Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 26 maja 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB1/415-320/09-2/IM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani X, przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2008 r. (data wpływu 12 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z działalności rolniczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z działalności rolniczej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu maszynami budowlanymi i jest opodatkowana na zasadach ogólnych. Jednocześnie jest rolnikiem. W swojej działalności rolniczej będzie m.in. kupować krzewy ozdobne, krzewy i drzewka owocowe, krzewy róż z gołym korzeniem. Następnie będzie je sadzić do doniczek z torfem, przechowywać przez okres ok. 2 miesięcy i sprzedawać. Rośliny, o których mowa nie będą przechowywane w szklarniach ani też w żadnych tunelach foliowych; będą przechowywane na wolnym powietrzu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy można uznać za działalność rolniczą czynności polegające na zakupie krzewów ozdobnych, ich przechowywaniu, a następnie dalszej odsprzedaży, czy też są to działy specjalne produkcji rolnej.

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się, między innymi do przychodów z działalności rolniczej (z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej).

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ww. ustawy do działów specjalnych produkcji rolnej zalicza się między innymi, uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych (przy czym art. 2 ust. 3a cytowanej ustawy stanowi, że nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy w rozmiarach nieprzekraczających 25 m 2; dla szklarni ogrzewanych i nieogrzewanych oraz ogrzewanych tunelach foliowych poniżej 50 m 2.

Pojęcie działalności rolniczej definiuje art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten stanowi, że działalnością rolniczą jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych także działalność, w której minimalne okresy przechowywania zakupionych roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej miesiąc licząc od dnia nabycia.

W związku z tym, że wszystkie czynności związane z zakupionymi przez Wnioskodawczynię roślinami będą wykonywane na wolnym powietrzu, łącznie z ich przechowywaniem, Zainteresowana uważa, iż nie będą kwalifikowały się jako działy specjalne produkcji rolnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) co do zasady dotyczą opodatkowania wszelkich dochodów osób fizycznych. Jednakże przepisów tej ustawy, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego, oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost wynoszą co najmniej:

1.

miesiąc - w przypadku roślin,

2.

16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalistycznego gęsi lub kaczek,

3.

6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

4.

2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia.

Działami specjalnymi produkcji rolnej, w myśl art. 2 ust. 3 ww. ustawy, są natomiast: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

W treści wniosku podano, że w swojej działalności rolniczej Wnioskodawczyni będzie m.in. kupować krzewy ozdobne, krzewy i drzewka owocowe, krzewy róż z gołym korzeniem. Następnie będzie je sadzić do doniczek z torfem, przechowywać przez okres ok. 2 miesięcy i sprzedawać. Rośliny, o których mowa nie będą przechowywane w szklarniach ani też w żadnych tunelach foliowych; będą przechowywane na wolnym powietrzu.

Ilekroć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest mowa o gospodarstwie rolnym, w myśl art. 2 ust. 4 tej ustawy, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.). W związku z powyższym za gospodarstwo rolne, stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy, uważa się obszar gruntów, o którym mowa w art. 1 o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej.

Natomiast w myśl art. 2 ust. 2 ww. ustawy, za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowo fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

Z powyższych przepisów wynika, ze ustawodawca dla celów podatku dochodowego precyzuje wyraźnie co należy rozumieć przez działalność rolniczą, a wyliczenie dokonane w przepisie art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter wyczerpujący.

Zgodnie z przedstawioną definicją działalności rolniczej podstawową jej cechą jest uzyskanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkcja roślinna), chowu lub hodowli (produkcja zwierzęca).

Reasumując stwierdzić należy, że działalność wykonywana przez Wnioskodawczynię - polegająca na kupowaniu krzewów ozdobnych, krzewów i drzewek owocowych, krzewów róż z gołym korzeniem, sadzeniu do doniczek z torfem, przechowywaniu ich przez okres ok. 2 miesięcy i sprzedawaniu - mieści się w przytoczonej powyżej definicji działalności rolniczej, nie będąc jednocześnie zaliczana do działów specjalnych produkcji rolnej. W konsekwencji do przychodów z tej działalności nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl