III-2/443-9/7228/06/PJ - Miejsce świadczenia usług przez pośredników.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 12 marca 2006 r. Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty III-2/443-9/7228/06/PJ Miejsce świadczenia usług przez pośredników.

"(...) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Ogólna zasada określająca miejsce opodatkowania przy świadczeniu usług została wyrażona w art. 27 ust. 1 ustawy. Jak wynika z tego przepisu, w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Z kolei do usług wykonywanych przez pośredników, działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, związanych bezpośrednio z dostawą towarów odnosi się art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. c) ww. ustawy, który stanowi, że miejscem świadczenia tych usług jest miejsce dokonania dostawy towarów.

W świetle art. 22 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy miejscem dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.

W przedstawionym stanie faktycznym dostawa towarów następuje z Turcji do Polski, zatem miejscem dostawy towarów jest Turcja. Oznacza to, że zgodnie z art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. c) w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług ww. usługi pośrednictwa w dostawie towarów z kraju trzeciego do Polski nie podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami. W niniejszej sprawie Podatnikowi przysługuje zatem prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z ww. czynnościami pośrednictwa pod warunkiem jednak posiadania przez niego dokumentów potwierdzających, że podatek naliczony jest związany z czynnościami nie podlegającymi opodatkowaniu w Polsce.

Zasady wystawiania faktur określone zostały w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 95, poz. 798 ze zm.). Do faktur dokumentujących dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa trzeciego, stosuje się § 27 ww. rozporządzenia. Zgodnie z treścią § 27 ust. 2 cyt. rozporządzenia faktury takie powinny zawierać dane określone w § 9, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem.

Biorąc pod uwagę powyżej powołane przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny stwierdzam, iż wskazany przez Podatnika sposób dokumentowania opisanych usług jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Ponadto informuję, że zgodnie z objaśnieniami do deklaracji dla podatku od towarów i usług stanowiącymi załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.09.2005 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 185, poz. 1545) kwotę wynagrodzenia (prowizji) otrzymanego z tytułu świadczenia usług poza terytorium kraju, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, należy wykazać w poz. 21 deklaracji VAT-7K (...)".

Opublikowano: S.Podat. 2006/7/34