Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 11 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB1/415-743/08-2/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2008 r. (data wpływu 18 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie stawki podatku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie stawki podatku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca rozpoczyna działalność gospodarczą, której przedmiotem będzie: działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z). Jako formę rozliczenia Wnioskodawca wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W ramach działalności Wnioskodawca będzie prowadził usługi związane z pisaniem oprogramowania na podstawie otrzymywanych zleceń. Firma będzie uzyskiwać przychody wyłącznie ze świadczenia usług w zakresie pozostałej działalności związanej z informatyką (PKWiU 72.6)

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy wykonywane w ramach tej działalności usługi podlegają opodatkowaniu stawką 8,5 %.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie świadczył usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 72.1) oraz doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU 72.2), które zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2, lit. h) powołanej wyżej ustawy, opodatkowane są stawką 17 %, natomiast dochody uzyskiwane przez Firmę będą pochodziły z usług w zakresie pozostałej działalności związanej z informatyką. Wnioskodawca uważa, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ryczałt od uzyskanych przychodów wynosi 8,5%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ww. ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy.

Wnioskodawca podaje we wniosku, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uzyskiwać będzie przychody wyłącznie ze świadczenia usług w zakresie pozostałej działalności związanej z informatyką (PKWiU 72.6).

Mając zatem powyższe na uwadze należy uznać, że przychody uzyskane przez Wnioskodawcę ze świadczenia usług podlegać będą opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%.

Jednocześnie tutejszy Organ zaznacza, że w niniejszej interpretacji oparto się na przedstawionych przez Wnioskodawcę informacjach, w których wskazano, że będzie On uzyskiwać przychody wyłącznie ze świadczenia usług w zakresie pozostałej działalności związanej z informatyką (PKWiU 72.6).

W przypadku, gdyby przytoczone we wniosku zdarzenie przyszłe różniło się od zdarzenia przyszłego występującego w rzeczywistości, to wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywistego zdarzenia przyszłego, gdyż tutejszy Organ w toku wydawania interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego nie ma stosownego umocowania w przepisach prawa, umożliwiającego weryfikację przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl