ILPB1/415-138/07-2/GM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 15 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/415-138/07-2/GM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana T. B. przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2007 r. (data wpływu 15 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie formy opodatkowania świadczonych usług zarządzania - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie formy opodatkowania świadczonych usług zarządzania.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Zamiarem Wnioskodawcy jest utworzenie wraz z partnerem biznesowym spółki jawnej, która będzie świadczyć usługi zarządzania na rzecz spółek kapitałowych. W celu wykonania umowy zarządzania z ramienia spółki jawnej, Wnioskodawca będzie jednocześnie powołany na Członka Zarządu spółki kapitałowej. Pełniąc funkcję Członka Zarządu, Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie, które zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkuje na zasadach ogólnych.

Z tytułu świadczenia usług zarządzania, spółka jawna otrzymywać będzie wynagrodzenie zgodnie z umową. Przychody uzyskane z tytułu udziału w spółce jawnej będą - w myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 i art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej, które zgodnie z art. 9a ust. 2 i art. 30c tejże ustawy mogą być opodatkowane stawką podatku w wysokości 19%.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w obecnie obowiązującym stanie prawnym Wnioskodawca będzie mógł opodatkować dochody z tytułu udziału w spółce jawnej podatkiem liniowym w wysokości 19%, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy spółka niemająca osobowości prawnej prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, to na podstawie art. 8 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, tzn. za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Podatnik osiągający dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej ma prawo, w myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, wybrać sposób opodatkowania tego dochodu na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. podatkiem liniowym w wysokości 19%, pod warunkiem, że nie uzyskuje on przedmiotowego dochodu świadcząc usługi na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy, odpowiadające czynnościom wykonywanym w poprzednim lub w obecnym roku podatkowym, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Wnioskodawca informuje, że dotychczas nie świadczył, a w przyszłości nie zamierza świadczyć usług związanych z pełnieniem funkcji członka zarządu na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczego stosunku pracy. Dochody, które obecnie Wnioskodawca uzyskuje, pochodzą z tytułu umowy zlecenia i dotyczą czynności prowadzenia spraw spółki, reprezentowania spółki we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych, a zatem są opodatkowane na zasadach ogólnych tzn. zgodnie z art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle wyżej przytoczonych przepisów prawa, przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę jako wspólnika spółki jawnej świadczącej usługi zarządzania na rzecz spółek kapitałowych, będą przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej. Z kolei - zdaniem Wnioskodawcy - dochody z udziału w spółce jawnej będą podlegać opodatkowaniu podatkiem liniowym w wysokości 19%, pod warunkiem złożenia przez Wnioskodawcę właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego stosownego oświadczenia.

Wnioskodawca wskazał, że powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady z dnia 8 stycznia 2007 r. (DG/415-87/06).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Rodzaje źródeł przychodów zawarte zostały w art. 10 ust. 1 ww. ustawy. W treści art. 10 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy, jako źródło przychodów wymieniono działalność wykonywaną osobiście, natomiast w art. 10 ust. 1 pkt 3 - pozarolniczą działalność gospodarczą.

W rozumieniu art. 5a pkt 6 powołanej ustawy, działalnością gospodarczą albo pozarolniczą działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa:

a.

wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,

b.

polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zgodnie z art. 13 pkt 9 powołanej ustawy, za przychody z samodzielnie wykonywanej działalności (tj. o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy) uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Zatem przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, stanowią zawsze przychody z działalności wykonywanej osobiście, również wtedy, gdy są uzyskiwane przez spółkę osobową prawa handlowego (np. jawną) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Możliwość wyboru opodatkowania podatkiem liniowym normuje przepis zawarty w art. 9a ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c.

Reasumując, skoro spółka osiągnie przychody z tytułu umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, poszczególni wspólnicy osiągną przychody, które należy zakwalifikować do źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 2 czyli do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Osiągnięte z tego źródła dochody nie mogą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanego przez Wnioskodawcę pisma urzędowego, tut. organ informuje, że zostało ono wydane w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl