Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 15 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB1/415-517/08-5/AA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana..., przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2008 r. (data wpływu 17 lipca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 11 sierpnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie stawki ryczałtu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie stawki ryczałtu.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacji podatkowej, w związku z czym pismem z dnia 1 sierpnia 2008 r., znak ILPB1/415-517/08-2/AA, na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 4 sierpnia 2008 r., a w dniu 11 sierpnia 2008 r. wniosek uzupełniono o brakujące informacje.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza podjąć działalność gospodarczą, której przedmiotem m.in. byłoby świadczenie usług wyszczególnionych w podklasach 70.22Z PKWiU oraz 82.19Z i 82.99Z. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi obejmowałyby:

* doradztwo w zakresie planowania zapotrzebowania magazynowego na towary będące przedmiotem handlu,

* wykonywanie fotokopii dokumentacji dotyczącej kontrahentów podmiotu gospodarczego,

* sprawdzanie w uzasadnionych przypadkach danych kontrahenta (w urzędzie skarbowym, urzędzie gminy itp.),

* nadzór nad prowadzeniem sprzedaży podmiotu gospodarczego,

* kontrolę zasadności i celowości poniesionych kosztów działalności oraz ich akceptację.

Jak podaje Wnioskodawca w pierwszym okresie działalność usługowa świadczona byłaby na rzecz jednego podmiotu gospodarczego - przedsiębiorstwa działającego na rynku od kilkunastu lat, którego właściciel opodatkowany jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.

Pomiędzy Wnioskodawcą a właścicielem przedsiębiorstwa występują powiązania rodzinne. Wnioskodawca informuje, że do obecnej chwili nie świadczył pracy na rzecz powyższego podmiotu, lecz okresowo na podstawie umowy o dzieło i umowy zlecenia wykonywał zlecane czynności.

Ponadto Wnioskodawca informuje, iż usługi jakie zamierza świadczyć zostały sklasyfikowane pod symbolami PKWiU: 74.14.11, 74.14.12, 74.14.13, 74.14.17, 74.83.12 oraz 74.83.15.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie stawki ryczałtu.

Czy stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyniesie 8,5%.

Zdaniem Wnioskodawcy, stawka ryczałtu wyniesie 8,5%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zasady opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych uregulowane są w przepisach ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy, przez działalność usługową należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczane do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264, z 1999 r. Nr 92, poz. 1045 i z 2001 r. Nr 12, poz. 94) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Zatem podstawą do zakwalifikowania osiągniętych przychodów do odpowiedniej stawki podatku jest określenie dla danej usługi właściwego symbolu PKWiU. Od tej klasyfikacji zależna jest wysokość ryczałtu.

W złożonym wniosku Wnioskodawca podaje, że usługi jakie zamierza świadczyć zostały sklasyfikowane pod następującymi symbolami PKWiU: 74.14.11, 74.14.12, 74.14.13, 74.14.17, 74.83.12 oraz 74.83.15.

Wyłączenia z tej formy opodatkowania stosuje się zaś między innymi do podatników świadczących usługi wymienione w załączniku Nr 2 do ustawy "Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług", zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W związku z powyższym usługi wymienione przez Wnioskodawcę sklasyfikowane pod symbolami PKWiU:

74.14.11 - usługi doradztwa w zakresie ogólnych zagadnień zarządzania,

74.14.12 - usługi doradztwa w zakresie zarządzania finansami, z wyłączeniem podatków,

74.14.13 - usługi doradztwa w zakresie zarządzania rynkiem,

74.14.17 - usługi doradztwa w zakresie zarządzania, pozostałe

- są wyłączone z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego na mocy ww. art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Natomiast usługi sklasyfikowane wg PKWiU obowiązującego do 30 kwietnia 2004 r. wg symbolu 74.83.12 (usługi powielania), a wg PKWiU po 30 kwietnia 2004 r. odpowiednio wg symbolu 74.85.12, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. i) opodatkowane są stawką ryczałtu w wysokości 17%.

Usługi sklasyfikowane wg PKWiU obowiązującej po 30 kwietnia 2004 r. wg symbolu 74.85.15 - usługi związane z pracami sekretarskimi, pozostałe, a wg PKWiU do 30 kwietnia 2004 r. odpowiednio wg symbolu 74.83.15, nie są wyłączone ze zryczałtowanej formy opodatkowania, a stawka ryczałtu dla ww. usług wynosi 8,5%.

Reasumując, Wnioskodawca nie może skorzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania i tym samym nie może zastosować stawki ryczałtu w wysokości 8,5%, gdyż szereg usług, które zamierza świadczyć jest wyłączonych z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto tut. Organ informuje, iż w dniu 15 października 2008 r. wydano odrębne interpretacje indywidualne w zakresie:

* zdarzenia przyszłego dotyczącego zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wyboru formy opodatkowania nr ILPB1/415-517/08-4/AA,

* zdarzenia przyszłego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania prowadzonych czynności za działalność gospodarczą nr ILPB1/415-517/08-6/AA.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl