ILPB1/415-190/07-2/AG

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 15 lutego 2008 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/415-190/07-2/AG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Prywatnego Przedszkola "F." W. C., przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2007 r. (data wpływu 16 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dotacji otrzymanych z jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności przedszkola niepublicznego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie zwolnienia z opodatkowania dotacji otrzymanych z jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności przedszkola niepublicznego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Zgodnie z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego P. z dnia 13 lutego 2006 r. (Nr X), Wnioskodawca - osoba fizyczna - w swojej działalności stosował w księgowości firmy, w okresie od 2001 do 2007 r., przepis o zwolnieniu dotacji otrzymywanych z jednostek samorządu terytorialnego z podatku dochodowego od osób fizycznych, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 47b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Wnioskodawca wskazał, że powyższy zapis został uchylony przepisem art. 1 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, przy czym ustawodawca zachował przedmiotowe zwolnienie do dnia 31 grudnia 2004 r. w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., o czym stanowi art. 14 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. W kolejnych latach, tj. 2005, 2006 i 2007, ustawodawca przedłużał ważność przedmiotowego zwolnienia, a potwierdzenia odnośnie tego faktu Wnioskodawca otrzymywał w formie postanowień Naczelnika Urzędu Skarbowego P. Ostatnie postanowienie dotyczące zwolnienia, Wnioskodawca otrzymał pismem z dnia 7 lutego 2007 r. nr Y.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy otrzymana w 2008 r. dotacja z budżetu samorządu terytorialnego (Urząd Miasta P.) na dofinansowanie działalności przedszkola niepublicznego, prowadzonego przez Wnioskodawcę - osobę fizyczną, będzie objęta zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, zwolnienie dotacji otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Urzędu Miasta P. - na dofinansowanie działalności przedszkola niepublicznego, prowadzonego przez Wnioskodawcę - osobę fizyczną, z podatku dochodowego od osób fizycznych, obowiązujące w latach ubiegłych do 2007 r. włącznie, będzie obowiązywało również w roku 2008.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), niepubliczne przedszkola, w tym specjalne, szkoły podstawowe i gimnazja, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych, otrzymują dotacje z budżetu gminy.

W myśl przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których zgodnie z art. 22a - 22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Z powyższego przepisu wynika generalna zasada konieczności opodatkowania dotacji podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ustawodawca przewidział jednak kilka wyjątków. Jednym z nich jest zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określił, iż wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Przyjmując, że otrzymywana dotacja spełnia wymogi definicji "dotacji" zawartej w art. 106 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), należy stwierdzić, iż dochody z tego tytułu nie podlegają opodatkowaniu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl