Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 17 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB1/415-635/08-4/IM
Rozliczenie jako przychodu z wygranych w konkursach akcji promocyjnych polegających na przyznawaniu punktów za udostępnienie miejsca na zorganizowanie pokazu wyrobów organizatora.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki jawnej, reprezentowanej przez adwokata Pana przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2008 r. (data wpływu 18 sierpnia 2008 r.), uzupełnionym w dniu 30 września 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uzyskania przychodów z tyt. wygranych w konkursach - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uzyskania przychodów z tyt. wygranych w konkursach.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 - Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 25 września 2008 r. znak ILPB1/415-633/08-2/IM, ILPP2/443-758/08-2/SJ działając na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 29 września 2008 r., a w dniu 30 września 2008 r. wniosek uzupełniono.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką osobową (spółką jawną) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS (zwanej dalej Spółką lub Wnioskodawcą), której głównym przedmiotem działalności jest sprzedaż wyrobów rehabilitacyjnych z dzianin wełnianych; podkładów, kołder, podpór, zagłówków. Celem zachęcenia do nabycia ww. wyrobów oraz zwiększenia atrakcyjności własnej oferty Spółka ma zamiar przeprowadzić akcję promocyjną, zwaną dalej Konkursem.

Zgodnie z przygotowanym regulaminem Konkursu do udziału w nim będą dopuszczone jedynie osoby fizyczne, w wieku powyżej 18 roku życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Z momentem przystąpienia do Konkursu i złożenia stosownej deklaracji w tym celu uczestnik Konkursu będzie otrzymywał katalog nagród, w którym zostaną wyszczególnione nagrody oraz wskazana ilość punktów za poszczególne nagrody, których zebranie będzie uzasadniało dalszy udział w konkursie. Uczestnikom konkursu punkty będą przyznawane za "zorganizowanie pokazu oraz sprzedaż dokonaną na tym pokazie", przy czym przez organizowanie pokazu Wnioskodawca rozumie udostępnienie miejsca przez uczestnika konkursu na zorganizowanie pokazu towarów Spółki, natomiast sprzedaż dokonywana na takim pokazie będzie dokonywana przez pracownika Spółki lub osobę współpracującą ze Spółką.

Uczestnik po zebraniu określonej ilości punktów, wskazanej w katalogu dla wygrania danej nagrody, będzie musiał następnie odpowiedzieć prawidłowo na pytanie z zakresu działalności Spółki czy wiedzy o Spółce. W przypadku udzielania prawidłowej odpowiedzi uczestnik będzie otrzymywał nagrodę o charakterze rzeczowo-pieniężnym, a jego punkty będą kasowane. W przypadku udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi punkty uczestnika konkursu będą anulowane. Liczba nagród przyznanych w konkursie jest ograniczona (limitowana), a nagrody zdobywa uczestnik który najszybciej zgromadzi wymaganą dla zdobycia danej nagrody liczbę punktów i prawidłowo udzieli odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczące uzyskania przychodów z tyt. wygranych w konkursach.

Czy akcję promocyjną polegającą na przyznawaniu punktów za udostępnienie miejsca na zorganizowanie pokazu wyrobów organizatora, w wyniku której osoba fizyczna po zgromadzeniu wymaganej ilości punktów uzyskuje prawo do udziału w dalszym etapie akcji polegającym na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie, należy rozliczyć zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako przychód z wygranych w konkursach...

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku organizacji akcji promocyjnej polegającej na przyznawaniu punktów za dokonanie określonych czynności na rzecz organizatora akcji (we wnioskowanej sprawie za udostępnienie miejsca celem organizacji pokazu oraz ewentualnie za fakt dokonania sprzedaży na tym pokazie), a następnie możliwość udziału w konkursie i wygraniu określonej nagrody, poprzez odpowiedź na zadane pytanie konkursowe, należy rozliczyć zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wygranych w konkursach pobiera się podatek w wysokości 10% wartości nagrody (środków pieniężnych) - (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Podmiot, który stawia do dyspozycji środki pieniężne/wartości pieniężne (w przedmiotowej sprawie Spółka) jest obowiązany pobrać zaliczkę na podatek dochodowy, zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zaliczki na podatek muszą zostać przekazane do urzędu skarbowego do dnia 20-tego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaliczki pobrano. Zaliczkę należy przekazać do urzędu skarbowego właściwego dla siedziby płatnika (w przedmiotowej sprawie Spółki). Do końca stycznia następującego po danym r. podatkowym, w którym pobrano zaliczki należy sporządzić i wysłać do urzędu skarbowego (właściwego dla siedziby płatnika) roczną zbiorczą deklarację - PIT 8AR.

Wnioskodawca podkreśla, że ustawodawca nie zdefiniował pojęcia konkurs w ustawach podatkowych. Odnosząc się do słownikowych definicji pojęcia konkurs, należy wskazać, iż podstawową cechą jaka rozróżnia konkurs od innych akcji promocyjnych jest element rywalizacji (np. tylko określone osoby, najlepsze, najszybsze w odpowiedzi etc. są laureatami). We wnioskowanej sprawie uczestnicy organizowanej akcji promocyjnej rywalizują poprzez zbieranie jak największej ilości punktów, co umożliwia im wybór określonej nagrody, którą aby zdobyć koniecznym jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe. Jednocześnie pułap przyznanych nagród nie jest nieograniczony, lecz jest limitowany, co oznacza, iż niezebranie określonej ilości punktów w określonym czasie trwania konkursu oraz w czasie jak najszybszym, ze względu na limit przyznanych nagród, powoduje, że uczestnik akcji nie wygra określonej nagrody (uczestnik nie ma gwarancji uzyskania nagrody).

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z kodeksem spółek handlowych Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej, a z punktu widzenia przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ordynacji podatkowej posiada ona status płatnika. Zgodnie z art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (w przedmiotowej sprawie Spółka) posiada obowiązek rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych m.in. z tytułu określonego w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Stosownie do art. 41 ust. 4 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Zgodnie z treścią art. 42 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w terminie do końca stycznia r. następującego po r. podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio.

Reasumując uzyskane przez zwycięzcę nagrody należy rozliczyć zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie mając na uwadze, iż wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczył stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), zaznacza się, iż interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla poszczególnych wspólników Spółki. Uregulowania tej ustawy dotyczą bowiem podatników, którymi są osoby fizyczne. Wniosek natomiast złożyła spółka (jawna), która w świetle zawartych w niej przepisów nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnikami zaś są poszczególni wspólnicy.

Wniosek w części dotyczącej:

*

podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów, został rozstrzygnięty odrębną interpretacją z dnia 17 listopada 2008 r. Nr ILPB1/415-635/08-5/IM,

*

podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego, został rozstrzygnięty odrębną interpretacją z dnia 17 listopada Nr ILPP2/443-758/08-4/SJ,

*

podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności przekazania towarów w ramach akcji promocyjnej, został rozstrzygnięty odrębną interpretacją z dnia 17 listopada Nr ILPP2/443-758/08-5/SJ.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl