Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 2 lipca 2004 r.
Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn.
Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze
II-3/SIP/11/2004

Pytanie podatnika

Czy można zachować ulgę mieszkaniową w podatku od spadków i darowizn art. 16 ust. 7, zbywając mieszkanie przed upływem 5 lat i zawierając umowę przedwstępną kupna-sprzedaży innego lokalu mieszkalnego?

Odpowiedź

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w związku ze złożonym przez Panią zapytaniem, wyjaśnia, że przepisy art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89 z późn. zm.) przewidują w ust. 1 ulgę w tym podatku, polegającą na niezaliczeniu do podstawy opodatkowania wartości nabytego w drodze darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, do łącznej wysokości nie przekraczającej 110 m kw powierzchni użytkowej.

Ulga przysługuje osobom, które łącznie spełniają wymienione w pkt 1-5 ust. 2 tego artykułu następujące warunki:

1) spełniają wymogi określone w art. 4 ust. 4,

2) nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy,

3) nie dysponują spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu lub nie są właścicielami spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego,

4) nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu,

5) będą zamieszkiwać w nabytym lokalu lub budynku przez 5 lat:

a) od dnia złożenia zeznania podatkowego? jeżeli w chwili złożenia zeznania nabywca mieszka w nabytym lokalu lub budynku,

b) od dnia zamieszkania w nabytym lokalu lub budynku? jeżeli nabywca zamieszka w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego.

Ulga podatkowa z art. 16 ustawy przysługuje wyłącznie osobom, którym nabyty budynek lub lokal mieszkalny będzie służył bezpośrednio celom mieszkaniowym. Dlatego też warunkiem zastosowania powyższej ulgi jest, aby nabywca zamieszkiwał w nabytym lokalu lub budynku przez okres 5 lat.

Dnia 14 czerwca 2002 r. aktem notarialnym nabyła Pani od rodziców w formie darowizny spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 50,2 m kw., w przedmiocie której notariusz zastosowała ulgę z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn, ponieważ oświadczyła Pani, że spełnia warunki przewidziane w art. 16 w/w ustawy oraz zobowiązała się Pani zamieszkiwać w nabytym lokalu mieszkalnym przez okres 5 lat. Dnia 15 grudnia 2003 r. dokonała Pani sprzedaży w formie aktu notarialnego nabytego w drodze darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. W siedzibie tut. Urzędu złożyła Pani oświadczenie z prośbą o zachowanie zastosowanej w darowiźnie ulgi mieszkaniowej, ponieważ powodem sprzedaży mieszkania było podjęcie przez Panią stałej pracy w innej miejscowości i wobec powyższego nabędzie Pani tam mieszkanie w ciągu 6 miesięcy.

Zbycie budynku lub lokalu przed upływem 5 lat w myśl przepisu art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie stanowi podstawy do wygaśnięcia decyzji, jeżeli było ono uzasadnione koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych, a nabycie innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego lokalu nastąpiło nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia zbycia. W tym przepisie ustawodawca określił dwa warunki, których spełnienie uzasadnia zachowanie prawa do ulgi w podatku od spadków i darowizn w razie zbycia lokalu mieszkalnego nabytego w drodze darowizny przed upływem 5 lat, a mianowicie:

- konieczność zmiany warunków mieszkaniowych lub miejsca zamieszkania, który to warunek w Pani przypadku został spełniony, z uwagi na konieczność zmiany zamieszkania spowodowaną podjęciem pracy w innym mieście,

- oraz nabycie innego budynku lub uzyskania pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego lokalu mieszkalnego w terminie sześciu miesięcy od dnia zbycia lokalu będącego przedmiotem darowizny.

Fakt zawarcia przez Panią przedwstępnej umowy sprzedaży z firmą developerską w celu realizacji przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu przez firmę lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym i dokonywanie przez Panią wpłat zgodnie z harmonogramem (według załącznika do umowy) na poczet ceny finansowania przedmiotu umowy nie stanowi spełnienia warunku nabycia lokalu mieszkalnego, gdyż nabycie przez Panią lokalu mieszkalnego nastapi dopiero z chwilą przeniesienia własności przedmiotu umowy (a to nastąpi dopiero w 2005 roku - § 5.1 umowy).

Reasumując powyższe ustalenia, nie nabyła Pani lokalu mieszkalnego w ciągu sześciu miesięcy od dnia zbycia lokalu będącego przedmiotem darowizny, nie dotrzymując tym samym terminu określonego w przepisie art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn i wobec powyższego nie spełniła Pani warunków wymienionych w art. 16 ust. 2 tej ustawy, tracąc prawo do zachowania ulgi w tym podatku.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl