ILPB1/415-596/13-4/AG - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Poznaniu - OpenLEX

ILPB1/415-596/13-4/AG

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 20 sierpnia 2013 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/415-596/13-4/AG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2013 r. (data wpływu 20 maja 2013 r.), uzupełnionym w dniu 1 sierpnia 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 23 lipca 2013 r. znak ILPB1/415-596/13-2/AG na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 25 lipca 2013 r., a w dniu 1 sierpnia 2013 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 30 lipca 2013 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od dnia x stycznia 2010 r., opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

W dniu x kwietnia 2013 r. Zainteresowany przystąpił do spółki cywilnej (podpisano umowę), która rozpoczęła działalność od dnia x maja 2013 r. Przedmiotem działalności gospodarczej, jak również przedmiotem działalności spółki cywilnej są usługi związane z wykonywaniem instalacji i przyłączy elektrycznych.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany podał, że symbole PKWiU świadczonych usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej to:

* 43.21.Z - wykonywanie instalacji elektrycznych,

* 33.14.Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,

* 42.22.Z - roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy istnieje możliwość jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz działalność w formie spółki cywilnej opodatkowanej podatkiem liniowym.

Zdaniem Wnioskodawcy, można korzystać z opodatkowania dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, równocześnie osiągając przychody z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie i opłacać zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych.

Własne stanowisko wynika z uzupełnienia wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) źródłem przychodów jest między innymi pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 9a ust. 1 ww. ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Podatnicy podejmujący działalność gospodarczą wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu (art. 9a ust. 2 cyt. ustawy).

W myśl art. 30c ust. 1 powołanej ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

W przypadku, gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jest wspólnikiem spółki lub spółek niemających osobowości prawnej, to zgodnie z art. 9a ust. 5 pkt 1 ww. ustawy, wybór sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wszystkich form prowadzenia tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy.

Zatem wybór sposobu opodatkowania określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy wyłącznie form prowadzonej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zastosowanie przepisów tej ustawy oznacza opodatkowanie według skali podatkowej lub zgodne z art. 30c powołanej ustawy. Zatem jeżeli podatnik prowadzi działalność samodzielnie i w formie spółki niemającej osobowości prawnej (należy do niej m.in. spółka cywilna), to przychód z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie nie może być opodatkowany według skali podatkowej, a z działalności prowadzonej w formie spółki - podatkiem na zasadach opisanych w art. 30c cyt. ustawy, i odwrotnie.

Powołany przepis art. 9a ust. 5 pkt 1 ww. ustawy nie wyłącza natomiast rozwiązania, w ramach którego prowadzący działalność gospodarczą samodzielnie będzie korzystał z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a z działalności prowadzonej w formie spółki opłacał tzw. podatek liniowy (art. 30c ww. ustawy).

Jednakże, aby Zainteresowany w ramach prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej mógł opodatkowywać swoje dochody za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, musi spełnić warunki zezwalające na takie opodatkowanie, wynikające z ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

W myśl art. 6 ust. 1 tej ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a ww. ustawy, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro.

Stosownie do treści art. 6 ust. 5 cyt. ustawy, jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadził działalność samodzielnie, a także w formie spółki, opłaca w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

1.

odrębnie z działalności wykonywanej samodzielnie i odrębnie z działalności wykonywanej w formie spółki, gdy spełnia warunki określone w ust. 4 pkt 1, albo

2.

z działalności wykonywanej samodzielnie, gdy spełnia warunek określony w ust. 4 pkt 1 lit. a, a z działalności wykonywanej w formie spółki - gdy spełnia warunek określony w ust. 4 pkt 1 lit. b.

Artykuł 8 ww. ustawy, zawiera katalog przesłanek negatywnych, powodujących wyłączenie z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e powołanej ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

Natomiast w załączniku nr 2 - o którym mowa powyżej - stanowiącym Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według polskiej klasyfikacji wyrobów i usług, nie mieszczą się usługi, które Wnioskodawca świadczy w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej, sklasyfikowane pod numerami PKWiU: 43.21.Z - wykonywanie instalacji elektrycznych, 33.14.Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych.

Natomiast w ww. Wykazie w pozycji 6 pod symbolem PKWiU ex 42.22 wymieniono linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne; roboty ogólnobudowlane związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, dotyczy wyłącznie usług - realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy rozdzielczych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

Wyłączeniu od opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają zatem linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne oraz roboty ogólnobudowlane związane z budową tych linii, ale wyłącznie dotyczące realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek. Zgodnie z powyższymi zapisami, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą być objęte tylko takie roboty związane z budową wskazanych powyżej obiektów, które nie są wykonywane w ramach realizacji - na własny rachunek projektów inwestycyjnych, o których mowa powyżej.

Zatem przychody z wykonywanych przez Wnioskodawcę usług w ramach robót związanych z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wyłącznie wtedy, gdy Wnioskodawca nie wykonuje ich w ramach realizacji na własny rachunek projektu inwestycyjnego, obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe.

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie przewidują, aby z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyłączeni zostali podatnicy, którzy prowadzą inną pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (na zasadach ogólnych, w sposób określony w art. 30c ww. ustawy).

Zatem, istnieje możliwość jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz działalność w formie spółki cywilnej opodatkowanej na zasadach art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po spełnieniu wcześniej wymienionych zastrzeżeń wynikających z powołanych przepisów.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl