Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 12 czerwca 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB1/415-353/09-2/TW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2009 r. (data wpływu 20 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi z tytułu nauki zawodu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi z tytułu nauki zawodu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług fryzjersko-kosmetycznych. Od 2001 r. Wnioskodawczyni nabyła prawo do ulgi z tytułu wyszkolenia ucznia. Ulga za wyszkolenie uczniów przyznawana jest na podstawie decyzji urzędu skarbowego. Urząd skarbowy do 2008 r. wydał 5 decyzji w sprawie przyznania ulgi z tytułu szkolenia. Ulga jest wykorzystana w niewielkiej kwocie z powodu niskich przychodów z działalności gospodarczej. Za 2008 r. Wnioskodawczyni składa wspólne rozliczenie z mężem (PIT-36). Wnioskodawczyni i jej mąż podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pozostają w związku małżeńskim przez cały rok oraz istnieje przez cały rok podatkowy między nimi wspólność majątkowa.

Mąż Wnioskodawczyni osiąga przychody ze stosunku pracy, natomiast Wnioskodawczyni z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

Wnioskodawczyni i jej mąż w zeznaniu rocznym odliczają składki na ubezpieczenie społeczne oraz ulgi wykazane w załączniku PIT/O (wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet, ulgę na jedno dziecko oraz ulgę na wyszkolenie uczniów przyznaną na podstawie decyzji - do kwoty pozostałego podatku). Niewykorzystaną kwotę ulgi Wnioskodawczyni odliczy od podatku w latach następnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy niezrealizowana kwota ulgi za wyszkolenie uczniów może być odliczona od podatku dochodowego ustalonego od wspólnych dochodów małżonków, do wysokości określonej w decyzji urzędu skarbowego przyznającej ulgę z tytułu szkolenia ucznia.

Zdaniem Wnioskodawczyni, ulga za wyszkolenie uczniów przysługuje na zasadzie praw nabytych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 z późn. zm.) podatnikom, którzy przed dniem 1 stycznia 2004 r. nabyli prawo do obniżki podatku dochodowego o kwotę ulgi uczniowskiej w zakresie i na zasadach określonych w art. 27c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., a odliczenia te nie znalazły pokrycia w podatku dochodowym obliczonym za lata poprzedzające rok 2004, przysługuje prawo do dokonywania tych odliczeń na zasadach określonych w powołanej ustawie.

Podatnicy, którym przysługuje prawo do korzystania z ulgi uczniowskiej po dniu 31 grudnia 2003 r., mają prawo do obniżenia podatku opłaconego na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pod warunkiem, że kwoty te nie zostały odliczone od podatku opłaconego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub w formie karty podatkowej.

Wobec powyższego, istnieje możliwość jej odliczenia od podatku dochodowego ustalonego od wspólnych dochodów małżonków, do wysokości określonej w decyzji urzędu skarbowego przyznającej ulgę z tytułu szkolenia ucznia.

W przypadku ulg odliczanych od podatku określonego na imię obojga małżonków przepisy nie nakładają konieczności odliczania ulgi przez każdego z małżonków proporcjonalnie do uzyskanych przez nich dochodów, czy od połowy podatku obliczonego we wspólnym zeznaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Z dniem 1 stycznia 2004 r. przepis umożliwiający korzystanie z ulgi z tytułu praktycznej nauki zawodu został uchylony.

Jednakże stosownie do treści art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 202, poz. 1956 z późn. zm.) podatnikom, którzy przed dniem 1 stycznia 2004 r. nabyli prawo do obniżki podatku dochodowego o kwotę ulgi uczniowskiej w zakresie i na zasadach określonych w art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., a odliczenia te nie znalazły pokrycia w podatku dochodowym obliczonym za lata poprzedzające rok 2004, przysługuje prawo do dokonywania tych odliczeń na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r.

Z treści art. 13 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw wynika, że podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2004 r. zawarli z uczniami lub szkołami właściwe umowy, o których mowa w art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., oraz rozpoczęli praktyczną naukę zawodu lub szkolenie w celu przygotowania zawodowego nie później niż w roku szkolnym 2003/2004, nabywają prawo do ulgi uczniowskiej po dniu 31 grudnia 2003 r. w zakresie i na zasadach określonych w art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r.

Natomiast zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 2, którym przysługuje prawo do korzystania z ulgi uczniowskiej po dniu 31 grudnia 2003 r., mają prawo do obniżenia podatku opłacanego na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pod warunkiem że kwoty te nie zostały odliczone od podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub w formie karty podatkowej.

W myśl art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podstawę obliczenia podatku stanowi suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów. Nie ma znaczenia zatem fakt, z jakim źródłem przychodów związany jest obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Jeżeli podatnik nabył prawo do ulgi uczniowskiej, może z niej korzystać do czasu pełnej realizacji, poprzez odliczanie jej od należnego podatku ustalonego od sumy dochodów ze wszystkich źródeł przychodów.

Ponadto należy dodać, że w przypadku, gdy podatnik nie uzyska dochodu z działalności gospodarczej, ale uzyska dochody z innych źródeł, a korzysta ze wspólnego opodatkowania z małżonkiem, ma prawo dokonać stosownego odliczenia od podatku dochodowego ustalonego od wspólnych dochodów małżonków, do wysokości określonej w decyzji urzędu skarbowego przyznającej ulgę z tytułu wyszkolenia ucznia. Wynika to z zapisów art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu (...) mogą być na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym opodatkowani łącznie od sum; swoich dochodów ustalonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 (...).

Należy jednak wskazać, że brak jest natomiast możliwości dokonania stosownego odliczenia od podatku współmałżonka, jeżeli w danym roku podatkowym podatnik z prowadzonej działalności gospodarczej poniósł np. stratę i nie osiągnął dochodów z innych źródeł przychodów.

Wobec powyższego w przedmiotowej sprawie niezrealizowana kwota ulgi za wyszkolenie uczniów może być odliczona od podatku dochodowego ustalonego od wspólnych dochodów małżonków, do wysokości określonej w decyzji urzędu skarbowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl