ILPB1/415-599/11-3/AGr

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 8 lipca 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/415-599/11-3/AGr

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2011 r. (data wpływu 15 kwietnia 2011 r.), uzupełnionym w dniu 7 lipca 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 kwietnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

XXX (dalej: Wnioskodawca) powstała w czerwcu 2010 r. jako jedna ze spółek powiązanych kapitałowo i tworzących YYY. Wnioskodawca po powstaniu, w trakcie 2010 r. przejął do realizacji zadania spółek ZZZ oraz KKK w zakresie obsługi kadrowej tych spółek. Wraz z przejęciem zadań, na nowopowstałą spółkę jako na nowego pracodawcę przeszli pracownicy spółki ZZZ oraz KKK zatrudnieni w tych spółkach w działach kadr i płac. Przejęcie pracowników nastąpiło w trybie art. 231; Kodeksu pracy. Nowy pracodawca - Wnioskodawca po zakończeniu 2010 r. sporządził dla ww. pracowników deklaracje PIT-11 oraz deklarację PIT-4R uwzględniając w tych deklaracjach zaliczki PIT zapłacone od dochodów tych pracowników przez cały 2010 r., w tym zaliczki zapłacone przez dotychczasowych pracodawców - ZZZ oraz KKK.

Dla uniknięcia wątpliwości płatnik wyjaśnia, iż spółki będące dotychczasowymi pracodawcami nadal istnieją i prowadzą swoją działalność, w sprawie nie miało miejsce przejęcie lub połączenie spółek, a jedynie przejęcie przez nowego pracodawcę wyodrębnionej grupy zadań.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy zaliczki PIT pobrane przez dotychczasowych pracodawców od dochodów pracowników przejętych przez nowego pracodawcę w trybie art. 231; Kodeksu pracy przed tym przejęciem w trakcie roku podatkowego powinny być ujęte w deklaracji PIT-11 sporządzonej przez nowego - przejmującego pracodawcę.

2.

Czy zaliczki PIT pobrane przez dotychczasowych pracodawców od dochodów pracowników przejętych przez nowego pracodawcę w trybie art. 231; Kodeksu pracy przed tym przejęciem w trakcie roku podatkowe powinny być ujęte w deklaracji PIT-4R sporządzonej przez nowego-przejmującego pracodawcę.

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania pierwszego, zaliczki PIT pobrane przez dotychczasowych pracodawców od dochodów pracowników przejętych przez nowego pracodawcę w trybie art. 231; Kodeksu pracy przed tym przejęciem w trakcie roku podatkowego powinny być ujęte w deklaracji PIT-11 sporządzonej przez nowego - przejmującego pracodawcę.

Stosownie do art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej u.p.d.o.f.) zakłady pracy są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody m.in. ze stosunku pracy. Zgodnie z art. 39 "W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru" - tj. deklaracji PIT-11.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż zgodnie art. 231 Kodeksu pracy nowy pracodawca wstępuje z dniem przejęcia całości lub części zakładu pracy należącego do dotychczasowego pracodawcy, we wszystkie prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy. W konsekwencji w ocenie Wnioskodawcy, powyższa sukcesja praw i obowiązków dotyczy wszelkich obowiązków związanych ze stosunkiem pracy, w tym także wynikających z innych gałęzi prawa, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, a więc także wynikających z prawa podatkowego.

Wobec powyższego Wnioskodawca powinien był w deklaracjach PIT-11 sporządzonych dla pracowników przejętych z innych spółek, uwzględnić wszystkie zaliczki PIT za rok 2010, w tym także pobrane przez dotychczasowego pracodawcę, zatrudniającego danego pracownika przed przejęciem w trybie art. 231; Kodeksu pracy.

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania drugiego, zaliczki PIT pobrane przez dotychczasowych pracodawców od dochodów pracowników przejętych przez nowego pracodawcę w trybie art. 231; Kodeksu pracy przed tym przejęciem w trakcie roku podatkowe powinny być ujęte w deklaracji PIT-4R sporządzonej przez nowego - przejmującego pracodawcę.

Stosownie do art. 31 u.p.d.o.f. "Zakłady pracy są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody m.in. ze stosunku pracy." Zgodnie z art. 38 ust. 1a u.p.d.o.f. "W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację, według ustalonego wzoru", tj. deklaracja PIT-4R.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż zgodnie art. 231 Kodeksu pracy nowy pracodawca wstępuje z dniem przejęcia całości lub części zakładu pracy należącego do dotychczasowego pracodawcy, we wszystkie prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy. W konsekwencji w ocenie podatnika, powyższa sukcesja praw i obowiązków dotyczy wszelkich obowiązków związanych ze stosunkiem pracy, w tym także wynikających z innych gałęzi prawa, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, a więc także wynikających z prawa podatkowego.

Wobec powyższego Wnioskodawca powinien był w deklaracji PIT-4R sporządzonej za rok 2010 uwzględnić wszystkie zaliczki PIT pobrane w 2010 r. od dochodów wszystkich pracowników, w tym także pobrane przez dotychczasowego pracodawcę, zatrudniającego pracowników przejętych w trybie art. 231 Kodeku pracy.

Stanowisko zbieżne z przedstawionym przez podatnika wyraziły również organy skarbowe dokonujące w imieniu Ministra Finansów interpretacji przepisów prawa podatkowego, w tym Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji nr IPPB2/415-414/10-2/AK z dnia 13 lipca 2010 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - interpretacja nr IBPBII/2/415-610/10/MMa z dnia 5 sierpnia 2010 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W świetle art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Jak wynika z treści art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Stosownie do treści art. 38 ust. 1 ww. ustawy - płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Z kolei ust. 1a tegoż artykułu stanowi, że w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację, według ustalonego wzoru (PIT-4R).

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ww. ustawy w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Stosownie do ust. 2 cytowanego wyżej artykułu, jeżeli obowiązek poboru przez płatników, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, płatnicy na pisemny wniosek podatnika, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, są obowiązani do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, lub urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, imiennej informacji, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

Wnioskodawca wskazał również, iż przejście pracowników nastąpiło w trybie art. 231; ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Zgodnie z treścią art. 231 § 1 Kodeksu pracy w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5.

Artykuł ten przyjmuje konstrukcję automatycznego wejścia w stosunek pracy po stronie jednego zakładu pracy w miejsce drugiego, czyli wprowadza swoistą sukcesję uniwersalną w płaszczyźnie stosunków pracy. Opiera się ona przy tym na założeniu, że stosunek pracy w ogóle nie zostaje rozwiązany mimo przekształceń podmiotowych.

Z powyższego wynika, iż obowiązki płatnika nałożone przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym obowiązek sporządzenia stosownych informacji i obowiązek poboru przez płatników zaliczek na podatek dochodowy, nie ustają lecz przechodzą na nowego płatnika, który przejmując pracowników przejmuje także obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wszelkie inne obowiązki z tym związane. Powyższe okoliczności powodują, iż przejmujący pracowników pracodawca winien kontynuować obowiązki płatnika nałożone przepisami art. 32, 38 i 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, po zakończeniu roku podatkowego przejmujący pracodawca, winien przekazać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R obejmującą dane za cały rok podatkowy oraz winien przekazać podatnikowi oraz odpowiednim urzędom skarbowym informacje o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 obejmujące dane za cały rok podatkowy.

Reasumując, zaliczki PIT pobrane przez dotychczasowych pracodawców od dochodów pracowników przejętych przez nowego pracodawcę w trybie art. 231 Kodeksu pracy przed tym przejęciem w trakcie roku podatkowego powinny być ujęte w informacji PIT-11 sporządzonej przez nowego - przejmującego pracodawcę.

Ponadto zaliczki PIT pobrane przez dotychczasowych pracodawców od dochodów pracowników przejętych przez nowego pracodawcę w trybie art. 231 Kodeksu pracy przed tym przejęciem w trakcie roku podatkowego powinny być ujęte w deklaracji PIT-4R sporządzonej przez nowego - przejmującego pracodawcę.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl