ILPB1/415-784/14-2/AA

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 28 października 2014 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/415-784/14-2/AA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2014 r. (data wpływu 4 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji przychodów do odpowiedniego źródła przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji przychodów do odpowiedniego źródła przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Od 12 lutego 2014 r. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem VAT. Głównym przedmiotem działalności jest działalność związana z artystycznymi wykonaniami utworów własnych i innych autorów (covery) (PKD 90.01.Z). Przy prowadzeniu tej działalności Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za jej rezultat, nie wykonuje jej pod niczyim kierownictwem oraz ponosi ryzyko gospodarcze związane z jej prowadzeniem.

W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca świadczy m.in. usługi publicznego wykonywania koncertów muzycznych. W wykonaniu koncertu mogą uczestniczyć również inne osoby np. muzycy, artyści, pracownicy techniczni, którzy są zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych. Poza wykonywaniem koncertów, które są głównym przedmiotem działalności, Wnioskodawca uzyskuje również przychody z innych tytułów:

1. Tantiemy uzyskiwane od organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

2. Wynagrodzenie z tytułu udziału w sprzedaży płyt, gdzie podstawą uzyskania wynagrodzenia jest przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworów utrwalonych na płycie na producenta.

3. Wynagrodzenia za usługi związane z udziałem w kampaniach reklamowych, promocyjnych, informacyjnych polegających na reklamie i promocji wizerunku oraz produktów zleceniodawcy.

4. Wynagrodzenie za usługi polegające na jego udziale jako aktora w produkcjach filmowych, telewizyjnych czy spektaklach teatralnych oraz teledyskach (videoklipach).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Do jakiego źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych należy zakwalifikować uzyskiwane tantiemy od organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, przychody z tytułu udziału w zysku ze sprzedaży płyt, uzyskiwane wynagrodzenie związane z udziałem w kampaniach promocyjnych i informacyjnych oraz wynagrodzenie z tytułu udziału jako aktor w produkcjach.

Zdaniem Wnioskodawcy, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych rozróżnia poszczególne źródła przychodów, przewidując odmienne zasady opodatkowania przychodów należących do poszczególnych źródeł.

Ustawa w art. 10, wymienia jako osobne źródła przychodów m.in.:

a.

przychody z działalności wykonywanej osobiście, za które zgodnie z art. 13 pkt 2 uważa się m.in. przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,

b.

przychody z praw majątkowych, za które uznaje się zgodnie z art. 18 w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw,

c.

przychody z działalności gospodarczej, za które uznaje się zgodnie z art. 14 ustawy kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont, przy czym zgodnie z art. 5b ustawy za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

* odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

* są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności,

* wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro jego działalność jako artysty i twórcy polega na korzystaniu z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw do wizerunku, oraz na rozporządzaniu tymi prawami, a przy tym jest wykonywana zarobkowo, w sposób zorganizowany i ciągły, we własnym imieniu, na własny rachunek bez względu na jej rezultat, bez podlegania niczyjemu kierownictwu, z ponoszeniem pełnej odpowiedzialności wobec osób trzecich oraz pełnego ryzyka gospodarczego, to działalność taka będzie miała charakter pozarolniczej działalności gospodarczej i należy zaliczyć ją do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. do przychodów z działalności gospodarczej. Powyższe dotyczy zdaniem Wnioskodawcy wszystkich przychodów.

Prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 28 marca 2014 r. sygn. IPPB1/415-3/14-2/ES, w której Dyrektor uznał, iż "jeśli dana działalność twórcy polega na korzystaniu z praw autorskich, rozporządzaniu tymi prawami i jest wykonywana zarobkowo, w sposób zorganizowany i ciągły, we własnym imieniu, na własny rachunek to działalność taka będzie mała charakter pozarolniczej działalności gospodarczej (...), oraz w sytuacji gdy osoba fizyczna prowadząc działalność gospodarczą we wskazanym we wniosku zakresie otrzyma tantiemy wykonawcze oraz uzyska wynagrodzenie z tytułu sprzedaży płyty, powstały przychód należy zaliczyć do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej".

Stanowisko Wnioskodawcy zgodne jest również z tezą wynikającą z interpretacji ogólnej Ministra Finansów, wydanej w dniu 22 maja 2014 r. sygn. DD2/033/30/KBF/14/RD-47426, odnoszącej się m.in. do osobiście wykonywanej działalności artystycznej. Zgodnie z treścią ww. interpretacji "podatnik uzyskujący przychody z tytułów wymienionych w art. 13 ust. 2-8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może dla celów podatku dochodowego zaliczyć te przychody do działalności gospodarczej, pod warunkiem, że uzyskuje je w ramach działalności gospodarczej zdefiniowanej w art. 5a ust. 6 ustawy i nie zachodzą przesłanki negatywne, o których mowa w art. 5b ust. 1 tej ustawy".

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca uważa swoje stanowisko za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca rozróżnia m.in. następujące źródła przychodów:

* pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3),

* kapitały pieniężne i prawa majątkowe (pkt 7).

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

#8722; prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Treść art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Natomiast w myśl art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Obowiązki podatkowe zależą zatem od okoliczności uzyskania przychodów, o których mowa w powołanych powyżej przepisach. W sytuacji, gdy wykonywanie działalności dokonywane jest przez podatnika w sposób ciągły i zorganizowany, we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, w celu zarobkowym, tzn. z nastawieniem na zysk wówczas posiada znamiona pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jeżeli zatem podatnik uzyskuje przychody określone w art. 18 w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą do przychód z tego tytułu zaliczyć należy do źródła przychodów o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, tj. do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z powyższym, jeżeli dana działalność twórcy, polega na korzystaniu z praw autorskich, rozporządzaniu tymi prawami i jest wykonywana zarobkowo, w sposób zorganizowany i ciągły, we własnym imieniu, na własny rachunek, to działalność taka będzie miała charakter pozarolniczej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony opis zdarzenia należy uznać, że w sytuacji, gdy osoba fizyczna prowadząc działalność gospodarczą we wskazanym we wniosku zakresie otrzyma tantiemy od organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, osiągnie przychody z tytułu udziału w zysku ze sprzedaży płyt, uzyska wynagrodzenie związane z udziałem w kampaniach promocyjnych i informacyjnych oraz wynagrodzenie z tytułu udziału jako aktor w produkcjach, to przychód z tego tytułu należy zaliczyć do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl