ILPB1/415-351/10-5/IM

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 10 czerwca 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/415-351/10-5/IM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2010 r. (data wpływu do Biura KIP w Lesznie 22 marca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu u wspólników Spółki w związku z wniesieniem przez Spółkę z o.o. wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 marca 2010 r. w Izbie Skarbowej w Warszawie Biuro KIP w Płocku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu u wspólników Spółki w związku z wniesieniem przez Spółkę z o.o. wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej. Pismem z dnia 19 marca 2010 r. nr IPIA/071-18/10-2/MM, IPIA/071-19/10-2/MM Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku - działając na podstawie art. 170 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z § 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 236, poz. 1632) - przekazał wniosek Pana x według właściwości do rozpatrzenia Dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu. Pismo wraz z wnioskiem wpłynęło do tut. organu w dniu 22 marca 2010 r.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 oraz art. 14f § 1 i 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 20 maja 2010 r., znak ILPB1/415-351/10-2/IM, na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 24 maja 2010 r., a w dniu 31 maja 2010 r. wniosek uzupełniono o brakujące informacje.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z o.o. oraz jej wspólnicy, zamierzają utworzyć nową spółkę osobową - Spółkę Komandytową. Wspólnicy tworzonej Spółki Komandytowej zamierzają wnieść do niej następujące wkłady: każdy z dotychczasowych wspólników spółki z o.o. wkład pieniężny w przewidywanej wysokości ok. 1 mln zł, natomiast Spółka z o.o. wniesie do Spółki Komandytowej wkład niepieniężny w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej jako x) Sp. z o.o. służącej do sprzedaży, dystrybucji i promocji towarów znajdujących się w ofercie Sp. z o.o. (tekst jedn.: towary handlowe, środki pieniężne, dane o kontrahentach, środki trwałe). Wraz z tym ostatnim wkładem nastąpi przejście zakładu pracy (lub jego części) na innego pracodawcę (w rozumieniu przepisów prawa pracy). Przewidywana wartość wkładu wniesionego praz Sp. z o.o. będzie stanowić wartość ok. 10 do 20 mln zł. Wkłady wspólników nie będą równe. Udział wspólników w zyskach nie będzie równy. Udział w zysku będzie odpowiadać udziałowi w stracie. Dotychczasowi wspólnicy Sp. z o.o. (osoby fizyczne występujące jako komandytariusze) będą uczestniczyć w zyskach (i stratach) w 45% i 50%, natomiast wspólnik wnoszący wkład w postaci x (Sp. z o.o. występujący jako komplementariusz) będzie uczestniczyć w zyskach (i stratach) w 5% (art. 51 ust. 1-3 w zw. z art. 123 i 103 Kodeksu spółek handlowych).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu u wspólników Spółki w związku z wniesieniem przez Spółkę z o.o. wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej.

Czy wniesienie przez Spółkę z o.o. wkładu niepieniężnego w postaci x do Spółki Komandytowej spowoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych dla Wspólników tej Spółki (którzy są wspólnikami Sp. z o.o. i zarazem będą wspólnikami tworzonej spółki komandytowej).

Zdaniem Wnioskodawcy, w chwili wniesienia aportu (x) do Spółki Komandytowej nie następuje przysporzenie majątkowe dla Wspólników Spółki z o.o. Wspólnicy ci wniosą własne wkłady pieniężne z tylułu których będą partycypować w przyszłych zyskach i stratach spółki komandytowej (na zasadach określonych w umowie spółki komandytowej). W związku z tym nie można stwierdzić, że powstaje jakikolwiek przychód podatkowy na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych dla wspólników spółki z o.o. która wnosi wkład w postaci x, którzy zarazem będą wspólnikami tworzonej spółki komandytowej. Źródła przychodów (oraz podlegające opodatkowaniu przychody osoby fizycznej) zostały określone w przepisie art. 10 i nast. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaś te przepisy wyżej opisanego zdarzenia nie kwalifikują jako przychód (źródło przychodu) osoby fizycznej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) zwanej dalej k.s.h., spółka osobowa to - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo - akcyjna.

Spółka komandytowo jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem (art. 125 k.s.h.).

Stosownie do art. 132 § 1 k.s.h. komplementariusz może wnieść wkład do spółki komandytowej na kapitał zakładowy lub na inne fundusze.

Wniesienie do spółki komandytowej przez jednego z jej wspólników Spółkę z o.o. wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowi zwiększenie majątku Spółki, lecz w świetle przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) nie generuje u pozostałych wspólników (akcjonariuszy) tej Spółki przychodu.

W szczególności zaznaczyć należy, iż ww. czynność prawna nie powoduje powstania przychodu o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym za przychody z działalności gospodarczej uważa się również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy.

Przytoczony wyżej przepis nie dotyczy czynności wniesienia wkładu do spółki osobowej, bowiem wartość wnoszonego wkładu nigdy nie jest nieodpłatnym świadczeniem dla pozostałych wspólników spółki. Celem powstania i funkcjonowania Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, a spółka z o.o. może w tym celu wnieść wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zatem czynność wniesienia wkładu wynika z samej istoty tworzenia i funkcjonowania takiej spółki. Tym samym brak jest podstaw do kwalifikacji tego typu zdarzenia jako przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Reasumując, wniesienie przez Spółkę z o.o. wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki Komandytowej nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych dla Wspólników tej Spółki.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tutejszy organ informuje, że wniosek:

* dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wniesionych jako wkład niepieniężny do spółki komandytowej został rozstrzygnięty w dniu 10 czerwca 2010 r. odrębną interpretacją indywidualną nr ILPB1/415-351/10-6/IM,

* dotyczący podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz zakwalifikowania zasad partycypacji w zyskach i stratach tworzonej spółki komandytowej jako próby obejścia przepisów prawa podatkowego został rozstrzygnięty w dniu 20 maja 2010 r. postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania nr ILPB3/423-272/10-2/MM, ILPB1/415-351/10-3/IM, ILPP2/443-433/10-2/EN.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl