ILPB1/415-1058/09-2/AA

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 8 grudnia 2009 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/415-1058/09-2/AA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2009 r. (data wpływu 2 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wyboru formy opodatkowania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wyboru formy opodatkowania.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Na podstawie umowy franchisingu Wnioskodawczyni (franchisobiorca) nabywa towary handlowe (odzież) od franchisodawcy, które następnie sprzedaje w cenie zakupu do odbiorców detalicznych. Za sprzedany towar otrzymuje prowizje, na którą zostaje wystawiona faktura VAT dla franchisodawcy w wysokości 34% wartości netto obrotu liczonej z faktur wystawionych przez faranchisodawcę w minionym miesiącu (symbol PKWiU 77.40.12.00 - dzierżawa praw do korzystania ze znaków towarowych i franchisingu).

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy przychód uzyskiwany z tytułu opisanej umowy franchisingu może podlegać zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu uzyskiwanemu przez niektóre osoby fizyczne.

2.

Jaka stawka ryczałtu powinna zostać zastosowana.

Zdaniem Wnioskodawczyni, dla uzyskanej przez franchisobiorcę kwoty z tytułu umowy franchisingu może zostać zastosowana stawka ryczałtu w wysokości 3%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 4 ust. pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne działalność usługowa - pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264, z 1999 r. Nr 92, poz. 1045 i z 2001 r. Nr 12, poz. 94) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. Przy czym powołane powyżej przepisy do celów opodatkowania m.in. zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej, na podstawie § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) stosuje się do dnia 31 grudnia 2009 r.

Stosownie do treści art. 4 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy działalność usługowa w zakresie handlu polega na sprzedaży, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek, lub mniejszych pojemników.

Treść art. 8 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1.

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3,

2.

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,

3.

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a.

prowadzenia aptek,

b.

działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),

c.

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d.

prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11,

e.

świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,

f.

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,

4.

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,

5.

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a.

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b.

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c.

samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach,

6.

rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

Powołany powyżej przepis art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawiera katalog okoliczności dotyczących m.in. przedmiotu działalności gospodarczej, które powodują, że podatnik nie może skorzystać w związku z jej prowadzeniem, z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wszystkie okoliczności, za wyjątkiem usług wskazanych w art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e), zostały sprecyzowane w tym przepisie. z kolei aby zweryfikować uprawnienie do skorzystania z tej formy opodatkowania w świetle art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ww. ustawy należy sięgnąć do załącznika nr 2, zawierającego wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Świadczone przez Panią usługi, zgodnie z opisanym stanem faktycznym, oznaczone są symbolem PKWiU 77.40.12.00 jako dzierżawa praw do korzystania ze znaków towarowych i franszyzy.

Analiza przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wskazuje, że w przedmiotowej sprawie nie występuje żadna z okoliczności wykluczających możliwość opodatkowania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Przedmiot działalności, oznaczonej symbolem PKWiU 77.40.12.00 nie został wymieniony w wykazie usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (załącznik nr 2 do ustawy).

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b) ww. ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3% przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu.

Mając na uwadze przedstawiony przez Wnioskodawczynię stan faktyczny, oraz powołane przepisy prawa jeżeli przychód uzyskany za sprzedany towar, otrzymany w formie prowizji, na podstawie umowy franchisingu, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług został sklasyfikowany pod symbolem 77.40.12.00, to należy stwierdzić, że przychód ten, może podlegać opodatkowaniu 3% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ponadto tut. Organ informuje, że w przypadku trudności w ustaleniu symbolu PKWiU zainteresowany podmiot może zwrócić się o jego wskazanie i o wydanie opinii do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacji Urzędu Statystycznego w Łodzi. Powyższe wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z którym zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane, według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Do wniosku dołączono kserokopię umowy. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawczynię i jej stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl