Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 23 czerwca 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB1/415-432/09-3/AA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2009 r. (data wpływu 31 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni w 2007 r. nabyła na działalność rolniczą na prawie współwłasności ułamkowej grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków oraz w księdze wieczystej jako grunty orne, łąki trwałe. Wnioskodawczyni jest rolnikiem i grunt ten wchodzi w skład gospodarstwa rolnego (1,44 ha - 1,81 ha przeliczeniowego). W 2007 r. na obszarze na którym położony jest grunt rolny został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym część obszaru (ok. 35%) przeznaczono pod zabudowę jednorodzinną mieszkaniową. Przy czym Wnioskodawczyni podaje, że przez cały czas grunt ten wchodził w skład Jej gospodarstwa rolnego w rozumieniu ww. przepisów, był sklasyfikowany w ewidencji gruntów jako użytki rolne i podlegał opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także był użytkowany rolniczo.

W 2008 r. sytuacja życiowa zmusiła Zainteresowaną do sprzedaży tej części gospodarstwa rolnego osobie fizycznej. W momencie sprzedaży, a także po sprzedaży grunty te były i nadal są sklasyfikowane w ewidencji gruntów i księgach wieczystych jako grunty orne, łąki trwałe, a także podlegały i nadal podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym oraz nadal użytkowane są rolniczo, gdyż w chwili sprzedaży Wnioskodawczyni podpisała umowę użyczenia z osobą kupującą, w której użyczający zezwolił na bezpłatne rolnicze użytkowanie całości działki na czas nieokreślony.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przychody uzyskane z tytułu sprzedaży części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawczyni, sprzedaż gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, które w wyniku tej sprzedaży nie utraciły charakteru rolnego, powinny być zwolnione z podatku dochodowego. Zgodne z przepisami, o tym jakiego rodzaju grunt jest kupowany czy sprzedawany, zdaniem Zainteresowanej świadczy wypis z rejestru gruntów wydawany dla konkretnej działki, czy też zapis w księgach wieczystych, co w przypadku Wnioskodawczyni w chwili kupna i sprzedaży, a także po sprzedaży było i jest jasno określone: "grunty orne, łąki trwałe."

Wnioskodawczyni podaje, że kolejnym atutem przemawiającym za zwolnieniem jest podatek rolny, któremu podlegają wyłącznie grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne i na których prowadzona jest działalność rolnicza, co do czasu kupna i sprzedaży ma miejsce, gdyż w odwrotnej sytuacji Zainteresowana i osoba która zakupiła grunt płaciłyby podatek od nieruchomości, a nie rolny i nastąpiłaby zmiana klasyfikacji gruntu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje częściową ok. 35% zabudowę gruntu, co nie jest jednoznaczne z przekształceniem gruntu rolnego w nierolny i tym samym nie stanowi podstawy do zmiany jego charakteru. Wobec tego decyzja o warunkach zabudowy może dopuszczać możliwość zabudowy działki rolnej zabudową mieszkaniową jednorodzinną i mimo to działka ta nie straci charakteru rolnego.

Ponadto Wnioskodawczyni podaje, że oprócz tego ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych jasno wskazuje, iż o zmianie przeznaczenia gruntów decyduje zaniechanie przez ich właściciela rolniczego użytkowania gruntów, co w przypadku Wnioskodawczyni i w przypadku osoby kupującej nie miało miejsca: klasyfikacja w ewidencji gruntów, księgach wieczystych, podatek rolny, umowa użyczenia na rolnicze użytkowanie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Natomiast stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Z postanowień art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż ilekroć w tej ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Natomiast w rozumieniu przepisów art. 2 ust. 1 w związku z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1ha lub 1ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Uszczegóławiając jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, a przez to decydując o zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży gruntów należy odnieść się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454) oraz załącznika Nr 6 tego rozporządzenia.

Stosownie do § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia do użytków rolnych zalicza się: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i rowy.

Zatem powyższe zwolnienie uwarunkowane jest od wystąpienia następujących przesłanek:

* zbywane grunty muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne, lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,

* muszą wchodzić w skład gospodarstwa rolnego (tj. będący własnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) lub jego częścią składową,

* grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży charakteru rolnego.

O fakcie, czy dane grunty utraciły w wyniku ich sprzedaży charakter rolny decyduje cel ich nabycia, faktyczny zamiar nabywcy co do przeznaczenia nieruchomości, bądź inne okoliczności związane z daną transakcją. Utrata charakteru rolnego następuje więc przez wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej, polegające na faktycznym przekształceniu sposobu ich użytkowania.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawczyni w 2007 r. na prawie współwłasności ułamkowej nabyła grunt sklasyfikowany jako grunty orne, łąki trwałe, a w 2008 r. dokonała odpłatnego zbycia części gospodarstwa rolnego osobie fizycznej. Jednakże pomimo sprzedaży grunty nadal są użytkowane rolniczo przez Zainteresowaną na podstawie umowy dzierżawy. Zatem grunt wskutek sprzedaży nie utracił charakteru rolnego.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że dochód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowego gruntu korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl