju wiąże się z dodatkowym ryzykiem dotyczącym leczenia w razie wypadku, utraty bagażu dlatego przed dalszymi wyjazdami wykupuje dodatkowe ubezpieczenie obejmujące: koszty leczenia, NNW, OC oraz ubezpieczenie bagażu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą na polisy ubezpieczeniowe.

Czy koszty polis ubezpieczeniowych zawarte na okres delegacji służbowych będą kosztem w prowadzonej działalności gospodarczej.

Zdaniem Wnioskodawcy, dodatkowe ubezpieczenia, które są zawierane na okres odbywania podróży służbowych udokumentowanych notatkami, protokółami z przeprowadzonych rozmów lub podpisanymi kontraktami są gwarancją uzyskania przychodów, gdyż działalność Zainteresowany wykonuje samodzielnie. Ubezpieczenie zdrowotne, które opłaca w Polsce z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie zabezpiecza leczenia za granicą. Dodatkowe bezpłatne ubezpieczenie zdrowotne zawierane w NFZ daje możliwość korzystania z usług medycznych w ograniczonym zakresie tylko na terenie krajów Unii Europejskiej. Dodatkowo ubezpieczenie bagażu jest niezbędne gdyż znajdują się w nim rzeczy tj. laptop, dokumenty i inne urządzenia niezbędne w prowadzonych rozmowach.

Wymienione powyżej wydatki są podstawowymi kosztami uzyskania przychodów w prowadzonej przez Zainteresowanego działalności i służą do uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie są wymienione w art. 23 ww. ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W świetle powołanego uregulowania, aby dany wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu zaistnieć muszą łącznie trzy warunki:

* celem poniesienia wydatku (bezpośrednim lub pośrednim) powinno być osiągnięcie przychodu, lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,

* wydatek ten nie może być wymieniony w zawartym w art. 23 ust. 1 ww. ustawy katalogu wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,

* musi być prawidłowo udokumentowany.

W przypadku źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza należy przyjąć, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie na życie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą oraz ubezpieczeniem bagażu nie są ujęte w katalogu zawartym w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. Nie stanowi to jednak wystarczającej przesłanki do zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów. Dla uzyskania takiego statusu konieczne jest również zaistnienie związku przyczynowego między poniesionym wydatkiem, a celem jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz przedstawione we wniosku informacje stwierdzić należy, iż wydatki związane z opłaceniem składek na przedmiotowe polisy ubezpieczeniowe osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą mają charakter wydatków osobistych. Zatem ww. wydatki nie mają bezpośredniego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie są wydatkami ponoszonymi w celu powstania lub zwiększenia przychodu oraz zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodu. Brak ww. związku przyczynowo-skutkowego wyklucza możliwość zaliczenia ww. wydatków do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wniosek w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą na przelot samolotem w dniu 16 listopada 2010 r. został rozstrzygnięty odrębną interpretacją indywidualną nr ILPB1/415-925/10-2/TW.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl