Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 kwietnia 2014 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB1/415-52/14-2/AG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2014 r. (data wpływu 17 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) w rozumieniu ustawy PIT - tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Wnioskodawca jest wspólnikiem (akcjonariuszem) spółki osobowej X S.K.A (dalej: S.K.A.). Jedynym komplementariuszem S.K.A. jest X Sp. z o.o. (dalej: X).

S.K.A. nie jest podatnikiem podatku dochodowego, podatnikami są jej wspólnicy, w związku z czym z zapytaniem do Ministra Finansów występować mogą jej wspólnicy.

Na dzień 2 stycznia 2014 r. planowane jest przekształcenie S.K.A. w spółkę komandytową (dalej: SK). W SK wszyscy dotychczasowi akcjonariusze S.K.A. - w tym Wnioskodawca - staną się komandytariuszami SK. Komplementariuszem SK będzie X.

W związku z prowadzoną przez S.K.A. działalnością w roku 2013 generowane są przychody. Towarzyszą temu koszty uzyskania przychodów dokumentowane otrzymywanymi jeszcze w 2013 r. przez S.K.A. lub już w 2014 r. przez SK fakturami za nabycie towarów, bądź usług (dalej: Faktury). Faktury te co do zasady powinny być kwalifikowane jako koszty uzyskania przychodu w 2013 r. Z uwagi na sytuację finansową S.K.A., może dochodzić do sytuacji, w której to kwoty wynikające ze wskazywanych faktur nie zostaną zapłacone w terminach i w konsekwencji zastosowanie znajdą regulacje, o których mowa w art. 24d ust. 1 oraz ust. 2 ustawy PIT oraz art. 15b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.; dalej: ustawa CIT), tj. jeszcze w 2013 r. dokonana zostanie korekta kosztów podatkowych lub, w przypadku o którym mowa w art. 24d ust. 5 ustawy PIT oraz art. 15b ust. 5 ustawy CIT, zwiększone zostaną przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów. Może mieć miejsce wówczas sytuacja, w której to kwota wynikająca z tego rodzaju faktur zostanie uregulowana po przekształceniu, tj. po 2 stycznia 2014 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca począwszy od dnia 2 stycznia 2014 r. jako komandytariusz SK ma prawo do rozpoznania jako koszt uzyskania przychodów kwot wynikających z faktur zapłaconych przez SK w 2014 r. w wysokości odpowiadającej udziałowi Wnioskodawcy w zyskach SK.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z zapłatą przez SK w 2014 r. kwot wynikających z faktur Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu proporcjonalnie do posiadanego udziału w zyskach SK. SK nie jest podatnikiem podatku dochodowego (ta sama zasada dotyczy S.K.A. do końca 2013 r.). Podatnikami będą jedynie jej poszczególni wspólnicy. Zgodnie z powyższą zasadą, do wspólników spółek osobowych należy stosować przepisy podatkowe właściwe dla ich statusu prawnego, a zatem w odniesieniu do Wnioskodawcy jako osoby fizycznej będącej wspólnikiem SK kluczowe są przepisy ustawy PIT.

Zgodnie z art. 24d ust. 1 oraz ust. 2 ustawy PIT (analogicznie art. 15b ust. 1 oraz ust. 2 ustawy CIT) w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku) i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów. Jeżeli natomiast termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

Wobec powyższego, w przypadku gdy kwoty wynikające z faktur nie zostaną uregulowane w terminach wskazanych w art. 24d ust. 1 oraz ust. 2 ustawy PIT (analogicznie art. 15b ust. 1 oraz ust. 2 ustawy CIT), wydatki na nabycie towarów i usług dokumentowane fakturami nie mogą być kwalifikowane do kosztów uzyskania przychodu w 2013 r., pomimo że związane są z przychodami uzyskiwanymi w 2013 r.

Natomiast zgodnie z art. 24d ust. 4 ustawy PIT (analogicznie art. 15b ust. 4 ustawy CIT), jeżeli po dokonaniu zmniejszenia, o którym mowa w art. 24d ust. 1 lub 2 (analogicznie art. 15b ust. 1 i ust. 2 ustawy CIT), zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym uregulował zobowiązanie, zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego zmniejszenia.

W opisywanym zdarzeniu przyszłym, gdy zapłata za faktury nastąpi już po przekształceniu S.K.A. w S.K., Wnioskodawca będzie miał prawo na podstawie art. 24d ust. 4 ustawy PIT jako komandytariusz SK do ujęcia w kosztach podatkowych kwoty wynikającej z faktur w wysokości przypadającej na udział Wnioskodawcy w zysku SK.

Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 ustawy PIT, w przypadku, gdy wspólnikiem spółki osobowej jest osoba fizyczna, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy PIT.

Powyższą zasadę stosuje się również między innymi do kosztów uzyskania przychodów (art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy PIT).

Ponadto Wnioskodawca pragnie wskazać, iż możliwość ujęcia w kosztach podatkowych faktur wystawionych na S.K.A. będzie konsekwencją zastosowania sukcesji uniwersalnej jaka ma miejsce na gruncie prawa podatkowego w przypadku przekształcenia spółki osobowej (tu: SKA w inna spółkę osobową (tu: SK).

Zgodnie bowiem z art. 93a § 1 OP, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

1.

przekształcenia innej osoby prawnej,

2.

przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Natomiast w myśl art. 93a § 2 OP, przepis art. 93a § 1 pkt 1 lit. a OP stosuje się odpowiednio do osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia innej spółki niemającej osobowości prawnej.

Z powyższego wynika, że Wnioskodawca na skutek przekształcenia ze S.K.A. w SK nie traci żadnych praw określonych przepisami prawa podatkowego, w tym prawa do rozliczenia kosztów podatkowych na podstawie art. 24d ustawy PIT. Wobec powyższego - zdaniem Wnioskodawcy - na podstawie art. 24d ust. 4 ustawy PIT oraz art. 93a § 1 pkt 1 lit. a OP w związku z art. 93a § 2 OP, z uwagi na zapłatę przez SK w 2014 r. kwot wynikających z faktur, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu proporcjonalnie do posiadanego udziału w zyskach SK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo tut. Organ zauważa, że kwestię dotyczącą sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat z udziału w spółce niebędącej osobą prawną przez wspólników tej spółki reguluje przepis art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie - jak omyłkowo wskazał Wnioskodawca w opisie własnego stanowiska w sprawie - art. 2 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl