Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 22 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB1/415-783/08-4/AMN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wyższej Szkoły przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2008 r. (data wpływu 1 października 2008 r.), reprezentowanej pełnomocnika o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.

W związku ze stwierdzeniem braków formalnych, pismem z dnia 20 listopada 2008 r. nr ILPB1/415-783/08-2/AMN, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku.

Wezwanie prawidłowo doręczono w dniu 26 listopada 2008 r., wniosek uzupełniono w dniu 3 grudnia 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zawarł umowę dotacji, która stanowi podumowę do umowy głównej, zarejestrowanej w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Przedmiotem tej umowy jest Współpraca Wnioskodawcy z Stowarzyszeniem X - jako Regionalnego Koordynatora - przy realizacji programu "Wolontariat Studencki -III". Program ten finansowany jest ze środków bezzwrotnej pomocy dla Polski na podstawie jednostronnej deklaracji Rządu Stanów Zjednoczonych. Otrzymane przez Wnioskodawcę środki pieniężne trafiają na wydzielony, specjalnie utworzony w tym celu rachunek bankowy (subkonto).

Wnioskodawca wskazał, iż Program "Wolontariat Studencki - III" ma charakter edukacyjny, a jego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych i zwiększenie motywacji do kształcenia wśród dzieci i młodzieży z terenów wiejskich oraz małych miast. Działania przewidziane Programem realizują osoby fizyczne, wykonujące określone zadania na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło (tj. opracowywanie koncepcji oraz przeprowadzenie warsztatów dla studentów, obsługa biura Regionalnego Koordynatora Programu).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy do dochodów osób fizycznych uzyskiwanych z tytułu realizacji Programu: "Wolontariat Studencki - III" finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy dla Polski na podstawie jednostronnej deklaracji Rządu Stanów Zjednoczonych ma zastosowanie przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego ma zastosowanie przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie dochody osób fizycznych zatrudnionych przez Podatnika i uzyskane z tytułu realizacji Programu "Wolontariat Studencki - III" powinny zostać zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a.

pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b.

podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Powołany przepis wprowadza przedmiotowo - podmiotowe przesłanki zwolnienia, które muszą być spełnione łącznie, a mianowicie ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych korzystają dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli środki finansowe pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych i podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowego z bezzwrotnej pomocy.

Zgodnie z powyższym istotne jest zarówno pochodzenie dochodów z określonych źródeł jak i bezpośrednie realizowanie celu programu finansowanego z tych źródeł. Przedmiotowe zwolnienie adresowane jest jedynie do podatników bezpośrednio realizujących cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, jeżeli umowa na podstawie której podatnicy bezpośrednio realizują cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy została zawarta z bezpośrednim beneficjentem pomocy, tj. podmiotem, który pierwszy otrzymał środki objęte tym zwolnieniem.

Z tego względu dla ustalenia podmiotów korzystających ze zwolnienia istotna jest treść dokumentów, przyznających stronie polskiej bezzwrotne środki pomocowe oraz treść umów, na podstawie których podatnik otrzymuje przedmiotowe przychody. Ze zwolnienia korzystają bowiem dochody uzyskane przez osoby fizyczne, które zawarły umowę z instytucją otrzymującą pomoc finansową (beneficjent pomocy), a przedmiot tej umowy służy bezpośrednio realizacji programu, na który przyznana została pomoc finansowa. Jest jednak oczywistym, że prace przewidziane programem pomocowym realizują określone osoby fizyczne wykonujące konkretne zadania. Jednakże nie każda osoba zatrudniona przy realizacji zadań i otrzymująca wynagrodzenie sfinansowane ze środków pomocy zagranicznej korzysta ze zwolnienia od opodatkowania. Ustalona wykładnia językowa cytowanego wyżej przepisu ustawy podatkowej prowadzi bowiem do wniosku, że realizacja otrzymanych przez wykonawcę zadań, finansowanych ze środków pomocy zagranicznej, uprawnia do zwolnienia z opodatkowania dochodów pracowników uczestniczących w sensie merytorycznym i bezpośrednim w wykonywaniu tych zadań. Zatem istotną okolicznością wpływającą na zastosowanie zwolnienia jest charakter czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione przy realizacji danego projektu. Należy odróżnić czynności o charakterze merytorycznym od czynności o charakterze organizacyjnym, technicznym czy pomocniczym. Zwolnieniu od podatku nie będą więc podlegały dochody osiągnięte przez osoby zaangażowane jedynie pośrednio w realizację projektu wykonujące prace o charakterze pomocniczym lub polegające na wykonywaniu typowych funkcji kierowniczych czy nadzorczych, które niewątpliwie są niezbędne w procesie realizacji projektu, jednakże same w sobie nie stanowią celu programu, nie spełniony bowiem jest wymóg bezpośredniej realizacji celu programu pomocowego.

Z przedstawionych informacji wynika, iż dochody otrzymane przez Wnioskodawcę będą przyznane ze środków bezzwrotnej pomocy na podstawie jednostronnej deklaracji Rządu Stanów Zjednoczonych. Jednakże to nie Wnioskodawca jest ich bezpośrednim odbiorcą (beneficjentem bezpośrednim), bo jak wynika z opisanego we wniosku stanu faktycznego, Wnioskodawca otrzymuje dotacje na podstawie podumowy do umowy głównej.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, że nie została spełniona jedna z przesłanek wynikających z powołanego wyżej przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy.

Wobec tego, bez znaczenia jest charakter czynności (merytoryczny czy pomocniczy) wykonywany przez ww. osoby zatrudnione przy realizacji przedmiotowego projektu. W konsekwencji w opisanym stanie faktycznym nie będzie miał zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem dochody osób fizycznych uzyskane z tytułu realizacji Programu "Wolontariat Studencki - III" finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy dla Polski na podstawie jednostronnej deklaracji Rządu Stanów Zjednoczonych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl