ILPB1/415-365/10-4/TW

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 28 czerwca 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/415-365/10-4/TW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2010 r. (data wpływu 24 marca 2010 r.), uzupełnionym w dniu 15 czerwca 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości - jest:

* prawidłowe - w odniesieniu do przychodu uzyskanego ze sprzedaży w części odpowiadającej udziałowi nieruchomości nabytej w drodze darowizny w 2003 r.,

* nieprawidłowe - w odniesieniu do przychodu uzyskanego ze sprzedaży w części odpowiadającej udziałowi nieruchomości nabytej w wyniku zniesienia współwłasności w 2009 r. (ponad swój udział).

UZASADNIENIE

W dniu 24 marca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 9 czerwca 2010 r., znak ILPB1/415-365/10-2/TW, na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 11 czerwca 2010 r., a w dniu 15 czerwca 2010 r. wniosek uzupełniono.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Od 1946 r. gospodarstwo rolne wraz z budynkami było w posiadaniu rodziny Zainteresowanej (prababci, później dziadka i ojca). w 2003 r. ojciec Zainteresowanej darował Jej gospodarstwo rolne w tym nieruchomość zabudowaną o powierzchni 7.600 m2, której współwłaścicielem Wnioskodawczyni została w 1/3. Pozostałymi współwłaścicielami zostali sąsiad oraz urząd gminy.

W 2009 r. w wyniku zniesienia współwłasności Zainteresowana otrzymała na wyłączną własność działkę o powierzchni 3.137 m2 - zabudowaną. w związku ze zniesieniem współwłasności musiała Ona ponieść koszty na wyrównanie wartości działki sąsiada - 3.180 zł oraz do działki urzędu gminy - 9.000 zł.

W dniu 3 listopada 2009 r. Wnioskodawczyni sprzedała działkę z budynkami (3.137 m2) oraz dodatkowo 1,19 ha ziemi.

Zainteresowana podała również, że gospodarstwo rolne nie było wykorzystywane w pozarolniczej działalności gospodarczej, sprzedaż przedmiotowych nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa nie nastąpiła w wykonaniu działalności gospodarczej, gospodarstwo rolne, o którym mowa we wniosku spełnia definicję gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), sprzedana działka z budynkami wchodząca w skład przedmiotowego gospodarstwa nie utraciła w wyniku sprzedaży charakteru rolnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy w przedmiotowej sprawie Wnioskodawczyni musi odprowadzić podatek dochodowy do urzędu skarbowego w wysokości 19%.

Jeśli tak to w jakiej wysokości.

Zdaniem Wnioskodawczyni, z uwagi na fakt, że od darowizny upłynęło 5 lat nie powinna odprowadzać podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:

* prawidłowe - w odniesieniu do przychodu uzyskanego ze sprzedaży w części odpowiadającej udziałowi nieruchomości nabytej w drodze darowizny w 2003 r.,

* nieprawidłowe - w odniesieniu do przychodu uzyskanego ze sprzedaży w części odpowiadającej udziałowi nieruchomości nabytej w wyniku zniesienia współwłasności w 2009 r. (ponad swój udział).

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588 z późn. zm.) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych po dniu 1 stycznia 2007 r.

Z uwagi na treść przepisu art. 7 ust. 1 powołanej ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. do odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Wskazać należy, że stosownie do art. 195 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) współwłasność jest instytucją prawa cywilnego polegająca na tym, iż własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom.

W myśl art. 196 § 1 Kodeksu cywilnego, współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika.

Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy Działu IV Księgi drugiej Kodeksu cywilnego, o czym stanowi art. 196 § 2 tej ustawy. Zgodnie z nimi każdy ze współwłaścicieli w każdym czasie może domagać się zniesienia współwłasności. Jednym ze sposobów zniesienia współwłasności jest fizyczny podział rzeczy wspólnej między współwłaścicielami. Następuje to w drodze przyznania każdemu ze współwłaścicieli wyodrębnionej (podzielonej) rzeczy wspólnej. Wielkość tej części powinna odpowiadać wielkości udziału we współwłasności. w wyniku podziału fizycznego powstają nowe rzeczy stanowiące wyłączną własność poszczególnych właścicieli. Zniesienie współwłasności nie stanowi nabycia rzeczy, jeżeli mieści się w ramach udziału jaki przypadał byłym współwłaścicielom w rzeczy wspólnej i odbył się bez spłat i dopłat.

Data nabycia nieruchomości ma istotne znaczenie dla zastosowania zasad opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponieważ nabycie gospodarstwa rolnego w tym 1/3 nieruchomości zabudowanej w drodze darowizny nastąpiło w roku 2003, zatem stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy przychód uzyskany w wyniku sprzedaży przez Wnioskodawczynię w 2009 r. 1,19 ha ziemi oraz 1/3 części nieruchomości zabudowanej z tej części nie stanowi źródła przychodu, z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w tym artykule.

Wobec powyższego w części dotyczącej skutków podatkowych sprzedaży w 2009 r. 1,19 ha ziemi oraz 1/3 części nieruchomości zabudowanej stanowisko Wnioskodawczyni należy uznać za prawidłowe.

Należy jednak zauważyć, że w przedmiotowej sprawie w wyniku zniesienia współwłasności w 2009 r. Wnioskodawczyni otrzymała nieruchomość zabudowaną o powierzchni 3.137 m2 na wyłączną własność, zobowiązana była do spłaty pozostałych współwłaścicieli. Nabycie to nastąpiło więc niewątpliwie w części przekraczającej udział w tej nieruchomości jaki przysługiwał Zainteresowanej przed dokonaniem zniesienia współwłasności. Wobec powyższego dla celów podatku dochodowego bieg terminu pięcioletniego dla części udziału w nieruchomości nabytego ponad udział we współwłasności należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie w drodze zniesienia współwłasności, tj. od końca roku 2009 r.

Stosownie do treści art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r., od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego są wolne od podatku dochodowego. Zwolnienie to nie dotyczy jednak przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Z uwagi na fakt, iż sprzedaż części działki z budynkami nabytej w 2009 r. w wyniku zniesienia współwłasności wchodziła w skład gospodarstwa rolnego oraz że w wyniku tej sprzedaży część ta nie utraciła charakteru rolnego, zastosowanie do niej znajdzie zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem przychód uzyskany ze sprzedaży tej części nieruchomości jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym.

A zatem stanowisko Wnioskodawczyni wskazujące, iż sprzedaż zwolniona jest z opodatkowania z uwagi na fakt, iż od dnia darowizny upłynęło 5 lat, należy - w odniesieniu do sprzedaży tej części działki, która została nabyta w drodze zniesienia współwłasności w 2009 r. - uznać za nieprawidłowe. Sprzedaż tej części będzie zwolniona z opodatkowania, jednakże nie z przyczyny upływu 5 lat od dnia otrzymania darowizny, lecz z uwagi na treść art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto z uwagi na rozstrzygnięcie dotyczące pytania pierwszego odstąpiono od udzielenia odpowiedzi na pytanie drugie zawarte w niniejszym wniosku, gdyż stało się ono bezprzedmiotowe.

Ponadto tut. organ wskazuje, iż dokumenty dołączone przez Zainteresowaną do wniosku nie podlegają analizie i weryfikacji w ramach postępowania o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej organ działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl