ILPB1/415-607/08-2/AA - Wniesienie aportem przedsiębiorstwa (działalności osoby fizycznej) do spółki z o.o.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 10 listopada 2008 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/415-607/08-2/AA Wniesienie aportem przedsiębiorstwa (działalności osoby fizycznej) do spółki z o.o.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 5 sierpnia 2008 r. (data wpływu 11 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki z o.o. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki z o.o.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna od 1991 roku. Jest opodatkowany zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest też podatnikiem podatku od towarów i usług. Ewidencję zdarzeń gospodarczych prowadzi na zasadach pełnej księgowości. Firma Wnioskodawcy zajmuje się zabudową samochodów ciężarowych, tj. produkcją skrzyń samowyładowczych, zabudową kontenerową, zabudową skrzyniową, izotermiczną i innymi.

Wnioskodawca podaje, że obecnie chciałby zmienić formę prawną prowadzonej działalności i w związku z tym w listopadzie 2007 r. została powołana do życia spółka z o.o., w której jest On udziałowcem, posiadającym 90% udziałów. Wnioskodawca informuje, że w zakresie działalności spółki jest również produkcja zabudowy samochodów ciężarowych.

Wnioskodawca prowadzone przez siebie - jako osobę fizyczną - przedsiębiorstwo zamierza wnieść aportem w całości do spółki z o.o. W skład przedsiębiorstwa wchodzą środki trwałe, materiały, wyposażenie i zatrudnionych jest 86 osób.

Wnioskodawca zakłada, że wniesienie przedsiębiorstwa do spółki nastąpi w taki sposób, aby była ona następcą prawnym przedsiębiorstwa wnoszonego aportem, a działalność osoby fizycznej zostanie zlikwidowana. W związku z tym, że zakres działalności ulega rozszerzeniu i obiekty, które są w posiadaniu firmy nie spełniają oczekiwań konieczne jest dostosowanie warunków produkcji do potrzeb rynku. W czerwcu 2008 r. Wnioskodawca zakupił halę produkcyjną w stanie wymagającym poniesienia dużych nakładów inwestycyjnych, co spowoduje odliczenie podatku VAT naliczonego od wykonanych prac remontowych. Ponadto zakupiono urządzenia, które będą używane na zasadzie umowy leasingowej w nowym obiekcie. Wnioskodawca podaje, że całość tych inwestycji będzie również ujęta w aporcie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki z o.o.

Czy aby dokonać aportu można uznać działalność osoby fizycznej jako przedsiębiorstwo zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (Dz. U. 16 poz. 93, art. 55)?

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ Kodeks cywilny określa przedsiębiorstwo jako zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, który posiada:

*

nazwę przedsiębiorstwa (osoba fizyczna prowadzi działalność pod nazwą (...)),

*

własne środki trwałe narzędzia, przyrządy i materiały,

*

prawa z tytułu umów najmu, dzierżawy i innych stosunków prawnych,

*

wierzytelności i środki pieniężne,

*

koncesje i zezwolenia,

*

tajemnice przedsiębiorstwa,

*

księgi i dokumenty związane z prowadzoną działalnością.

Wnioskodawca uważa, że jako osoba fizyczna spełnia wszystkie warunki, aby prowadzona działalność gospodarcza mogła przyjąć określenie przedsiębiorstwo.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Definicja przedsiębiorstwa została zawarta w art. 5a pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). W myśl powołanego powyżej przepisu, ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorstwie - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

W związku z tym, pojęcie "przedsiębiorstwo" koresponduje pod względem znaczeniowym z każdą normą prawną regulującą stosunki podatkowo-prawne w tej materii, kształtowane przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje w szczególności:

1.

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2.

własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3.

prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4.

wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5.

koncesje, licencje i zezwolenia;

6.

patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7.

majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8.

tajemnice przedsiębiorstwa;

9.

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Należy zauważyć, iż katalog elementów (składników) przedsiębiorstwa o których stanowi art. 551 ustawy - Kodeks cywilny nie ma charakteru zamkniętego, o czym świadczy użyte w nim sformułowanie "w szczególności". Zgodnie z przepisem art. 552 ww. ustawy, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. Zgodnie z powołanymi regulacjami Kodeksu cywilnego, czynność mająca za przedmiot przedsiębiorstwo nie musi obejmować wszystkich jego elementów, tj. całego jego majątku. Strony dokonując czynności prawnej, mogą wyłączyć z przedsiębiorstwa pewne składniki, z tym jednak zastrzeżeniem, by po dokonanych wyłączeniach przedmiot czynności nie utracił przymiotu przedsiębiorstwa w znaczeniu przyjętym w Kodeksie cywilnym. W konsekwencji nie wszystkie elementy tworzące pojęcie przedsiębiorstwa są na tyle istotne, ażeby bez ich uwzględnienia nie można było uznać, że nastąpiło wniesienie aportem przedsiębiorstwa rozumianego jako minimum dóbr materialnych i niematerialnych oraz środków i sposobów jakie są konieczne do podjęcia działalności gospodarczej jaką prowadził Wnioskodawca.

Reasumując należy stwierdzić, że przedsiębiorstwo - dla celów prawa podatkowego - należy rozumieć jako ogół praw podmiotowych, stosunków faktycznych (np. zakresu i walorów dostawców i odbiorców, opinii o przedsiębiorstwie czyli jego renomy, lokalizacji itd.) oraz różnych innych wartości (np. systemu organizacyjnego, doświadczeń w zakresie działalności przedsiębiorstwa, stosowanej technologii itd.), jakie prowadzący przedsiębiorstwo (jego właściciel) sam lub ze współpracującymi osobami wiąże w zorganizowany zespół majątkowy.

Przy czym należy zauważyć, iż definitywnej oceny przedmiotu czynności prawnej dokonuje sam podatnik, który jest w pełni zorientowany, czy składniki przedsiębiorstwa nie spowodują utraty przez to przedsiębiorstwo przymiotów, o których mowa w przytoczonych powyżej przepisach Kodeksu cywilnego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto tut. Organ informuje, iż w dniu 10 listopada 2008 r. wydano odrębne interpretacje indywidualne dotyczące:

1.

podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego, Nr ILPB1/415-607/08-3/AA,

2.

podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego w związku ze zbyciem przedsiębiorstwa w formie aportu, Nr ILPP1/443-777/08-2/KG.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl