Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 17 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB1/415-635/08-5/IM
Wydatki związane z nabyciem nagród rzeczowych, później wydawanych w konkursie jako koszty uzyskania przychodu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki jawnej, reprezentowanej przez adwokata Pana przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2008 r. (data wpływu 18 sierpnia 2008 r.), uzupełnionym w dniu 30 września 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 - Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 25 września 2008 r. znak ILPB1/415-635/08-2/IM, ILPP2/443-758/08-2/SJ działając na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 29 września 2008 r., a w dniu 30 września 2008 r. wniosek uzupełniono.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką osobową (spółką jawną) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS (zwanej dalej Spółką lub Wnioskodawcą), której głównym przedmiotem działalności jest sprzedaż wyrobów rehabilitacyjnych z dzianin wełnianych; podkładów, kołder, podpór, zagłówków. Celem zachęcenia do nabycia ww. wyrobów oraz zwiększenia atrakcyjności własnej oferty Spółka ma zamiar przeprowadzić akcję promocyjną, zwaną dalej Konkursem.

Zgodnie z przygotowanym regulaminem Konkursu do udziału w nim będą dopuszczone jedynie osoby fizyczne, w wieku powyżej 18 r. życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Z momentem przystąpienia do Konkursu i złożenia stosownej deklaracji w tym celu uczestnik Konkursu będzie otrzymywał katalog nagród, w którym zostaną wyszczególnione nagrody oraz wskazana ilość punktów za poszczególne nagrody, których zebranie będzie uzasadniało dalszy udział w konkursie. Uczestnikom konkursu punkty będą przyznawane za "zorganizowanie pokazu oraz sprzedaż dokonaną na tym pokazie", przy czym przez organizowanie pokazu Wnioskodawca rozumie udostępnienie miejsca przez uczestnika konkursu na zorganizowanie pokazu towarów Spółki, natomiast sprzedaż dokonywana na takim pokazie będzie dokonywana przez pracownika Spółki lub osobę współpracującą ze Spółką.

Uczestnik po zebraniu określonej ilości punktów, wskazanej w katalogu dla wygrania danej nagrody, będzie musiał następnie odpowiedzieć prawidłowo na pytanie z zakresu działalności Spółki czy wiedzy o Spółce. W przypadku udzielania prawidłowej odpowiedzi uczestnik będzie otrzymywał nagrodę o charakterze rzeczowo-pieniężnym, a jego punkty będą kasowane. W przypadku udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi punkty uczestnika będą anulowane. Liczba nagród przyznanych w konkursie jest ograniczona (limitowana), a nagrody zdobywa uczestnik który najszybciej zgromadzi wymaganą dla zdobycia danej nagrody liczbę punktów i prawidłowo udzieli odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczące kosztów uzyskania przychodów.

Czy wydatki związane z nabyciem nagród rzeczowych, później wydawanych w organizowanej akcji promocyjnej (Konkursie) stanowią koszty uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy wydatki, które On poniesie na zakup nagród, które będą wydawane w organizowanej przez Niego akcji promocyjnej będą stanowiły koszty uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Celem ponoszonych ww. wydatków przez Wnioskodawcę jest utrzymanie i wzrost dotychczasowego poziomu sprzedaży. Poprzez organizowanie pokazów swoich towarów Wnioskodawca dokonuje promocji i reklamy swojego przedsiębiorstwa oraz jego oferty towarowej, a także dokonuje na nich sprzedaży. Zatem, niezorganizowanie pokazów, chociażby przez udostępnienie miejsca przez przyszłych uczestników konkursu mogłoby doprowadzić do spadku sprzedaży, a zatem uzyskiwanych przychodów przez Wnioskodawcę.

Wnioskodawca, jak podaje, musiał podjąć wszystkie stosowne kroki celem zabezpieczenia swoich źródeł przychodów - jednym z nich jest bezpośrednia sprzedaż towarów. W ten sposób dokonuje jednocześnie reklamy swojego towaru zachęcając uczestników pokazu do jego nabycia jak i dokonuje sprzedaży danego towaru. W konsekwencji promowanie osób, które udostępniają miejsce celem zorganizowania pokazu służy zabezpieczeniu źródła uzyskania przychodów. Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawcy, powyższe wydatki nie kwalifikują się do żadnego z przypadków wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów wyszczególnionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie mając na uwadze, iż wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczył stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), zaznacza się, iż interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla poszczególnych wspólników Spółki. Uregulowania tej ustawy dotyczą bowiem podatników, którymi są osoby fizyczne. Wniosek natomiast złożyła spółka (jawna), która w świetle zawartych w niej przepisów nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnikami zaś są poszczególni wspólnicy.

Wniosek w części dotyczącej:

*

podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uzyskania przychodów z tyt. wygranych w konkursach, został rozstrzygnięty odrębną interpretacją z dnia 17 listopada 2008 r. Nr ILPB1/415-635/08-4/IM,

*

podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego, został rozstrzygnięty odrębną interpretacją z dnia 17 listopada Nr ILPP2/443-758/08-4/SJ,

*

podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności przekazania towarów w ramach akcji promocyjnej, został rozstrzygnięty odrębną interpretacją z dnia 17 listopada Nr ILPP2/443-758/08-5/SJ,

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl