ILPB1/415-116/09-4/AA - Kiedy stanowią koszty podatkowe raty odsetkowe od kredytu inwestycyjnego naliczone i zapłacone po dniu oddania do użytkowania budynku w części parteru?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 10 kwietnia 2009 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/415-116/09-4/AA Kiedy stanowią koszty podatkowe raty odsetkowe od kredytu inwestycyjnego naliczone i zapłacone po dniu oddania do użytkowania budynku w części parteru?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 2 stycznia 2009 r. (data wpływu do Biura KIP w Lesznie: 23 stycznia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2009 r. do Biura KIP w Płocku wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu. Pismem z dnia 20 stycznia 2009 r. Nr Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - działając na podstawie art. 170 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - przekazał wniosek Pana, według właściwości do rozpatrzenia Dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu. Pismo wraz z wnioskiem wpłynęło do tut. Organu w dniu 23 stycznia 2009 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Przeważającym przedmiotem działalności jest produkcja gotowych wyrobów włókienniczych, z wyłączeniem odzieży i działalności usługowej PKD 17.40.A. Wnioskodawca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów.

W celu sfinansowania inwestycji budowy budynku - zakładu produkcji plandek w dniu 30 kwietnia 2007 r. Wnioskodawca zawarł z bankiem umowę o kredyt inwestycyjny na 15 lat. Zgodnie z umową kredytową i harmonogramem spłat, bank w 10-tym dniu każdego miesiąca dokonuje potrącenia należności z tytułu spłaty raty kredytu wraz z należnymi odsetkami z bieżącego rachunku bankowego. Na podstawie harmonogramu spłat z każdej raty można dokładnie wyodrębnić wysokość raty kapitałowej i raty odsetkowej.

Budowa zakładu produkcji została sfinansowana w 60% z zaciągniętego kredytu inwestycyjnego, a w 40% ze środków własnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu.

Czy raty odsetkowe od kredytu inwestycyjnego naliczone i zapłacone po dniu oddania do użytkowania budynku w części parteru, tj. po dniu 4 października 2007 r. do dnia wykonania pozostałych robót budowlanych, tj. wykończenia piętra budynku i docelowego utwardzenia kostką betonową dróg wewnętrznych, stanowią koszty uzyskania przychodu w całości w dacie poniesienia wydatku, czy stanowią koszty uzyskania przychodu w części ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostaje wielkość powierzchni użytkowej oddanej do użytkowania w wielkości całkowitej powierzchni użytkowej budynku zatwierdzonej w pozwoleniu na budowę.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) za wartość początkową środków trwałych uważa się w razie wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia.

Z kolei art. 22g ust. 4 ww. ustawy stanowi, że za koszt wytworzenia uważa się wartość w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Zatem odsetki od kredytu inwestycyjnego naliczone i zapłacone po dacie przyjęcia środka trwałego do używania nie powiększają jego kosztu wytworzenia, lecz stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie poniesienia. Ponieważ budynek został oddany do użytkowania w części parteru, do kosztów uzyskania należy zaliczyć jedynie część rat odsetkowych, ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje wielkość powierzchni użytkowej budynku oddanej do użytkowania w wielkości całkowitej powierzchni użytkowej budynku zatwierdzonej w pozwoleniu na budowę w przedstawionym stanie faktycznym proporcja wynosi: 1010,89: 1215,62 = 0,8316 = 83,16 %.

Część rat odsetkowych, naliczonych i zapłaconych po dniu oddania do użytkowania budynku w części parteru do dnia wykonania pozostałych robót budowlanych, wynosi 83,16 % ich wartości stanowić będzie koszty uzyskania przychodów w dacie poniesienia natomiast pozostała część równa 16,84 % ich wartości powiększy koszt wytworzenia środka trwałego - budynku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto tut. Organ informuje, iż w dniu 10 kwietnia 2009 r. wydano odrębne interpretacje indywidualne dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

*

kosztów uzyskania przychodów Nr ILPB1/415-116/09-2/AA,

*

ustalenia wartości początkowej oddanej do użytkowania części budynku Nr ILPB1/415-116/09-3/AA.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl