Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 26 sierpnia 2005 r.
Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty
II/415-22/137/37303/05/KPS
Odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu.

"Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Z powyższego wynika, że rozpatrując czy poniesiony przez podatnika wydatek może stanowić koszt uzyskania przychodu, należy ustalić czy zostały spełnione dwa niezbędne warunki tzn.: czy został on poniesiony w celu osiągnięcia przychodu, czy nie został wymieniony w katalogu wydatków nie uznawanych przez ustawodawcę za koszty uzyskania przychodów. Oba te warunki muszą być spełnione równocześnie.

Wydatek z tytułu odszkodowania za przedterminowe rozwiązanie umowy najmu nie jest wymieniony w zamkniętym katalogu wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów. Nie jest objęty dyspozycją art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, albowiem przepis ten dotyczy kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczanych towarów, wykonywanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonywaniu robót i usług.

Rozstrzygając kwestię spełnienia kryterium celowościowego poniesionego wydatku tutejszy organ podatkowy stwierdza, co następuje:

Zapis art. 22 ust. 1 ustawy podatkowej "w celu osiągnięcia przychodów" oznacza, iż podatnik do kosztów może zaliczyć dane wydatki, jeżeli między tymi wydatkami a osiągnięciem przychodów istnieje taki związek, że poniesienie tych wydatków dawało możliwość osiągnięcia przychodów, a więc że są to wydatki ekonomicznie uzasadnione z punktu widzenia prowadzonej przez podmiot działalności gospodarczej (dzięki tym wydatkom podatnik osiągnął lub mógł osiągnąć przychód). Poza wydatkami bezpośrednio służącymi osiąganiu przychodów do kosztów uzyskania przychodów można również zaliczyć koszty funkcjonowania podmiotu, bowiem bez ich poniesienia osiąganie przychodów nie byłoby możliwe. Jednakże działalność podmiotu gospodarczego może czasami prowadzić do naruszania praw innych podmiotów i z tego tytułu podmiot może być zmuszony do ponoszenia kosztów sankcyjnych będących następstwem takiego naruszenia np. odszkodowania. Jeżeli taki wydatek jest następstwem prowadzenia działalności gospodarczej, wynikającym z wcześniej zawartej umowy, to jego poniesienie stanowi jeden z rodzajów wydatków poniesionych w celu osiągnięcia przychodów, nawet jeżeli z tym konkretnym wydatkiem nie wiąże się skutek w postaci konkretnego przychodu.

Reasumując, w ocenie tutejszego organu podatkowego, odszkodowanie z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego, wypłacone wynajmującemu w okolicznościach opisanych powyżej, stanowi racjonalny i uzasadniony wydatek związany z prowadzoną działalnością gospodarczą poniesiony w celu osiągnięcia przychodów, a zatem stanowi koszt uzyskania przychodów".

Opublikowano: S.Podat. 2005/11/56