ILPB1/415-23/09-2/AA - Opodatkowanie przychodów z tytułu świadczenia usług kierowania pojazdami mechanicznymi w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 20 marca 2009 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/415-23/09-2/AA Opodatkowanie przychodów z tytułu świadczenia usług kierowania pojazdami mechanicznymi w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 17 grudnia 2008 r. (data wpływu 30 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie formy opodatkowania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie formy opodatkowania.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie stosownego porozumienia o współpracy, świadczy usługi polegające na kierowaniu pojazdami mechanicznymi. Usługi wykonuje przy użyciu powierzonego samochodu bez ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją samochodu takich jak zakup paliwa, koszty ubezpieczenia samochodu. Zainteresowany jako wykonawca usługi ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłek, pozostawienie bez dozoru pojazdu i przesyłek, powstałe od przyjęcia aż do jej wydania oraz za opóźnienia w przewozie przesyłek względem osób trzecich. Wnioskodawca informuje, że większość tych usług świadczy na rzecz jednego podmiotu, ale pod koniec roku zdarzają się również mniejsze zlecenia od innych podmiotów. w 2008 r. podatek dochodowy od dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Zainteresowany opłacał na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca podaje, że na dzień 1 stycznia 2008 r. i na dzień złożenia wniosku wpis do ewidencji działalności gospodarczej (wg PKD 2004) zawiera m.in. pozycję 74.50.B, tj. działalność jednoosobowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu, co przy wyborze metody opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej podejmowanej na początku 2008 r. wykluczało z możliwości opodatkowania w formie ryczałtu.

Zastrzeżenie takie znajduje się w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wnioskodawca zamierza do końca 2008 r. dokonać aktualizacji rodzajów prowadzonej działalności we wpisie ewidencji działalności gospodarczej. Według nowej klasyfikacji PKD - 2007 pozycja 74.50.B stanie się nieaktualna (nieaktywna) i zgodnie z zaleceniami jakie pojawiły się przy tej pozycji, jednoosobowe podmioty gospodarcze należy klasyfikować w odpowiednich podklasach, zgodnie z wykonywaną przez nich działalnością gospodarczą.

Wnioskodawca podaje, że z informacji jakie uzyskał w Urzędzie Miasta i Gminy, aktualizacja tej pozycji będzie polegała na wpisaniu rodzaju działalności wg PKD 2007: 49.41.Z - transport drogowy towarów.

Zainteresowany podaje, że w zaktualizowanym wpisie do ewidencji działalności gospodarczej będą widoczne zapisy rodzajów działalności wg starej klasyfikacji (PKD 2004) i nowej (PKD 2007). Podobnie jak w roku 2008 Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi prowadzenia pojazdów mechanicznych na rzecz jednego podmiotu, a chwilach wolnych mocy przerobowych również na rzecz innych podmiotów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca będzie mógł w 2009 r. opodatkować swoje przychody z tytułu świadczenia usług kierowania pojazdami mechanicznymi w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5% zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma przeszkód aby w 2009 r. przychody z działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług kierowania pojazdami były opodatkowane w formie ryczałtu wg stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Swoje stanowisko Wnioskodawca uzasadnia tym, że w 2009 r. będzie świadczyć usługi kierowania pojazdami mechanicznymi kilku podmiotom. Nie będzie miał zastosowania art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, który prowadzi do załącznika Nr 1, gdzie w poz. 18 wyklucza się z ryczałtu usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu oraz usługi świadczone przez jednoosobowe podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu.

Ponadto Zainteresowany wyklucza możliwość opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług kierowania pojazdami stawką 17% - art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. i) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że czynności kierowania pojazdami nie mieszczą się w grupowaniu 74.50.23-00.20 obejmującym pracowników handlowych lub przemysłowych, a uwagi na fakt, że będzie świadczył usługi w zakresie kierowania pojazdami kilku podmiotom, czego nie zabrania podpisana umowa o współpracy z wiodącym partnerem, nie ma podstaw do opodatkowania świadczonych usług stawką 17%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. i) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Reasumując w 2009 r. - zdaniem Wnioskodawcy - można opodatkować przychody z tytułu świadczonych usług w zakresie kierowania pojazdami mechanicznymi ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ww. ustawy opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku Nr 2 do ustawy.

Załącznik Nr 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - zawiera wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. w pozycji 18 tego załącznika wymienia się grupę 74.5 usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu oraz usługi świadczone przez jednoosobowe podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu, z wyjątkiem kategorii 74.50.2, tj. usługi pozyskiwania personelu.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ww. ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika Nr 2 do ustawy.

Natomiast w myśl art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ww. ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

W związku z powyższym, jeśli Wnioskodawca będzie świadczył usługi prowadzenia pojazdów mechanicznych na rzecz kilku podmiotów, to wartość świadczonych usług będzie mogła podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, stawką 5,5% przychodów w przypadku świadczenia usług w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton lub stawką 8,5% w pozostałych przypadkach.

Zatem w świetle przedstawionych informacji oraz powołanych przepisów prawa stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl