Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 19 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB1/415-790/08-2/TW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, reprezentowanego przez radcę prawnego - Pana przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2008 r. (data wpływu 1 października 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie źródeł przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie źródeł przychodów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest akcjonariuszem Spółki Akcyjnej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy, która zamierza dokonać przekształcenia ze spółki akcyjnej w spółkę komandytowo-akcyjną w oparciu o przepisy Tytułu IV, Działu III Kodeksu spółek handlowych. Wnioskodawca stanie się tym samym akcjonariuszem spółki przekształconej. Jednocześnie wskazać należy, iż zarówno jako akcjonariusz spółki akcyjnej jak i przyszły akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej jest on podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wszyscy dotychczasowi wspólnicy przekształcanej spółki akcyjnej przystąpią do spółki przekształconej, w związku z tym przy przekształceniu spółka nie będzie wypłacała ani nie postawi do dyspozycji akcjonariuszom żadnych kwot. W momencie przekształcenia dotychczasowi wspólnicy spółki przekształcanej nie obejmą akcji, a jedynie złożą oświadczenie woli o uczestnictwie w spółce przekształconej. Wkłady wniesione na pokrycie kapitału zakładowego w Spółce Akcyjnej staną się w momencie przekształcenia wkładami wspólników spółki komandytowo-akcyjnej, a majątek spółki przekształcanej stanie się - zgodnie z przepisem art. 553 § 1 Kodeksu spółek handlowych - z dniem przekształcenia majątkiem spółki przekształconej, odrębnym od majątku wspólników. Przy przekształceniu spółki zachowana zostaje tożsamość wartości wniesionych wkładów. W pasywach spółki przekształcanej (jako jej kapitał zapasowy) figurują zyski z lat ubiegłych przekazane na kapitał zapasowy, a także zysk bieżącego roku, które zostały opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zyski te po przekształceniu pozostaną majątkiem spółki przekształconej. Nie zostaną one wypłacone, postawione do dyspozycji, ani udostępnione w jakiejkolwiek formie poszczególnym wspólnikom.

Dla każdego wspólnika spółki przekształconej będą prowadzone oddzielnie następujące konta:

* stałe konta kapitałowe, na których zostaną zapisane wkłady wspólników w wysokości równej wartościom akcji w spółce przekształcanej oraz ewentualne przyszłe wkłady kapitałowe wynikające z podwyższenia przez wspólników kapitału,

* bieżące konta kapitałowe, na których będą zapisane przyszłe, możliwe do wypłaty udziały w zyskach, wypłaty, odsetki, pożyczki wspólników oraz inne transakcje płatnicze wspólnika ze spółką,

* konta rezerw, na których będą księgowane udziały w zyskach niepodlegające wypłacie oraz wpłaty wspólników, które nie stanowią wkładów. W związku z powyższym, po przekształceniu spółki kapitałowej niepodzielony zysk stanowiący kapitał zapasowy tej spółki oraz zysk roku bieżącego nie zwiększą wartości wkładów i nadal stanowić będą niepodzielony zysk zaksięgowany na kontach rezerw spółki komandytowo-akcyjnej.

Powyższe oznacza, iż w czasie trwania spółki żaden wspólnik nie może żądać, ani tym bardziej otrzymać wypłaty środków z takiego konta. Wypłata może ewentualnie nastąpić tylko w chwilach likwidacji spółki, bądź w przypadku wystąpienia z niej danego wspólnika.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z przekształceniem Spółki Akcyjnej w spółkę komandytowo-akcyjną w opisanym we wniosku przypadku powstanie dla Wnioskodawcy przychód, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na dzień przekształcenia spółki, zgodnie z regulacją zawartą w art. 24 ust. 5 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 4 i 7 oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) - dalej k.s.h., przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę komandytowo-akcyjną jest w pełni dopuszczalne. Co więcej, jak stanowi art. 553 k.s.h., "spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej", a w szczególności "spółka przekształcona pozostaje podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej".

Ponadto, z art. 93a Ordynacji podatkowej wynika, że osobowa spółka handlowa zawiązana w wyniku przekształcenia ze spółki kapitałowej wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Jest to ogólna zasada sukcesji podatkowej. Jednak w przypadku różnych podatków może być różny status podatkowy spółki po przekształceniu. Spółki kapitałowe są podatnikiem i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). W spółkach osobowych natomiast podatnikami są wspólnicy i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych bądź prawnych (w przypadku gdy wspólnikiem spółki osobowej jest osoba prawna). Inaczej jest w zakresie podatku od towarów i usług - tutaj podatnikiem jest zarówno spółka osobowa jak i kapitałowa (art. 15 ustawy o VAT).

Sukcesja podatkowa nie obejmie jednak tych praw i obowiązków, które mieli wspólnicy spółki kapitałowej (w tym przypadku akcyjnej), w związku z czym prawa te nie przechodzą po przekształceniu na spółkę komandytowo-akcyjną, której wspólnicy, jak już wspomniano, podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a zamiast przychodu z udziału w zyskach osoby prawnej po przekształceniu wspólnicy osiągać będą przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jak wynika z powyższych rozważań, przekształcenie spółki handlowej w inną spółkę handlową to proces zmierzający jedynie do zmiany formy prawnej organizacji. W ramach przekształcenia nie dochodzi do likwidacji spółki przekształcanej - likwidacja nie jest w żadnym momencie częścią procedury przekształceniowej. Spółka przekształcona nie jest więc następcą prawnym spółki przekształcanej, lecz kontynuuje jej działalność pod zmienioną formą prawną. Po dokonaniu przekształcenia spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, a wspólnicy spółki przekształcanej stają się wspólnikami spółki przekształconej (art. 553 Kodeksu spółek handlowych). Najpóźniej w terminie jednego miesiąca od podjęcia uchwały w sprawie przekształcenia, Spółka wzywa wspólników do złożenia oświadczeń o uczestnictwie w spółce przekształconej. Jeżeli wspólnik nie złoży oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej, przysługuje mu roszczenie o wypłatę kwoty odpowiadającej wartości jego udziałów lub akcji, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia. Wspólnikowi, który złoży oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształconej nie przysługują żadne roszczenia majątkowe związane z procesem przekształcenia. Środki pieniężne znajdujące się w majątku spółki przekształcanej, w wyniku przekształcenia przejdą w całości na spółkę komandytowo-akcyjną i będą stanowiły odrębny majątek tej spółki.

Zgodnie z art. 8 Kodeksu spółek handlowych spółki osobowe, w tym spółka komandytowo-akcyjna, mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać obowiązki. W kwestii charakteru majątku spółki w związku z wprowadzeniem tego przepisu, w uwagach do projektu Kodeksu spółek handlowych, w literaturze przedmiotu zaprezentowane zostało stanowisko, że spółki osobowe są odrębnymi od wspólników podmiotami prawa, co oznacza, że majątek spółki przypada samej spółce, a nie na zasadzie wspólności łącznej wspólników. W doktrynie zauważa się również, że w związku z przyjęciem w Kodeksie spółek handlowych konstrukcji podmiotowości prawnej spółek osobowych, bez przyznania im osobowości prawnej, należy konsekwentnie przyjąć, że spółki osobowe jako odrębne podmioty mają także swój własny, odrębny majątek (Strzępka, Popiołek, Witosz, Zielińska Komentarz do Kodeksu spółek handlowych, Warszawa 2001, Wydawnictwo CH Beck). Również Sąd Najwyższy w swym ponadczasowym orzeczeniu, które do dziś zachowało aktualność stwierdził wyraźnie, iż:

"Majątek spółki jest odrębną masą majątkową, która stanowi niepodzielną wspólność majątkową, należącą do wszystkich wspólników i mogącą ulec podziałowi w zasadzie tylko po rozwiązaniu spółki; dlatego też udział wspólnika w majątku spółki (we wszystkich częściach składowych tego majątku) w czasie trwania spółki nie może być rachunkowo określony" (Por. orzecz. SN z dnia 6 lipca 1934 r., III C 312/33, Lex, 49630).

Wnioski te potwierdza również analiza art. 28 Kodeksu spółek handlowych, znajdującego zastosowanie do spółki komandytowo-akcyjnej na podstawie art. 126 § 1 pkt 1 ww. Kodeksu.

Zgodnie z tym przepisem majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Środki pieniężne, w tym niepodzielony zysk z lat ubiegłych, zaksięgowane na kapitale zapasowym spółki, stanowią zatem wyłącznie majątek spółki, także w przypadku jej przekształcenia, majątek przy tym odrębny od majątku poszczególnych wspólników. Żaden ze wspólników biorących udział w przekształceniu, nie staje się w wyniku tej operacji właścicielem jakiegokolwiek składnika majątku spółki. Ze wspomnianych wyżej przyczyn, nie sposób uznać, by na skutek przekształcenia u któregokolwiek ze wspólników, którzy wyrazili zamiar udziału w spółce po przekształceniu, powstał jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu.

Stosownie do regulacji art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej. Ponadto, z art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f. wynika, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały w spółce mającej osobowość prawną, w tym również z podziału majątku likwidowanej spółki a także należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną. Art. 24 ust. 5 omawianej ustawy stanowi natomiast, iż dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: dochód z umorzenia udziałów, dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej.

Cytowane przepisy nie obejmują wskazanej na wstępie sytuacji, gdy wypracowany przez spółkę akcyjną zysk został opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych, a następnie nie został podzielony między wspólników, lecz był przekazywany na kapitał rezerwowy spółki, wobec czego nie został opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podstawowym kryterium dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych jest faktyczne uzyskanie dochodu. Za dochód faktycznie otrzymany należy zaś uznać taki dochód, którym podatnik może sam rozporządzać, a więc dochód rzeczywiście mu wypłacony lub pozostawiony do dyspozycji.

Skoro niepodzielone zyski Spółki Akcyjnej staną się własnością spółki komandytowo-akcyjnej, w której nadal pozostaną zatrzymane, to w świetle przytoczonych wyżej przepisów, nie można uznać, że zostaną faktycznie otrzymane w formie udziału w zyskach osób prawnych przez akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej.

Z powyższego wynika, że wspólnicy spółki przekształcanej nie uzyskają dochodu, który mógłby podlegać opodatkowaniu. Albowiem majątek spółki przekształcanej, w tym również niepodzielone zyski, nie ulegną likwidacji i zwrotowi wspólnikom, lecz będą stanowić majątek przekształconej spółki komandytowo-akcyjnej i w tej spółce pozostaną.

Przy przekształceniu spółki zachowana zostaje tożsamość wartości wniesionych wkładów, nie następuje ani zwiększenie wartości wkładów, ani ich zmniejszenie. Zmiany w tym zakresie stałyby bowiem w sprzeczności z istotą przekształcenia, a więc z zasadą kontynuacji bytu prawnego spółki przekształcanej i spółki przekształconej. Dotyczy to również statusu niepodzielonego zysku spółki, nie zwiększa on bowiem wartości wkładów i nadal stanowi niepodzielony zysk (kapitał rezerwowy) spółki przekształconej.

Reasumując, omawiane przekształcenie zarówno z punktu widzenia prawa spółek handlowych, jak i prawa podatkowego nie jest traktowane jako likwidacja spółki kapitałowej, bowiem likwidacja nie jest w żadnym momencie częścią procedury przekształceniowej, mimo że jako podmiot podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych przekształcana spółka akcyjna przestaje istnieć. Przekształcenie spółki handlowej w inną spółkę handlową to proces zmierzający do zmiany formy prawnej organizacji. Tym samym u wspólników przekształcanej spółki kapitałowej nie powstanie w chwili przekształcenia zobowiązanie podatkowe od niepodzielonych zysków.

Powyższe stanowisko znajduje swoje odzwierciedlenie w dominującej części doktryny oraz orzeczeń organów podatkowych. W szczególności Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w piśmie z dnia 16 listopada 2004 r. (PD-l/423/141/04) w odpowiedzi na zapytanie podatnika dotyczące analogicznej kwestii (opodatkowanie wspólników przy przekształceniu spółki akcyjnej w spółkę komandytową) stwierdził:

"przepisy te nie przewidują związku z opisanym w zapytaniu przekształceniem (...) opodatkowania wspólników z tytułu niewypłaconej dywidendy pozostawionej na kapitale rezerwowym ani z tytułu mających miejsce przekształceń majątkowych, w tym także wspólnicy ci nie uzyskują dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (...), gdyż spółka komandytowa wstępuje w miejsce uprzednio istniejącej spółki akcyjnej".

Na zapytanie podatników wypowiedziały się w tej sprawie również inne organy m.in. Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu w postanowieniu z dnia 20 lutego 2007 r. na pytanie podatnika czy z dniem przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową niepodzielony zysk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych odpowiedział w następujący sposób:

"Mając na względzie fakt, że spółka przekształcana nie jest traktowana jako podmiot likwidowany, gdyż działalność gospodarcza będzie kontynuowana przy wykorzystaniu tego samego majątku przy zmienionej jedynie formie prawnej, zaś wspólnicy spółki przekształcanej stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej, należałoby uznać, że majątek przekształconej spółki z o.o. zaliczony jest na poczet wkładów do spółki komandytowej. Podkreślić należy, że majątek spółki przekształcanej staje się majątkiem spółki przekształconej zgodnie z brzmieniem art. 28 w związku z art. 555 k.s.h. Usytuowanie art. 28 podkreśla odrębność majątkową spółki od majątku wspólników. Pierwotny majątek spółki komandytowej tworzony jest z wkładów wspólników, zaś w przedmiotowym przypadku z majątku spółki przekształcanej. Skoro niepodzielone zyski spółki z o.o. stają się własnością spółki komandytowej, w której nadal pozostają zatrzymane to w świetle przytoczonych przepisów nie sposób uznać, że zostają faktycznie otrzymane w formie udziału w zysku osoby prawnej przez wspólników, będących uprzednio udziałowcami przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Z powyższego wynika, że wspólnicy spółki przekształcanej nie uzyskują dochodu, który mógłby podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, albowiem majątek spółki przekształconej, w tym również niepodzielone zyski osoby prawnej nie ulega likwidacji i zwrotowi wspólnikom lecz jest majątkiem przekształconej spółki komandytowej i w tej spółce pozostaje".

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście w postanowieniu z dnia 15 maja 2007 r. (1435/FD1/415/9/07/EK) uznał, iż:

"Z uwagi na fakt iż: spółka przekształcana nie jest traktowana jako podmiot likwidowany, gdyż działalność gospodarcza będzie kontynuowana przy wykorzystaniu tego samego majątku przez następcę prawnego; wspólnicy spółki przekształconej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej uznać należy, że majątek spółki zaliczany jest na poczet wkładów do spółki jawnej. Jest to sytuacja analogiczna do objęcia nominalnej wartości udziałów w spółce mającej osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa. Takie objęcie udziałów nie stanowi źródła przychodów w myśl art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc przekazanie skumulowanych zysków spółki kapitałowej na kapitał podstawowy spółki osobowej nie mieści się w katalogu źródeł przychodów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 9, ani w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując, z przekształceniem spółki kapitałowej w osobową nie wiążą się żadne szczególne uregulowania podatkowe".

Podobnie orzekł także Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach pismem z dnia 30 grudnia 2004 r., (OG-005/267/PDI/415/48/04), Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego (postanowienie z dnia 25 stycznia 2006 r. znak RO/423-3/06) a także Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w postanowieniu z dnia 30 sierpnia 2005 r. znak OG/005/105/PDII/31/2005.

Stanowisko wyrażone powyżej znajduje swoje uzasadnienie także w odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów z 16 kwietnia 2007 r. na zapytanie poselskie nr 2352. W piśmie tym stwierdzono, że jeżeli:

"pozostawione w spółce kapitałowej środki przypadające na wspólnika staną się majątkiem spółki osobowej przy przekształceniu, wówczas podlegają opodatkowaniu dopiero w momencie wyjścia wspólnika ze spółki osobowej jako przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych".

Podsumowując stwierdzić należy, iż w związku z opisanym we wniosku przekształceniem spółki akcyjnej w spółkę komandytowo-akcyjną, Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku uiszczenia podatku dochodowego. Warunkiem jest, że niepodzielone zyski nie zostaną mu wypłacone w postaci dywidendy bądź nie podwyższą wartość wkładów w spółce komandytowo-akcyjnej w stosunku do wartości wkładów w Spółce Akcyjnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Jednocześnie tut. Organ zauważa, że przedstawiając własne stanowisko w sprawie Wnioskodawca podał, iż definicję dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych zawiera " art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f." (ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Jednakże mając na uwadze kontekst zawartych informacji tut. Organ zrozumiał, iż Wnioskodawca określając własne stanowisko w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego miał na uwadze przepis art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Odnosząc się do powołanych pism urzędowych co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl