Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 15 czerwca 2004 r.
Stawka podatku od towarów i usług na usługi turystyczne.
Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze
III/443/57/04/!

Pytanie podatnika

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować na usługę zorganizowania wycieczki z kompleksowym programem imprez (PKWiU 63.30.11-00)?

Odpowiedź

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 02.06.2004 r. (data wpływu 04.06.2004 r.) w przedmiocie opodatkowania podatkiem VAT turystyki wyjazdowej z Polski do Włoch po 01.05.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje, iż obowiązujące od dnia 1 maja 2004 r. (z niektórymi wyjątkami) przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zawierają nowe regulacje dotyczące szczególnych zasad opodatkowania usług turystycznych świadczonych przez biura podróży. Nowe zasady opodatkowania usług świadczonych przez biura podróży przewidują zarówno zmianę podstawy opodatkowania, jak i stawek podatkowych.

Zgodnie z art. 119 nowej ustawy o VAT, przy wykonywaniu usług turystyki podstawę opodatkowania stanowi - bez względu na to czy są to krajowe, czy zagraniczne usługi biur podróży - marża pobierana przez biuro, obliczona jako różnica między kwotą należną z tytułu świadczenia usług a kosztem zewnętrznym poniesionym dla bezpośredniej korzyści turysty. Wyliczona w ten sposób marża podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 22 %.Wyjątkiem są usługi świadczone poza terytorium Wspólnoty, które podlegają opodatkowaniu stawką 0 %, lecz w przedmiotowym przypadku nie zachodzi taka okoliczność.

Na ogół biura podróży organizują pobyt turystów zapewniają im przewóz, zakwaterowanie, wyżywienie itp. usługi, które wchodzą w skład pakietu oferowanego ostatecznemu klientowi. Z zapytania Podatnika nie wynika jednak, co wchodzi w skład pakietu usług turystycznych oferowanych przez niego w ramach organizowanej pielgrzymki, wynika jedynie, że nie wszystkie elementy składowe oferowanej przez Podatnika usługi turystyki są nabywane od innych podmiotów dla bezpośredniej korzyści turysty tj., że część usługi stanowi tzw. usługa własna. Przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się, zgodnie z treścią art. 119 ust. 2 cyt. ustawy o VAT, usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie. Zewnętrzni wykonawcy, od których Podatnik zakupuje różnego rodzaju usługi dla bezpośredniej korzyści turysty, fakturując wykonane przez siebie usługi na Podatnika (biuro turystyczne) winni je opodatkować wg stawek właściwych dla poszczególnych rodzajów usług, natomiast Podatnik w celu rozliczenia się z należnego podatku VAT z tytułu wykonanych usług turystyki winien ustalić należny od nich podatek zgodnie z art. 119 ust. 2 cyt. ustawy o VAT tj. od obliczonej marży wg stawki w wysokości 22 %.

W przypadku Podatnika kwotę marży zgodnie z art. 119 ust. 2 cyt. ustawy o VAT stanowić będzie różnica pomiędzy kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca usługi (tj. indywidualny turysta), a ceną nabycia przez Podatnika towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty tj. w przypadku Podatnika ceną zakupu usług takich jak zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie itp.

Z uwagi na specyfikę rozliczania podatku należnego, biura podróży nie są uprawnione do odliczania, ani też do zwrotu podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług dla bezpośredniej korzyści turysty, co wynika z treści art. 119 ust. 4 cyt. ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnikom, o których mowa w ust. 3, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty. Przepis ten nie dotyczy jednak podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług związanych pośrednio z usługą biura podróży, który podlega odliczeniu na zasadach ogólnych. Dotyczy to kosztów związanych z działalnością samego biura podróży tj. np. wynajmem lokalu, usługami telekomunikacyjnymi.

Tylko podatnicy, którzy świadczą usługi turystyki we własnym zakresie, np. we własnej bazie hotelowej lub własnymi środkami transportu, podatek rozliczają na zasadach ogólnych, co oznacza, że podatnik zobowiązany jest wówczas do obliczania VAT wg stawki właściwej dla wykonywanej usługi z prawem do odliczenia podatku naliczonego. Wiąże się to z obowiązkiem prowadzenia stosownych ewidencji uwzględniających kwoty mające wpływ na wysokość obrotów i kwotę zobowiązania podatkowego.

W sytuacji, gdy podatnik w ramach usługi turystki wykonuje usługi własne (o świadczeniu usług turystyki we własnym zakresie można mówić w sytuacji, gdy podatnik świadczy te usługi np. we własnej bazie hotelowej lub własnymi środkami transportu) i jednocześnie nabywa część usług od innych podmiotów, zakup usług obcych będzie miał istotny wpływ na obliczenie kwoty marży, stanowiącej podstawę opodatkowania w tym przypadku.

Zgodnie z art. 119 ust. 10 podatnik świadczący usługi w zakresie turystyki i rozliczający się wg szczególnej procedury tj. wg marży, w wystawianych przez siebie fakturach nie wykazuje kwot podatku, co oznacza iż wystawiona przez Podatnika faktura z tytułu wykonania usługi turystyki, opodatkowanej wg szczególnej procedury opodatkowania marży, nie powinna wyszczególniać kwoty podatku tzn. że winna opiewać tylko na ogólną pełną wartość należności za wykonana usługę, którą ma zapłacić nabywca, bez wyszczególniania wartości netto, wartości marży i wartości należnego od marży podatku, zaś kwotę należnego z tytułu tej sprzedaży podatku od marży Podatnik winien ująć odpowiednio w ewidencji sprzedaży i rozliczyć w deklaracji rozliczeniowej dla podatku od towarów i usług. Przy czym faktura ta winna być oznaczona "VAT marża".

Ponadto tut. organ podatkowy informuje, iż zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970) w przypadku świadczenia usług turystyki opodatkowanych według szczególnej procedury, o której mowa w art. 119 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwila ustalenia marży, nie później niż 15 dnia od dnia wykonania usługi.

Jednocześnie tut. Organ podatkowy informuje, iż powyższa informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego obowiązuje jedynie w zakresie zadanego przez Stronę zapytania i w przedstawionym stanie faktycznym oraz jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez Stronę rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl