Pisma urzędowe
Status: Nieaktualne

Pismo
z dnia 29 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB1/415-808/08-4/AA
Stawka 20% zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu najmu w przypadku przekroczenia limitu 4000 euro.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 3 października 2008 r. (data wpływu 6 października 2008 r.), uzupełnionym w dniu 15 grudnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu najmu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu najmu.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 4 ustawy Ordynacji podatkowej, w związku z czym pismem z dnia 19 listopada 2008 r., znak ILPB1/415-808/08-2/AA, na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 5 grudnia 2008 r., a w dniu 15 grudnia 2008 r. wniosek uzupełniono o brakujące informacje (uzupełnienie wniosku nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 11 grudnia 2008 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży części samochodowych i tylko taka jest wymieniona w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wnioskodawca rozlicza się z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych.

Wnioskodawca podaje, że ma otrzymać od swojej matki lokal użytkowy, który obecnie jest wynajmowany firmie prowadzącej Biuro Nieruchomości. Do tej pory od dochodu z najmu był odprowadzany podatek w wysokości 8,5%, a po przekroczeniu kwoty 4.000 euro podatek 20%. Po otrzymaniu tego lokalu Zainteresowany chciałby nadal wynajmować lokal tej samej firmie na podstawie umowy cywilno-prawnej, opłacając podatek w ten sam sposób.

Wnioskodawca informuje, że w Urzędzie Skarbowym poinformowano Go, że pomimo iż nie ma najmu we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej powinien dochód uzyskany z tego źródła rozliczać razem z dochodem ze swojej firmy. Natomiast w innym urzędzie skarbowym i na infolinii podatkowej uzyskał informacje, że wynajmując na podstawie umowy cywilno-prawnej może opłacać podatek w tym samym wymiarze co Jego matka i niezależnie od prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej.

Zainteresowany podaje, iż lokal nie jest i nie będzie własnością firmy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy po otrzymaniu lokalu Wnioskodawca będzie mógł opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 8,5%, a po przekroczeniu kwoty 4.000 euro - 20%...

Zdaniem Wnioskodawcy, po otrzymaniu lokalu od swojej matki powinien sporządzić umowę cywilno-prawną i płacić podatek w wysokości 8,5%, a po przekroczeniu kwoty 4.000 euro 20%. Wnioskodawca uważa, że skoro lokal nie jest i nie będzie własnością firmy, którą prowadzi, ani nie jest wpisany do działalności gospodarczej tak powinno wyglądać rozliczenie z urzędem skarbowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9a ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 (tj. najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą), są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W myśl art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Przychody uzyskiwane z najmu i zaliczone do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza występują wówczas, gdy: podatnik dokona wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, podając najem jako przedmiot działalności i spełnia kryteria zorganizowania tej działalności wynikające z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przedmiotem umowy najmu są składniki majątku związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca obecnie prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych oraz zamierza wynajmować lokal mieszkalny, który otrzyma od matki i który nie będzie składnikiem majątku w prowadzonej działalności, a zakres działalności gospodarczej, którą prowadzi nie obejmuje usług najmu.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że osiągane z tego tytułu przychody nie będą zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowić będą natomiast odrębne źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy.

Stosownie do uregulowań zawartych w art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Z treści art. 6 ust. 1b cytowanej ustawy wynika, że przychody uzyskane z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, podlegają opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych również, jeżeli są uzyskiwane przez podatników, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.

Należy dodać, że aby skorzystać z ryczałtowej formy opodatkowania należy złożyć pisemne oświadczenie o jej wyborze. O zasadach składania wspomnianych oświadczeń stanowi art. 9 ust. 1 ustawy, w myśl którego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zgodnie z treścią art. 6 ust. 4 w przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio.

Jak z powyższego wynika, w przypadku niezłożenia wspomnianego oświadczenia w terminie ustawowym podatnik jest obowiązany do opłacania podatku na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zwraca się jednocześnie uwagę na to, że w przypadku uzyskiwania przychodów z najmu, który opodatkowany jest podatkiem zryczałtowanym ustawodawca przewiduje zróżnicowaną stawkę podatkową w zależności od tego, jaka jest wielkość przychodów osiągniętych przez podatnika z tego źródła od początku roku podatkowego.

Jak wynika z treści art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) cytowanej ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z najmu do kwoty stanowiącej równowartość 4.000 euro i stawką 20% od nadwyżki przychodów ponad tę kwotę.

Zatem po otrzymaniu lokalu od matki Wnioskodawca z tytułu najmu będzie mógł opłacać zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w wysokości 8,5%, natomiast w przypadku uzyskania (w danym roku podatkowym) przychodu z tytułu najmu lokalu w kwocie powyżej 4.000 euro, od nadwyżki ponad tę kwotę powinien opłacać zryczałtowany podatek dochodowy według stawki 20%.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl