Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 1 kwietnia 2014 r.
Określenie obowiązków podatkowych, w ujęciu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ciążących na syndyku upadłej osoby fizycznej.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB1/415-20/14-2/AA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 5 stycznia 2014 r. (data wpływu 8 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków podatkowych ciążących na Syndyku Upadłej osoby fizycznej:

* w części dotyczącej uiszczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - jest prawidłowe,

* w pozostałej części - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego do osób fizycznych w zakresie obowiązków podatkowych ciążących na Syndyku Upadłej osoby fizycznej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca od marca 2005 r. jest wspólnikiem Spółki jawnej "E". Spółka jest osobową spółką prawa handlowego. Postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 30 stycznia 2013 r. została ogłoszona upadłość likwidacyjna ww. spółki jawnej. W chwili obecnej majątkiem spółki zarządza syndyk. Wspólnicy, w tym Wnioskodawca, zostali pozbawieni prawa zarządu, korzystania i rozporządzania majątkiem spółki. Majątek oraz księgi spółki zostały wydane Syndykowi. Postępowanie upadłościowe jest w toku. Syndyk nie prowadzi działalności gospodarczej spółki. Syndyk przystąpił do likwidacji majątku spółki, sprzedaje go, w tym maszyny o wartości powyżej 100.000 zł wpisane do środków trwałych. Syndyk, w wyniku sprzedaży majątku otrzymuje środki finansowe, którymi całkowicie dysponuje i rozporządza. Z ww. środków mają być pokryte koszty postępowania upadłościowego oraz zaspokojeni wierzyciele spółki. Wnioskodawca nie otrzymuje jakiegokolwiek wynagrodzenia od syndyka bądź innych świadczeń, w tym pieniężnych, związanych z prowadzonym postępowaniem upadłościowym oraz z tytułu wcześniejszej działalności spółki, a zwłaszcza nie są wypłacane środki ze sprzedaży majątku spółki. Zatem Wnioskodawca nie otrzymuje dochodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone również w roku 2014 i być może w latach kolejnych.

W związku ze sprzedażą majątku w roku 2013 powstał przychód, lecz w toku postępowania również są generowane koszty. Podobnie będzie w latach kolejnych prowadzonego postępowania upadłościowego. Wnioskodawca nie ma wpływu na wydatki Syndyka związane z prowadzonym postępowaniem upadłościowym oraz wysokość uzyskiwanych przychodów z tytułu sprzedaży majątku spółki. Księgowość postępowania upadłościowego prowadzi Syndyk i biuro księgowe wybrane przez Syndyka i na jego zlecenie. Wnioskodawcy z mocy prawa nie przysługuje prawo sprawowania nad Syndykiem jakiegokolwiek nadzoru. W niniejszej sprawie po zakończeniu postępowania upadłościowego, tym samym po zakończeniu likwidacji spółki nie pozostanie majątek mogący być podzielonym i wypłaconym pomiędzy wspólników, w tym dla Wnioskodawcy. Wnioskodawca jest emerytem i pobiera emeryturę, która jest jego jedynym źródłem dochodu.

Na marginesie - emerytura jest zajęta z tytułu zobowiązań powstałych przed ogłoszeniem upadłości spółki. Podatek dochodowy od emerytury (zaliczki) odprowadzany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z urzędu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje rozliczenia rocznego Wnioskodawcy wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od emerytury. Stan faktyczny sprawy obejmuje postępowanie upadłościowe za okres roku 2013. Zdarzenie przyszłe - lat kolejnych prowadzonego postępowania upadłościowego i uzyskiwanego przychodu oraz generowania kosztów przez Syndyka. Według wiedzy Wnioskodawcy Syndyk nie odprowadzał zaliczek na podatek dochodowy Wnioskodawcy w okresie od ogłoszenia upadłości spółki. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy syndyk jest zobowiązany do odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych naliczonego w stosunku do Wnioskodawcy w toku postępowania upadłościowego spółki jawnej powstałego z tytułu likwidacji majątku spółki w sytuacji, gdy jest jedyną z mocy prawa osobą dysponującą i rozporządzającą majątkiem spółki w upadłości likwidacyjnej.

2. Czy syndyk, jako osoba dysponująca środkami finansowymi uzyskanymi ze sprzedaży majątku spółki jawnej w upadłości likwidacyjnej zobowiązany jest odprowadzić naliczony dla Wnioskodawcy podatek dochodowy ze środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży majątku spółki.

3. Czy syndyk jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w imieniu Wnioskodawcy naliczonego w związku z prowadzonym postępowaniem upadłościowym obejmującym likwidację majątku spółki.

4. Czy Wnioskodawca, mimo de facto nie osiągania i nie wypłacania mu przez Syndyka dochodu w toku postępowania upadłościowego związanego z likwidacją majątku jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych po ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej spółki jawnej.

5. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do podpisywania zeznania rocznego (rocznego PIT) za okres prowadzonego postępowania upadłościowego spółki jawnej, czy dokonuje tego syndyk prowadzący postępowanie upadłościowe.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią:

1.

art. 75 ust. 1 prawa upadłościowego i naprawczego "jeżeli ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego, upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania i rozporządzania mieniem wchodzącym do masy upadłości."

2.

art. 173 prawa upadłościowego i naprawczego "syndyk niezwłocznie obejmuje majątek upadłego, zarządza nim, zabezpiecza go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem go przez osoby postronne oraz przystępuje do jego likwidacji."

3.

art. 57 ust. 1 prawa upadłościowego i naprawczego "jeżeli ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego, upadły jest obowiązany wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek, a także wydać wszystkie dokumenty dotyczące jego działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych i korespondencję."

4.

art. 7 § 1 ordynacji podatkowej "podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu."

5.

art. 8 ordynacji podatkowej "płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu."

6.

art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodu jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

7.

art. 14 ust. 2 pkt 17b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

Mając na uwadze powyższy stan prawny oraz przedstawiony stan faktyczny zdaniem Wnioskodawcy przychód osiągnięty przez Syndyka w toku prowadzonego postępowania upadłościowego z tytułu sprzedanych składników majątkowych spółki jawnej i nie wypłacony Wnioskodawcy nie stanowi przychodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ustawodawca w treści artykułu 14 ust. 2 punkt 17 b) jednoznacznie, literalnie wskazał, że opodatkowaniu podlegają przychody jedynie z odpłatnego zbycia składników majątku w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, lecz wyłącznie otrzymane przez wspólników = wypłacone im. Tego rodzaju sytuacja ma miejsce jedynie w przypadku likwidacji, która prowadzona jest bezpośrednio przez wspólników i którzy dysponują środkami pieniężnymi po zbyciu składników. Taka sytuacja ma miejsce przy realizacji przepisu art. 70 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Natomiast postępowanie upadłościowe prowadzone na mocy przepisów ustawy prawo upadłościowe i naprawcze z 28 lutego 2003 r. jest specyficzną formą likwidacji działalności spółki w ramach której wspólnikom całkowicie odebrany jest zarząd majątkiem spółki, jak również odebrane jest prawo dysponowania środkami finansowymi uzyskanymi w wyniku sprzedaży majątku. Zatem skoro po sprzedaży majątku spółki w toku postępowania upadłościowego Wnioskodawca nie otrzymał/nie otrzyma środków finansowych uzyskanych przez syndyka po sprzedaży majątku przychód uzyskany z tej transakcji nie będzie stanowił przychodu do opodatkowania przez Wnioskodawcę. W przeciwnym wypadku Wnioskodawca zmuszony byłby do ponoszenia zobowiązań podatkowych od czynności finansowo-prawnych na które nie miał wpływu i odprowadzenia podatku od środków finansowych, których został całkowicie pozbawiony z mocy prawa. Z drugiej strony gdyby przyjąć, że uzyskane przez syndyka środki finansowe pochodzące ze zbycia majątku spółki w toku postępowania upadłościowego spółki osobowej były/są/będą dochodem Wnioskodawcy to należy uznać, zdaniem Wnioskodawcy, że syndyk jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w imieniu Wnioskodawcy, a płatność powinna nastąpić ze środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży majątku spółki w toku postępowania upadłościowego. Za tego rodzaju stanowiskiem przesądza fakt, że Wnioskodawca nie otrzymał/nie będzie otrzymywał pieniędzy osiągniętych przez syndyka ze zbycia majątku należącego do spółki w której był wspólnikiem i która stanowiła jego źródło utrzymania.

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód osiągnięty przez syndyka w toku postępowania upadłościowego z likwidacji majątku spółki nie stanowi dla Wnioskodawcy dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od dochodu osób fizycznych. Wnioskodawca de facto nie prowadzi działalności gospodarczej. Spółka w której był wspólnikiem jest w toku likwidacji i nie prowadzi działalności gospodarczej.

Zdaniem Wnioskodawcy, osobą zobowiązaną do wypełniania i podpisywania zeznania rocznego za okres prowadzenia postępowania upadłościowego jest syndyk. Wnioskodawca w toku prowadzonego postępowania upadłościowego nie zarządza majątkiem spółki i nie prowadzi ksiąg rachunkowych spółki w upadłości likwidacyjnej. Dodatkowo, za okres poprzedzający ogłoszenie upadłości wszystkie księgi zostały wydane syndykowi. Syndyk podejmuje decyzje co do majątku spółki, kosztów postępowania upadłościowego i cen sprzedaży majątku. Wnioskodawca nie jest odpowiedzialny za stan ksiąg rachunkowych i dokumentów na podstawie których są prowadzone i nie ma wpływu na wpisy w nich dokonywane. Zatem nie powinien ponosić odpowiedzialności za dane wpisane w zeznaniu rocznym.

Przy rozpoznawaniu nin. wniosku Wnioskodawca prosi o wzięcie pod uwagę odmienności oraz specyfiki postępowania upadłościowego z likwidacją majątku spółki przy całkowitym pozbawieniu wspólników zarządu i dysponowaniem majątkiem spółki od likwidacji podmiotu gospodarczego prowadzonego przez wspólników na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i upadłości z możliwością zawarcia układu zgodnie z prawem upadłościowym i naprawczym, w których dopuszczalny jest zarząd majątkiem likwidowanego podmiotu przez wspólników bądź zarząd.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zakresie obowiązków podatkowych ciążących na Syndyku Upadłej osoby fizycznej:

* w części dotyczącej uiszczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych jest prawidłowe,

* w pozostałej części jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112 z późn. zm.), syndyka powołuje się w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego.

Stosownie do treści art. 75 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego, upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania i rozporządzania mieniem wchodzącym do masy upadłości.

Natomiast jak stanowi art. 62 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, w skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego, z zastrzeżeniem art. 63-67.

Jeżeli ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego, upadły jest obowiązany wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek, a także wydać wszystkie dokumenty dotyczące jego działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych i korespondencję. Wykonanie tego obowiązku upadły potwierdza w formie oświadczenia na piśmie, które składa sędziemu-komisarzowi (art. 57 ust. 1 ww. ustawy).

W myśl art. 160 ust. 1 ww. ustawy, w sprawach dotyczących masy upadłości syndyk, zarządca oraz nadzorca sądowy dokonują czynności na rachunek upadłego, lecz w imieniu własnym.

Przepis art. 173 ww. ustawy stanowi, że syndyk niezwłocznie obejmuje majątek upadłego, zarządza nim, zabezpiecza go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem go przez osoby postronne oraz przystępuje do jego likwidacji.

Syndyk sprawujący zarząd nad majątkiem upadłego, w celu jego likwidacji poprzez sprzedaż, składników majątku dokonuje szeregu czynności prawnych i faktycznych, które powodują powstanie określonych zobowiązań.

Zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze do kosztów postępowania upadłościowego zalicza się opłaty sądowe oraz wydatki niezbędne do osiągnięcia celu postępowania. Z kolei stosownie do treści art. 230 ust. 2 ww. ustawy, do wydatków, o których mowa w ust. 1, należą w szczególności: wynagrodzenie i wydatki syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy oraz ich zastępców, wynagrodzenie i wydatki członków rady wierzycieli, wydatki związane ze zgromadzeniem wierzycieli, koszty doręczeń, obwieszczeń i ogłoszeń, przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości podatki i inne daniny publiczne, wydatki związane z zarządem masy upadłości, w tym przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości należności ze stosunku pracy oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, wydatki związane z likwidacją masy upadłości, chociażby do likwidacji doszło na podstawie układu. Koszty postępowania upadłościowego pokrywane są z masy upadłości (art. 231 ust. 1 ww. ustawy).

Odnosząc powyższe na grunt obowiązków określonych przez przepisy materialnego prawa podatkowego wskazać należy, że zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

W myśl art. 44 ust. 6 ww. ustawy, zaliczki miesięczne od dochodów wymienionych w ust. 1, wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 45.

Z kolei zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

Ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia "podatnik" należy posiłkować się definicją zawartą w art. 7 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) w myśl którego podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Z powyższych przepisów wynika, że na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, tj. w przedmiotowej sprawie wspólnicy spółki jawnej.

Zatem mając na uwadze treść ww. powołanych przepisów należy stwierdzić, że mimo tego, iż zarząd nad majątkiem upadłego w toku postępowania upadłościowego sprawuje syndyk, to Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej w upadłości. Majątkiem Spółki zarządza syndyk.

W świetle powyższego, upadły z mocy prawa traci zarząd oraz możliwość korzystania i rozporządzania majątkiem należącym do niego, jednakże ta okoliczność nie pozbawia upadłego statusu podatnika, do którego stosuje się prawa i obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących ustaw podatkowych. We wszelkich postępowaniach, stroną w znaczeniu materialnym pozostaje upadły - to on jest podmiotem praw i obowiązków, natomiast syndykowi przysługuje legitymacja formalna do występowania w tych postępowaniach; jest on stroną w znaczeniu formalnym. W zakresie prawnopodatkowym działanie syndyka należy potraktować jako działanie przez pełnomocnika z wszystkimi prawnymi tego stanu rzeczy konsekwencjami.

Podmiotowość prawnopodatkowa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu działalności gospodarczej po ogłoszeniu upadłości nie ustaje, a syndyk masy upadłości jest osobą odpowiedzialną w czasie trwania postępowania upadłościowego za realizację obowiązków podatnika i płatnika.

Zatem w sytuacji gdy syndyk w toku likwidacji masy upadłości uzyska dochód do opodatkowania, jako zarządzający majątkiem masy upadłości zobligowany jest do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy. Ma on również obowiązek niezwłocznego regulowania należności podatkowych z tego tytułu, z tym, że obowiązek ten aktualizuje się jedynie wtedy, gdy syndyk posiada środki potrzebne do zapłaty podatku.

W świetle powyższego, syndyk jako zarządzający majątkiem masy upadłości i jednocześnie osoba dysponująca środkami finansowymi uzyskanymi w toku postępowania upadłościowego ze sprzedaży majątku spółki jawnej jest zobowiązany obliczyć i odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Natomiast odnosząc się do obowiązku składania zeznań rocznych, należy wskazać na treść powołanego powyżej przepisu art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych który stanowi, że podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru. Żaden przepis ustawy nie dopuszcza złożenia zeznania przez inną osobę niż podatnik. Do obowiązków syndyka nie należy weryfikacja otrzymanych od upadłego podatnika dokumentów i udzielonych wyjaśnień w kwestii przychodów (dochodów) nie dotyczących działalności gospodarczej zarządzanej przez syndyka. Syndyk masy upadłościowej ponosi odpowiedzialność wyłącznie za rzetelność i niewadliwość ksiąg podatkowych. Z uwagi na fakt, że w zeznaniu podatkowym, podatnik jest zobowiązany do wykazania wszystkich uzyskanych w danym roku podatkowym osobistych dochodów, co wymaga jego osobistego działania, zeznanie podatkowe powinien składać podatnik.

Przedmiotowe zeznania należy sporządzić - biorąc pod uwagę całokształt zanalizowanych wyżej przepisów prawa - w oparciu o informacje o dochodach/stratach otrzymane od syndyka masy upadłości, któremu to upadły przekazał całą dokumentację podatkową, działając zgodnie z regulacjami ustawy prawo upadłościowe i naprawcze.

W przypadku wystąpienia kwoty do zapłaty to podatnik powinien dokonać jej wpłaty.

W konsekwencji to Wnioskodawca jest zobowiązany do sporządzenia, podpisania zeznania rocznego z uwzględnieniem m.in. przychodów osiągniętych przez syndyka w ramach postępowania upadłościowego spółki jawnej, której Zainteresowany jest wspólnikiem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl