ILPB1/415-31/07-2/AMN - Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 17 października 2007 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/415-31/07-2/AMN Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana B. H., przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2007 r. (data wpływu 8 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca określił, iż w Regulaminie Pracy jego firmy: XXX, zostało określone, że wynagrodzenie za pracę pracowników ww. firmy będzie wypłacane (w kasie lub przelewem na rachunek bankowy) do piątego dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wnioskodawca wskazał, że lista płac sporządzana jest na ostatni dzień roboczy miesiąca, którego wynagrodzenie dotyczy a w dniu sporządzenia listy płac pracownicy podpisują na indywidualnej karcie płac przyjęcie do wiadomości wartości wynagrodzenia za przepracowany miesiąc, które zostało im postawione do dyspozycji. Składki na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia płacone są do piętnastego dnia miesiąca następnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

W którym miesiącu powinniśmy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenie pracowników za pracę oraz składki na ubezpieczenie społeczne, jeżeli listy płac sporządzane są w ostatnim dniu miesiąca, którego dotyczą a pieniądze z konta firmy na konta pracowników przelewane są w pierwszych dniach następnego miesiąca. Powyższe koszty powinniśmy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, którego dotyczą, czy w miesiącu wypłaty tj. w miesiącu następnym.

Zdaniem Wnioskodawcy wynagrodzenie za pracę wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu ich naliczenia, ponieważ zostaje ono postawione do dyspozycji pracownikom firmy w ostatnim dniu roboczym miesiąca, którego dotyczy.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów niewypłaconych, niedokonanych lub nie postawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz w art. 18, a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy.

W świetle powyższego przepisu wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz z umów zleceń, bez względu na przyjęty przez podatnika sposób ewidencjonowania kosztów, podlegają ujęciu w koszty w dacie ich faktycznego poniesienia, czyli w dacie ich wypłaty. Regulacja ww. przepisu nie zawiera żadnych wskazań, co do różnego traktowania w tej kwestii poszczególnych elementów wynagrodzenia, a więc należy uznać, iż kosztem uzyskania przychodu będą wszelkie elementy wynagrodzenia w dacie wypłaty lub postawienia do dyspozycji tegoż świadczenia. Należy przy tym zwrócić uwagę, iż przyjęcie przez pracownika do wiadomości wartości należnego wynagrodzenia za przepracowany miesiąc poprzez złożenie podpisu na indywidualnej karcie płac nie jest postawieniem do dyspozycji pracownika wypłaty wynagrodzenia. Postawienie do dyspozycji wynagrodzenia następuje w momencie dokonania przelewu wynagrodzenia na konto pracownika.

Stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 55a powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodu nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 37, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.), w części finansowanej przez płatnika składek.

Z powyższego wynika, iż zarówno wynagrodzenie za pacę jak i składki na ubezpieczenie społeczne mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu ich poniesienia a nie w miesiącu, którego dotyczą.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl