Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 30 lipca 2013 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB1/415-554/13-3/AG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2013 r. (data wpływu 10 maja 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzenia PIT-8C w związku z pobytem zaproszonych delegacji z miast partnerskich - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 maja 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzenia PIT-8C w sytuacji wyjazdu osób fizycznych niebędących pracownikami gminy do miast partnerskich oraz w zakresie obowiązku sporządzenia PIT-8C w związku z pobytem zaproszonych delegacji z miast partnerskich.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W ramach działalności bieżącej, zadań własnych, Gmina realizuje szereg przedsięwzięć. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, została podjęta Uchwała Rady Miejskiej w X w sprawie porozumienia o współpracy Gminy X z miastami partnerskimi z Niemiec, Czech i Turcji.

Porozumienie pomiędzy Gminą, a miastami partnerskimi polega na: wymianie doświadczeń pomiędzy władzami miast, instytucjami życia publicznego, kulturalnego i społecznego oraz wzajemna pomoc w realizacji zadań z tym związanych.

Strony umów zwracają szczególną uwagę na wzajemną współpracę na płaszczyźnie społeczno-kulturalnej, poprzez ułatwienie i inicjowanie kontaktów między podmiotami społeczno-kulturalnymi i stowarzyszeniami, a także wspierają ich wspólne przedsięwzięcia.

W ramach współpracy zagranicznej z miastami partnerskimi A i B, został na 2013 rok podpisany wzajemny program współpracy, obejmujący różne formy tj.:

* wymiana doświadczeń przez instytucje kultury - ze strony Gminy będą w nich uczestniczyć kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych,

* wymiana uczniów i nauczycieli z Gminy. Na wymianę tę pojedzie wybrana grupa uczniów oraz opiekunów. Podstawą tego wyjazdu będzie zaproszenie wystosowane przez władze miasta partnerskiego,

* na zorganizowane przez Gminę Dni X zostaną zaproszone delegacje z miast partnerskich, tj.: B, A w tym: przedstawiciele władz miast, Radni Rady Miejskiej, drużyny piłkarskie, przedstawiciele z Bractwa Kurkowego,

* zorganizowany zostanie na terenie Gminy X, w ramach programu współpracy, Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy. Gmina będzie gościć grupę uczestników obozu oraz opiekunów z miast partnerskich,

* oficjalne delegacje z miast partnerskich będą uczestniczyć na terenie Gminy X również w innych zorganizowanych formach, np.: międzynarodowym turnieju piłki nożnej, festiwalu filmu, nawiązana zostanie współpraca między przedszkolami.

Założenia współpracy między miastami partnerskimi mogą przyjąć jeszcze inne formy, w zależności od potrzeb jakie wynikną między stronami porozumień.

Ze strony Gminy w tych przedsięwzięciach uczestniczą również pracownicy Urzędu Miejskiego, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

Dla ww. osób wyjazd ten jest podróżą służbową. Natomiast w przypadku delegacji radnych Rady Miejskiej koszty przejazdu, ubezpieczenia, są kumulowane, a nadwyżka powyżej kwoty 2280,00 w danym miesiącu jest opodatkowana.

Należy zaznaczyć, że uczestnicy Międzynarodowego Obozu Młodzieżowego przybywają do X na zaproszenie Burmistrza X.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1. 1. W związku z zadaniami wynikającymi z podjętej uchwały Rady Miejskiej w X, dotyczącej programu współpracy zagranicznej, jeśli osoby fizyczne, które nie są związane z Gminą umową o pracę ani inną umową cywilnoprawną, tj.: dzieci ze szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub średniej, drużyny piłkarskie, przedstawiciele Bractwa Kurkowego, które będą korzystały na zaproszenie z wyjazdów do miast partnerskich, to czy poniesione przez Gminę koszty przejazdu, ubezpieczenia oraz inne koszty, będą stanowiły przychód dla tych osób, z tytułu którego płatnik będzie zobowiązany do wystawienia PIT-8C.

2. Czy poniesione przez Gminę koszty wyżywienia, zakwaterowania oraz wszelkie inne koszty w związku z pobytem zaproszonych delegacji z miast partnerskich, jak również koszty związane z zorganizowaniem Międzynarodowego Obozu Młodzieżowego dla młodzieży z Niemiec, Czech, Polski, stanowić będą dla tych osób przychód, z tytułu którego płatnik będzie zobowiązany do wystawienia PIT-8C.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 2, tj. w zakresie obowiązku sporządzenia PIT-8C w związku z pobytem zaproszonych delegacji z miast partnerskich. Natomiast w zakresie pytania oznaczonego nr 1, tj. w zakresie obowiązku sporządzenia PIT-8C w sytuacji wyjazdu osób fizycznych niebędących pracownikami gminy do miast partnerskich, tut. Organ wydał w dniu 30 lipca 2013 r. interpretację indywidualną nr ILPB1/415-554/13-2/AG.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku korzystania przez osoby wymienione w pytaniach z form współpracy z miastami partnerskimi na podstawie programu współpracy zagranicznej, świadczenia te nie stanowią przychodu objętego opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a płatnik nie jest zobligowany do wystawienia PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 2a ww. ustawy osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 3 ust. 2b ustawy, za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

1.

pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

2.

działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

3.

działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4.

położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Stosownie do treści art. 4a ww. ustawy przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 cyt. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów są inne źródła.

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania "w szczególności" wskazuje, iż definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Stosownie do treści art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, że Gmina, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, realizuje szereg przedsięwzięć w ramach współpracy z miastami partnerskimi z Niemiec, Czech i Turcji. Współpraca ta i jej realizacja oparta jest na uchwale Rady Miejskiej w X. Osoby fizyczne, które nie są związane z Gminą umową o pracę ani inną umową cywilnoprawną, tj.: dzieci ze szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub średniej, drużyny piłkarskie, przedstawiciele Bractwa Kurkowego, będą korzystały na zaproszenie z wyjazdów do miast partnerskich. Z tego tytułu Gmina poniesie koszty ich przejazdu, ubezpieczenia oraz inne koszty. Ponadto, Wnioskodawca będzie ponosić koszty wyżywienia, zakwaterowania oraz wszelkie inne koszty w związku z pobytem zaproszonych delegacji z miast partnerskich, jak również koszty związane z zorganizowaniem obozu dla młodzieży z Niemiec, Czech i Polski.

Katalog zwolnień przedmiotowych, wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie przewiduje zwolnienia od podatku dochodu (przychodu) świadczenia związanego z finansowaniem przez Gminę kosztów wyżywienia, zakwaterowania oraz wszelkich innych kosztów związanych z pobytem zaproszonych delegacji z miast partnerskich oraz kosztów związanych z zorganizowaniem Międzynarodowego Obozu Młodzieżowego dla młodzieży z Niemiec, Czech i Polski. Minister Finansów nie wydał również rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku od tego rodzaju świadczeń.

W sytuacji, gdy osobą otrzymującą ww. nieodpłatne świadczenie będzie nierezydent (osoba na stałe zamieszkująca w Niemczech, Czechach, czy Turcji), wówczas w oparciu o właściwe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania należy ustalić, czy świadczenie to będzie podlegało opodatkowaniu w Polsce, czy też w miejscu zamieszkania tej osoby.

Kwestia ta jednak nie była przedmiotem zapytania Wnioskodawcy i nie podlegała ocenie w ramach przedmiotowej interpretacji.

W związku z powyższym wskazać należy, że osoby zagraniczne, nierezydenci, zapraszani przez Wnioskodawcę jako delegaci miast partnerskich Wnioskodawcy, są opodatkowani na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, a z tytułu korzystania przez te osoby z wyżywienia, noclegu i innych wydatków poniesionych przez Gminę, po stronie tych osób powstanie nieodpłatne świadczenie, stanowiące przychód z innych źródeł, natomiast Wnioskodawca będzie zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C.

Podobnie w sytuacji korzystania przez młodzież pochodzącą z Niemiec i Czech z zorganizowanego przez Gminę obozu młodzieżowego, świadczenia te stanowią nieodpłatne świadczenia, o których mowa w art. 11 ust. 1 powołanej ustawy, które stanowią przychód z innych źródeł, a Wnioskodawca będzie zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C.

Również w przypadku korzystania przez młodzież pochodzącą z Polski ze zorganizowanego przez Wnioskodawcę międzynarodowego obozu młodzieżowego, powstanie ww. przychód z innych źródeł, a Zainteresowany będzie zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

W niniejszej interpretacji tut. Organ dokonał oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie obowiązków płatnika w związku z finansowaniem przez Gminę kosztów wyżywienia, zakwaterowania oraz wszelkich innych kosztów związanych z pobytem zaproszonych delegacji z miast partnerskich oraz kosztów związanych z zorganizowaniem Międzynarodowego Obozu Młodzieżowego dla młodzieży z Niemiec, Czech i Polski, nie odnosząc się do innych zagadnień poruszanych we wniosku, albowiem nie były one przedmiotem zapytania Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl