Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 16 lipca 2014 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB1/415-416/14-6/AA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2014 r. (data wpływu: 16 kwietnia 2014 r.), uzupełnionym 7 lipca 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu z tytułu zbycia nieruchomości otrzymanej w wyniku:

* umorzenia udziałów - jest prawidłowe,

* wystąpienia ze spółki osobowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie: kapitałów pieniężnych (pytanie 1); skutków podatkowych otrzymania nieruchomości w wyniku wystąpienia ze spółki komandytowej (pytanie nr 2); przychodu z tytułu zbycia nieruchomości otrzymanej w wyniku umorzenia udziałów lub w wyniku wystąpienia ze spółki osobowej (pytanie nr 3); oraz w zakresie kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia nieruchomości otrzymanej w wyniku umorzenia udziałów lub w wyniku wystąpienia ze spółki osobowej (pytanie nr 4).

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 oraz art. 14f § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 27 czerwca 2014 r. znak ILPB2/436-103/14-2/MK ILPB1/415-416/14-2/AA ILPP5/443-98/14-2/KG, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 30 czerwca 2014 r., a w dniu 7 lipca 2014 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 3 lipca 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną z miejscem zamieszkania w Polsce oraz podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku PIT w Polsce ("Wnioskodawca").

Wnioskodawca jest m.in. wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i miejscem zarządu w Polsce, podlegającej w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku CIT ("Spółka"). Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.800.000 zł i został wpłacony w całości w gotówce.

Spółka jest właścicielem m.in. niezabudowanych nieruchomości (gruntów) składającej się z 36 działek gruntu - stanowiących tereny przeznaczone pod zabudowę o łącznej pow. 5,6 ha, położonych w m. B., W. oraz W., dla których księgi wieczyste prowadzą odpowiednio Sądy Rejonowe w G. i K. ("Nieruchomości"). Wszystkie Nieruchomości są przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę. Na Nieruchomościach nie jest obecnie prowadzona działalność gospodarcza, ale Nieruchomości te były kupione przez Spółkę w celu przeznaczenia przez Spółkę do dalszej sprzedaży (m.in. w wyniku parcelacji większych działek gruntu kupionych przez Spółkę). Łączna szacowana wartość rynkowa Nieruchomości wynosi ok 4.850.000 zł (wg wyceny 6.900.000 zł) i jest wyższa niż cena ich zakupu.

Obecnie planowane jest podjęcie przez walne zgromadzenie wspólników Spółki uchwały o umorzeniu części udziałów Spółki, w wyniku którego kapitał zakładowy Spółki ulegnie obniżeniu. Wypłata kwot należnych wspólnikom Spółki (w tym Wnioskodawcy) wynikająca z tytułu wynagrodzenia za umorzenie udziałów Spółki, nastąpi w postaci przeniesienia własności Nieruchomości o wartości rynkowej odpowiadającej kwocie należnej każdemu ze wspólników Spółki (w tym Wnioskodawcy) z tytułu obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Planowane jest też, że do Spółki przystąpią dwie spółki z o.o. z siedzibą i miejscem zarządu w Polsce, podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku CIT w Polsce. Następnie, Wspólnicy Spółki planują przekształcenie Spółki w spółkę komandytową z siedzibą i miejscem zarządu w Polsce ("Spółka Komandytowa") w trybie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Na dzień przekształcenia Spółki w Spółkę Komandytową w kapitale własnym, obok kapitału podstawowego, Spółka będzie posiadała m.in. następującą pozycję: kapitał zapasowy utworzony z zysków za 2008 r. w kwocie 600.000 zł, co do którego podjęto uchwałę o wypłacie, przy czym faktycznie do wypłaty nie doszło. Kapitały własne Spółki są dodatnie, przy czym Spółka wykazuje niepokryte straty z lat ubiegłych i stratę za 2013 r. w wysokości 400.000 zł.

W uzupełnieniu informacji Wnioskodawca podał, że ww. nieruchomości nabyła Spółka poprzez kupno tych nieruchomości na podstawie umowy sprzedaży.

W wyniku dokonanego przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki) w spółkę komandytową, proporcja udziału w zysku spółki komandytowej należna wspólnikom Spółki będzie odpowiadała proporcji ich udziału w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przed przekształceniem. Cały majątek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanie się z dniem przekształcenia majątkiem spółki osobowej (spółki przekształconej) (tekst jedn.: majątkiem Spółki Komandytowej). Na moment przekształcenia Spółki w Spółkę Komandytową: (i) nie zostanie dokonana wypłata zysków przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością do jej wspólników, (ii) kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanie się w całości wkładem wspólników do spółki komandytowej, a (iii) niepodzielony zysk i pozostałe pozycje kapitałów własnych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z wyjątkiem kapitału podstawowego) nie podwyższające wkładów do spółki komandytowej zostaną przeniesione na kapitał zapasowy spółki komandytowej. Tym samym w związku z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz nie ulegnie zmianie majątek tej spółki. Celem wspólników Spółki nie jest likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a jedynie zmiana formy organizacyjno-prawnej tej spółki. Dotychczasowa działalność gospodarcza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie po przekształceniu kontynuowana przez spółkę osobową (spółkę komandytową) w takim samym rodzaju i rozmiarze. Wspólnikami Spółki Komandytowej będę te same osoby fizyczne, w takiej samej proporcji, które są wspólnikami Spółki (Wnioskodawca będzie komandytariuszem Spółki).

Możliwe jest również, że Wnioskodawca wystąpi ze Spółki Komandytowej oraz otrzyma wynagrodzenie z tytułu wystąpienia w postaci Nieruchomości (udziału w Nieruchomości).

Jest możliwe, że Wnioskodawca dokona odpłatnego zbycia Nieruchomości (udziału w Nieruchomości) nabytych w wyniku (i) wypłaty za umorzone udziały lub (ii) wystąpienia ze Spółki Komandytowej. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami.

Odpłatne zbycie nieruchomości nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca nie prowadzi ani nie planuje prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami.

Przedstawiony opis zdarzenia przyszłego wynika z wniosku ORD-IN oraz jego uzupełnienia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie przychodu z tytułu zbycia nieruchomości otrzymanej w wyniku umorzenia udziałów lub w wyniku wystąpienia ze spółki osobowej.

1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, odpłatne zbycie przez Wnioskodawcę Nieruchomości (udziału w Nieruchomości) nabytych od: (i) Spółki w wyniku umorzenia udziałów tej spółki, (ii) od Spółki Komandytowej w wyniku wystąpienia z tej spółki, nie będzie traktowane u Wnioskodawcy jako dokonane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca doprecyzował, że w ramach odpowiedzi na pytanie nr 3 wniosku chce uzyskać odpowiedź na pytanie również w zakresie tego do jakiego źródła przychodu w rozumieniu ustawy o PIT będzie zaliczany przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w sposób określony we wniosku.

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, odpłatne zbycie przez Wnioskodawcę Nieruchomości (udziału w Nieruchomości) nabytych od: (i) Spółki w wyniku umorzenia udziałów tej spółki, oraz (ii) od Spółki Komandytowej w wyniku wystąpienia z tej spółki, nie będzie traktowane u Wnioskodawcy jako dokonane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o PIT "ilekroć w ustawie (o PIT) jest mowa o (...) 6) działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 (ustawa o PIT)".

Wnioskodawca uważa więc, iż odpłatne zbycie przez Wnioskodawcę Nieruchomości (udziału w Nieruchomości) nabytych od: (i) Spółki w wyniku umorzenia udziałów Spółki, oraz (ii) od Spółki Komandytowej w wyniku wystąpienia z tej spółki, nie wypełnia definicji "działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej", o której mowa w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT. Bez znaczenia jest przy tym to, iż Spółka nabyła Nieruchomości w celu przeznaczenia do dalszej sprzedaży (m.in. w wyniku parcelacji większych działek gruntu). Jak zostało wskazane w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami, a Nieruchomości (udział w Nieruchomości) zostały nabyte przez Wnioskodawcę w wyniku umorzenia udziałów oraz wystąpieniem ze spółki. Przychód z ich odpłatnego zbycia należy zatem kwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że zdaniem Zainteresowanego w zakresie pytania nr 3, obejmującego kwestię do jakiego źródła przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie zaliczany przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych od: (i) Spółki w wyniku umorzenia udziałów tej spółki, oraz (ii) od Spółki komandytowej w wyniku wystąpienia z tej spółki, w obu ww. przypadkach prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że taki przychód będzie przychodem ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie przychodu z tytułu zbycia nieruchomości otrzymanej w wyniku:

* umorzenia udziałów - jest prawidłowe,

* wystąpienia ze spółki osobowej - jest nieprawidłowe.

Odnosząc się do przychodu z tytułu zbycia nieruchomości otrzymanej w wyniku umorzenia udziałów należy zauważyć co następuje.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródło przychodów stanowi odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d.

innych rzeczy,

#8210; jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Zgodnie z zapisem art. 30e ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a - c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy jego obliczenia.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ww. ustawy).

Z analizy wniosku wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka jest właścicielem m.in. niezabudowanych nieruchomości (gruntów). Na Nieruchomościach nie jest obecnie prowadzona działalność gospodarcza, ale Nieruchomości te były kupione przez Spółkę w celu przeznaczenia do dalszej sprzedaży.

Obecnie planowane jest podjęcie przez walne zgromadzenie wspólników Spółki uchwały o umorzeniu części udziałów Spółki, w wyniku którego kapitał zakładowy Spółki ulegnie obniżeniu. Wypłata kwot należnych wspólnikom Spółki (w tym Wnioskodawcy) wynikająca z tytułu wynagrodzenia za umorzenie udziałów Spółki, nastąpi w postaci przeniesienia własności Nieruchomości o wartości rynkowej odpowiadającej kwocie należnej każdemu ze wspólników Spółki (w tym Wnioskodawcy) z tytułu obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Jest możliwe, że Wnioskodawca dokona odpłatnego zbycia Nieruchomości (udziału w Nieruchomości) nabytych w wyniku wypłaty za umorzone udziały. W uzupełnieniu wniosku zainteresowany podał, że odpłatne zbycie nieruchomości nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca nie prowadzi ani nie planuje prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości nabytej uprzednio jako wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów w spółce z o.o. będzie zaliczany do źródła jakim jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a cytowanej ustawy.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy dotyczące określenia źródła przychodu z tytułu zbycia nieruchomości (bądź udziału w nieruchomości) otrzymanej w wyniku umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest prawidłowe.

Odnosząc do przychodu z tytułu zbycia nieruchomości otrzymanej w wyniku wystąpienia ze spółki osobowej powstałej z przekształcenia spółki kapitałowej należy zauważyć co następuje.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca dokonał podziału przysporzeń majątkowych uzyskiwanych przez podatników na różne źródła przychodów. Zgodnie z tym przepisem odrębnymi źródłem przychodów jest - na podstawie punktu 3 - pozarolnicza działalność gospodarcza.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że pozarolnicza działalność gospodarcza, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest odrębnym od pozostałych źródłem przychodów, przy czym kwalifikacja uzyskiwanego przysporzenia majątkowego do tego źródła przychodów uzależniona jest od spełnienia warunków określonych w art. 5a pkt 6 cyt. ustawy, w którym zostało zdefiniowane (definicja legalna) pojęcie działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, (pozarolniczej działalności gospodarczej) uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Co do zasady, do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej należą wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, określone w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 tej ustawy.

W przedmiotowej sprawie rozpatrywane jest zagadnienie dotyczące zaliczenia do odpowiedniego źródła przychodów uzyskanych przez Wnioskodawcę w wyniku zbycia nieruchomości (lub udziału w nieruchomości) otrzymanej z tytułu wystąpienia ze spółki osobowej.

W tym miejscu należy zaakcentować, że zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

Natomiast z treści art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b ww. ustawy wynika, że do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Przenosząc wcześniej powoływane uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy oraz mając na względzie ujęty we wniosku opis zdarzenia przyszłego, z którego wyraźnie wynika, że z tytułu wystąpienia ze spółki osobowej Wnioskodawca może otrzymać niezabudowaną nieruchomość lub udział w tej nieruchomości, uznać należy, że w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę ww. nieruchomości przed upływem sześciu lat od momentu jej otrzymania, u Zainteresowanego powstanie przychód ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza.

Nie można zgodzić się zatem ze stwierdzeniem Wnioskodawcy, że przychód z odpłatnego zbycia ww. nieruchomości należy kwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 cytowanej ustawy.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zakwalifikowania do odpowiedniego źródła przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości otrzymanych w wyniku wystąpienia ze spółki osobowej należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie tut. Organ informuje, że w dniu 16 lipca 2014 r. wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

* kapitałów pieniężnych (pytanie nr 1) został rozstrzygnięty odrębną interpretacją indywidualną nr ILPB1/415-416/14-4/AA,

* skutków podatkowych otrzymania nieruchomości w wyniku wystąpienia ze spółki komandytowej (pytanie nr 2), został rozstrzygnięty odrębną interpretacją indywidualną nr ILPB1/415-416/14-5/AA,

* kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia nieruchomości otrzymanej w wyniku umorzenia udziałów lub w wyniku wystąpienia ze spółki osobowej (pytanie nr 4), został rozstrzygnięty odrębną interpretacją indywidualną nr ILPB1/415-416/14-7/AA.

Natomiast w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, a także podatku od towarów i usług, wniosek zostanie rozstrzygnięty odrębnymi pismami.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl