ILPB1/415-749/10-2/AO - Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorcy świadczącego usługi transportowe wydatków na biopaliwa i możliwość zmniejszenia z tego tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 23 września 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/415-749/10-2/AO Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorcy świadczącego usługi transportowe wydatków na biopaliwa i możliwość zmniejszenia z tego tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2010 r. (data wpływu 29 czerwca 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

* kosztów uzyskania przychodu - jest prawidłowe,

* zmniejszenia podatku o koszt biopaliwa - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodu i zmniejszenia podatku o koszt biopaliwa.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Obecnie na rynku paliwowym rozpowszechniło się biopaliwo "A" kod. CN 38 24 90 98, które jest sprzedawane m.in. na stacjach "B".

"A" kod. CN 38 24 90 96 to paliwo odnawialne, produkowane z olejów roślinnych, głównie z oleju rzepakowego. Ze względu na fakt, iż obecna cena na ww. biopaliwa jest bardzo korzystna ekonomicznie dla przedsiębiorstwa, Wnioskodawca zdecydował się na jego zakup.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy przedsiębiorstwo, które Wnioskodawca prowadzi pod firmą "C", kupując biopaliwo "A" kod. CN 38 24 90 98 na fakturę VAT może wystawioną fakturę na biopaliwo "A" od. CN 38 24 90 98 zaliczyć jako koszt i zmniejszyć podatek dochodowy o koszt biopaliwa "A" kod. CN 38 24 90 98.

Zdaniem Wnioskodawcy, koszt zakupu biopaliwa "A" kod. CN 38 24 90 98, które jest dopuszczone do sprzedaży może zakwalifikować jako koszt i zmniejszyć podatek dochodowy o koszt biopaliwa "A" kod. CN 38 24 90 98.

Zakupione biopaliwo "A" kod. CN 38 24 90 98, stanowi koszt uzyskania przychodów (zgodnie z przyjętą definicją kosztów uzyskania przychodów ujętych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, art. 22 ust. 1), przedsiębiorstwa pod firmą "C", ponieważ jest wykorzystywane do świadczenia usług transportowych, które generują przychody przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:

* prawidłowe - w zakresie kosztów uzyskania przychodu,

* nieprawidłowe - w zakresie zmniejszenia podatku o koszt biopaliwa.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 9 ust. 2 ww. ustawy dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 ww. ustawy nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Stosownie do przepisu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zatem kosztem uzyskania przychodów nie są wszystkie wydatki, ale tylko takie, które nie są wymienione w art. 23 ww. ustawy i których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem (zwiększeniem) przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Jednakże ciężar wskazania owego związku spoczywa na Wnioskodawcy, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Kosztami uzyskania przychodu są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z oceny związku z prowadzoną działalnością winno wynikać, iż poniesiony wydatek obiektywnie może się przyczynić do osiągnięcia przychodów z danego źródła. Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu spełniać łącznie następujące warunki:

* pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,

* nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

* być właściwie udokumentowany.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca zdecydował się na zakup biopaliwa "A" kod. CN 38 24 90 98, ze względu na fakt, iż obecna cena na ww. biopaliwa jest bardzo korzystna ekonomicznie dla przedsiębiorstwa.

Wobec powyższego, wydatek na nabycie biopaliwa, które wykorzystywane jest do świadczenia usług transportowych, które generują przychody przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, uznać należy za koszt poniesiony w celu osiągnięcia przychodów.

W katalogu wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów zawartym w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest wyłączenia zakupu biopaliwa "A" kod. CN 38 24 90 98.

Reasumując, Wnioskodawca, który prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Usługi Transportowe, kupując biopaliwo "A" kod. CN 38 24 90 98 na fakturę VAT może powyższy wydatek zaliczyć jako koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wśród odliczeń od podatku możliwości odliczenia wydatku na zakup biopaliwa, zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zmniejszenia podatku o koszt biopaliwa należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, że wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną z dnia 23 września 2010 r. nr ILPP2/443-996/10-5/EN.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl