ILPB1/415-55/11-2/IM

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 13 kwietnia 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/415-55/11-2/IM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana x, przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2011 r. (data wpływu 14 stycznia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie podstawy obliczenia podatku - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie podstawy obliczenia podatku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne zajmuje się produkcją i dystrybucją destylatu rolniczego, spirytusu odwodnionego i spirytusu rektyfikowanego wykorzystywanego również do produkcji wódek. w celu produkcji wódek podatnik nabył w 2010 r. nowoczesną linię rozlewniczą. Linia ta zawiera urządzenia wyposażone w innowacyjne rozwiązania techniczne, które weszły do użycia w kraju i na świecie w roku 2008. Linia rozlewnicza pozwala wdrożyć nowy produkt - wódkę nie produkowaną dotychczas w kraju linia jako całość została wprowadzona do ewidencji środków trwałych. Podatnik posiada opinię o innowacyjności wystawioną przez niezależną jednostkę naukową. Na zakup linii podatnik otrzymał dotację ze środków (programów) unijnych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Podatnik chce skorzystać z odliczenia wydatków poniesionych na nabycie linii rozlewniczej, w części w jakiej wydatki te nie zostały zwrócone w formie dotacji ze środków unijnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w świetle art. 26c ust. 1, 5 i 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki poniesione na zakup linii rozlewniczej i w jakiej wysokości, to znaczy czy odliczeniu podlega pozostałe 50% wydatków nie zwróconych podatnikowi w formie dotacji, czy też tylko 50% kwoty pozostałej po odliczeniu od wydatków uzyskanej dotacji.

Zdaniem Wnioskodawcy, może skorzystać z odliczenia wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii ponieważ zakupiona linia rozlewnicza, spełnia wymogi wynikające z art. 26c ustawy, co potwierdza opinia niezależnej jednostki naukowej co do wysokości odliczenia wnioskodawca uważa, że odliczeniu podlega 50% wydatków poniesionych na nabycie linii nie zwróconych podatnikowi w formie dotacji, kwota uzyskanej dotacji nie powinna zmniejszać kwoty od której liczone są odliczenia związane z nabyciem nowych technologii.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 26c ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), od podstawy obliczenia podatku (opodatkowania), ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii.

Za nowe technologie, w rozumieniu ust. 1, uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) (art. 26c ust. 2 ww. ustawy).

Przy czym zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 226, poz. 1478), do odliczeń z tytułu ulgi na nowe technologie, o których mowa w art. 26c ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 oraz w art. 18b ust. 2 ustawy wymienionej w art. 2, dokonywanych przed dniem 1 października 2010 r. i po dniu 30 września 2010 r. mają zastosowanie zarówno opinie wydane przez jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049), jak i opinie wydane przez jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615).

Stosownie do treści art. 22b ust. 1 ww. ustawy, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

1.

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,

2.

spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,

3.

prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

4.

autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,

5.

licencje,

6.

prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.),

7.

wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, iż aby korzystać z możliwości odliczania wydatków, o których mowa w art. 26c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych muszą być spełnione warunki określone w tym przepisie. w szczególności, podatnik powinien nabyć wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnej i prawnej. Przez wartość niematerialną i prawną rozumie się natomiast enumeratywnie wymienione w art. 22b powołanej ustawy składniki majątkowe.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika natomiast, iż Wnioskodawca nabył w 2010 r. nowoczesną linię rozlewniczą, zawierającą urządzenia wyposażone w innowacyjne rozwiązania techniczne, które weszły do użycia w kraju i na świecie w roku 2008. Linia rozlewnicza pozwala wdrożyć nowy produkt - wódkę nie produkowaną dotychczas w kraju, linia jako całość została wprowadzona do ewidencji środków trwałych.

Wobec powyższego, stwierdzić należy, iż przedmiotowa linia rozlewnicza stanowi środek trwały, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. w konsekwencji, nabyta linia rozlewnicza nie spełnia wymogu, o którym mowa w art. 26c uprawniającego do zastosowania odliczenia w nim określonego.

Reasumując, w świetle art. 26c ust. 1, 5 i 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca nie może odliczyć od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na zakup linii rozlewniczej w wysokości 50% kwoty pozostałej po odliczeniu od wydatków uzyskanej dotacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl