Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 28 września 2015 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP4/4513-66/15/DT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 6 lipca 2015 r. (data wpływu 10 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego dotyczącej kontynuowania, przez podmiot nabywający zorganizowaną część przedsiębiorstwa, procedury zawieszenia akcyzy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego dotyczącej kontynuowania, przez podmiot nabywający zorganizowaną część przedsiębiorstwa, procedury zawieszenia akcyzy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązaną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowo-transportowo-usługowe A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w X. (zwana dalej Spółka A. Sp. z o.o.). A. Sp. z o.o. prowadzi skład podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. "o podatku akcyzowym".

Spółka A. Sp. z o.o. w wyniku zaplanowanego procesu restrukturyzacji zamierza dokonać wydzielenia działalności związanej z prowadzeniem składu podatkowego na rzecz innego podmiotu gospodarczego, a konkretnie na rzecz nowo zawiązanej spółki V. Sp. z o.o. (Wnioskodawcy). Przewiduje ona następujący model restrukturyzacji:

Spółka A. Sp. z o.o. z siedzibą w X. wniesie na rzecz spółki V. Sp. z o.o. (Wnioskodawcy) zawiązanej przez A. Sp. z o.o. z siedzibą w X., w zamian za udziały Wnioskodawcy, wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. "o podatku dochodowym od osób prawnych", obejmujący składniki majątkowe i niemajątkowe związane z działalnością A. Sp. z o.o. z siedzibą w X. prowadzoną w ramach składu podatkowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku wniesienia na rzecz Wnioskodawcy aportem w zamian za udziały zorganizowanej części przedsiębiorstwa A. Sp. z o.o. z siedzibą w X. obejmującej prowadzony przez tę spółkę skład podatkowy nabywca (Wnioskodawca) będzie korzystał z praw i obowiązków wynikających z wcześniej udzielonego (na rzecz A. Sp. z o.o. z siedzibą w X.) zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego jako jej następca prawny, a w konsekwencji procedura zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do A. Sp. z o.o. z siedzibą w X. będzie kontynuowana wobec Wnioskodawcy (podmiotu nabywającego zorganizowaną część przedsiębiorstwa), czy też konieczne jest uzyskanie przez nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa (Wnioskodawcę) nowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku wniesienia przez A. Sp. z o.o. z siedzibą w X. aportem do Wnioskodawcy (w zamian za udziały) zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej prowadzony przez Spółkę A. skład podatkowy Wnioskodawca będzie korzystał z praw i obowiązków wynikających z wcześniej udzielonego (na rzecz A. Sp. z o.o. z siedzibą w X.) zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego jako następca prawny tej spółki, a w konsekwencji procedura zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do A. Sp. z o.o. z siedzibą w X. będzie kontynuowana wobec podmiotu będącego jego następcą prawnym (Wnioskodawcy). Nie będzie w takiej sytuacji konieczne uzyskanie przez Wnioskodawcę (nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa) nowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. Tym samym wyroby akcyzowe znajdujące się w nabywanym zakładzie będącym składem podatkowym Wnioskodawca będzie mógł objąć procedurą zawieszenia poboru akcyzy bez konieczności zapłaty akcyzy od tych wyrobów.

Wnioskodawca będzie bowiem korzystał z praw i obowiązków wynikających z wcześniej udzielonego na rzecz A. Sp. z o.o. z siedzibą w X. zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, jako następca prawny podmiotu, któremu tego zezwolenia udzielono.

Zgodnie z art. 49 ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym "zmiana miejsca prowadzenia składu podatkowego lub podmiotu prowadzącego skład podatkowy wymaga uzyskania nowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, z wyłączeniem następców prawnych lub podmiotów przekształconych w przypadkach wstąpienia przez nich w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa lub prawa i obowiązki, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa."

Jak stanowi natomiast art. 93c § 1 i 2 Ordynacji podatkowej "osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej, pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku." (§ 1) oraz "przepis § 1 stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa."

Ostatecznie, art. 93d Ordynacji podatkowej stanowi, że "przepisy art. 93-93c mają zastosowanie również do praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego."

Na interpretację przepisów Ordynacji podatkowej zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy wskazują same organy podatkowe. Wypowiadając się na tle zagadnienia sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej skład podatkowy przyjmują one - jako zasadę - istnienie sukcesji praw i obowiązków wynikających z decyzji zezwalającej na prowadzenie składu podatkowego.

Stanowisko takie wyraził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w interpretacji indywidualnej z dnia 3 lipca 2014 r. (sygn. akt: IPPP3/443-30914-3/JK). Zauważył on, że w przypadku nabycia zakładu produkcyjnego stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa dochodzi do następstwa prawnego opisanego treścią art. 93c Ordynacji podatkowej. W związku z tym, stosownie do art. 49 ust. 10 ustawy "o podatku akcyzowym", nabywca zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie jest obciążony obowiązkiem wystąpienia o wydanie nowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. Nabywca korzysta bowiem z praw i obowiązków wynikających z wcześniej udzielonego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, jako następca prawny podmiotu, któremu tego zezwolenia udzielono.

W przypadku takim - dodaje Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - jednocześnie procedura zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do poprzednika prawnego (podmiotu zbywającego zorganizowaną część przedsiębiorstwa) będzie kontynuowana wobec podmiotu będącego następcą prawnym (podmiotu nabywającego zorganizowaną część przedsiębiorstwa).

Podobne zapatrywanie wyrażono także w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 7 lipca 2014 r. (IBPP4/443-291/14/PK), gdzie organ podatkowy rozważając przejście składników majątkowych stanowiących elementy składu podatkowego, ale nietworzących jednocześnie zorganizowanej części przedsiębiorstwa zauważył, że - w przeciwieństwie do sytuacji, gdy przedmiotem następstwa prawnego jest zorganizowana część przedsiębiorstwa obejmująca skład podatkowy - w takiej sytuacji nie może być mowy o następstwie prawnym opisanym w treści art. 93c Ordynacji podatkowej.

A contrario zatem Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził, że w sytuacji nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a z taką sytuacją mamy do czynienia w stanę faktycznym objętym niniejszym wnioskiem, art. 93c Ordynacji podatkowej oraz art. 49 ust. 10 ustawy "o podatku akcyzowym" znajdzie zastosowanie, w związku z czym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.

Co istotne, identyczne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w X. w interpretacji indywidualnej z dnia 22 maja 2015 r. (IPTPP3/4513-12/15-4/k.k.), która wydana została w zakresie tego samego stanu faktycznego, na wniosek Spółki A. Sp. z o.o. z siedzibą w X.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w X., sukcesja praw i obowiązków podatkowych, o której mowa w art. 93c Ordynacji podatkowej ma miejsce zarówno w przypadku podziału przez wydzielenie z jednej spółki kapitałowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej skład podatkowy mającej tworzyć nową spółkę kapitałową, jak też w przypadku, jeśli zorganizowana i część przedsiębiorstwa obejmująca skład podatkowy jednej spółki kapitałowej zostanie wniesiona jako aport do innej spółki kapitałowej (a zatem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki - akcyjnej).

W związku z powyższym wskazany organ podatkowy uznał, że skoro nowym podmiotem prowadzącym skład podatkowy A. Sp. z o.o. z siedzibą w X. będzie jej sukcesor prawno-podatkowy, to nie dojdzie do cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego uzyskanego pierwotnie przez Spółkę A. Mając to na uwadze nie dojdzie w takiej sytuacji także zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy i nie powstanie zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym po stronie A. Sp. z o.o. z siedzibą w X. od wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru podatku, a stanowiących składnik majątkowy zbywanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki A.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 752), zwaną dalej ustawą, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1.

produkcja wyrobów akcyzowych;

2.

wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;

3.

import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;

4.

nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;

5.

wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;

6.

wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Przez skład podatkowy rozumie się miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego (art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy).

Jak wynika z art. 2 ust. 1 pkt 12 procedura zawieszenia poboru akcyzy to procedura stosowana podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe.

Artykuł 42 ustawy określa najważniejsze przypadki, w których następuje zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy, w tym poprzez wyprowadzenie wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Natomiast art. 44 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 przewiduje, że zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje również z dniem cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1, podmiot prowadzący skład podatkowy jest obowiązany do:

1.

sporządzenia spisu z natury wyrobów akcyzowych, zwanego dalej "spisem z natury", według stanu na dzień zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy, w terminie 21 dni od tego dnia;

2.

powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego o sporządzeniu spisu z natury i ustalonej ilości wyrobów akcyzowych, a także kwocie akcyzy przypadającej do zapłaty od tych wyrobów, w terminie 7 dni od dnia zakończenia sporządzenia tego spisu, nie później jednak niż w terminie złożenia deklaracji podatkowej i zapłaty akcyzy, o którym mowa w art. 21 ust. 2.

W przypadku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zakończenia tej procedury, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej (art. 45 ust. 1 ustawy).

Artykuł 45 ustawy ustanawia jedną z podstawowych zasad funkcjonowania procedury zawieszenia poboru akcyzy. Zgodnie z tym przepisem, zastosowanie tej procedury powoduje, że obowiązek podatkowy ciążący na danym wyrobie akcyzowym nie przekształca się w zobowiązanie podatkowe tak długo, jak zastosowanie znajduje ta procedura.

Tak więc dopiero zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy powoduje przekształcenie obowiązku podatkowego istniejącego w stosunku do danych wyrobów akcyzowych w skonkretyzowany obowiązek zapłaty akcyzy, tj. zobowiązanie podatkowe, ciążące na podmiocie, który dokonał czynności powodującej zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w zamian za udziały od przedsiębiorstwa A., otrzyma aportem wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. "o podatku dochodowym od osób prawnych", obejmujący składniki majątkowe i niemajątkowe w tym skład podatkowy. Wątpliwości Wnioskodawcy jako następcy prawnego dotyczą przejęcia praw i obowiązków wynikających z wcześniej udzielonego (na rzecz A.) zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, a w szczególności tego, czy w przedstawionym zdarzeniu nastąpi kontynuacji procedury zawieszenia poboru akcyzy wobec Wnioskodawcy (uprzednio wobec A.).

Jak wynika z art. 49 ust. 10 ustawy zmiana miejsca prowadzenia składu podatkowego lub podmiotu prowadzącego skład podatkowy wymaga uzyskania nowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, z wyłączeniem następców prawnych lub podmiotów przekształconych w przypadkach wstąpienia przez nich w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa lub prawa i obowiązki, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Powyższy przepis przewiduje zatem obowiązek ubiegania się o nowe zezwolenia na prowadzenia składu podatkowego w dwóch przypadkach:

* zamiany miejsca prowadzenia składu podatkowego przez dany podmiot tzn. zmiany geograficznej lokalizacji składu podatkowego,

* zamiany podmiotu prowadzącego skład podatkowy w tej samej lokalizacji geograficznej.

Jednocześnie aby było możliwe kontynuowanie, dotychczas prowadzonej działalności, przez nabywcę - bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego w tym miejscu - musi zaistnieć sukcesja prawna zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, a w konsekwencji zachowanie ciągłości procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Zgodnie z art. 528 § 1 i art. 529 § 1ustawy - Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (tekst jedn.: z dnia 19 kwietnia 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.) spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych. Nie jest dopuszczalny podział spółki akcyjnej, jeżeli kapitał zakładowy nie został pokryty w całości.

Podział może być dokonany:

1.

przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na inne spółki za udziały lub akcje spółki przejmującej, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej (podział przez przejęcie);

2.

przez zawiązanie nowych spółek, na które przechodzi cały majątek spółki dzielonej za udziały lub akcje nowych spółek (podział przez zawiązanie nowych spółek);

3.

przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na istniejącą i na nowo zawiązaną spółkę lub spółki (podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki);

4.

przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

W myśl art. 93 § 1 Osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

1.

osób prawnych,

2.

osobowych spółek handlowych,

3.

osobowych i kapitałowych spółek handlowych

- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

Przy czym zgodnie z art. 93 § 2 wyżej przytoczony przepis stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie:

1.

innej osoby prawnej (osób prawnych);

2.

osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).

Zgodnie z art. 93a § 1 Ordynacji podatkowej Osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

1.

przekształcenia innej osoby prawnej,

2.

przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Artykuł 93a § 2 Ordynacji podatkowej stanowi, iż postanowienia § 1 stosuje się odpowiednio do:

1.

osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:

a.

innej spółki niemającej osobowości prawnej,

b.

spółki kapitałowej;

2.

spółki niemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa.

W myśl art. 93c § 1 i 2 ustawy - Ordynacja podatkowa osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku. Powyższe stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Przepisy art. 93-93c mają zastosowanie również do praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego (art. 93d Ordynacji podatkowej).

Artykuł 93c § 1 i 2 ustawy - Ordynacja podatkowa wprowadza sukcesje podatkową dla podmiotów powstałych przez wydzielenie lub podmiotów przejmujących. Przy czym ww. sukcesja nie dotyczy wszystkich podmiotów i nie odnosi się do każdego wydzielenia czy przejęcia.

Zgodnie z art. 93c § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa Przepis § 1 stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Z powyższego wynika, że następstwo podatkowe związane jest przede wszystkim ze zdarzeniami prawnymi określonymi jako: przekształcenie, połączenie, podział osób prawnych. Należy zaznaczyć, że następstwo podatkowe stanowi odstępstwo od reguły powiązania praw i obowiązków podatkowych z bytem prawnym wyłącznie podatnika, jest więc nietypową instytucją w prawie podatkowym. Z tychże względów wszelkie tego rodzaju sytuacje, nawet dostatecznie uzasadnione ekonomicznie, muszą mieć wystarczającą podstawę prawną, aby można było wobec nich zastosować instytucję sukcesji podatkowej.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że planowane jest wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez spółkę kapitałową do spółki kapitałowej (Wnioskodawca).

W katalogu sytuacji, w których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zachodzi sukcesja praw i obowiązków następców prawnych zawarto przypadki:

- zawiązania (powstania) osoby prawnej w wyniku łączenia się:

1.

osób prawnych,

2.

osobowych spółek handlowych,

3.

osobowych i kapitałowych spółek handlowych,

- łączenia się wyniku przejęcie przez osobę prawną:

1.

innej osoby prawnej (osób prawnych),

2.

osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych),

- zawiązania (powstania) osoby prawnej w wyniku przekształcenia:

1.

innej osoby prawnej,

2.

spółki niemającej osobowości prawnej,

- zawiązania (powstania) osobowej spółki handlowej w wyniku przekształcenia:

1.

innej spółki niemającej osobowości prawnej,

2.

spółki kapitałowej,

- wniesienia przez osobę fizyczną do spółki niemającej osobowości prawnej wkładu w postaci swojego przedsiębiorstwa na pokrycie udziału,

- przejęcia przez osoby prawne przejmujące lub powstałe w wyniku podziału, praw - osoby prawnej dzielonej - pozostających w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku stanowiącymi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Powyższe sytuacje określone przepisami Ordynacji podatkowej nie obejmują swym zakresem żadnych innych przypadków, w tym wniesienia tytułem aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do innego podmiotu. Oznacza to, że wniesienie aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej nie powoduje na gruncie Ordynacji podatkowej sukcesji podatkowej w zakresie prawa podatkowego, a zatem nie pociąga za sobą kontynuacji uprawnień wynikających z wydanych decyzji dla podmiotu z którego wydzielono zorganizowana cześć przedsiębiorstwa mającą być przedmiotem aportu.

Konsekwencją powyższego będzie brak sukcesji na gruncie podatku akcyzowym w tym w zakresie sukcesji zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. Jak wynika bowiem z art. 49 ust. 10 ustawy sukcesja zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego (brak ubiegania się o nowe zezwolenie) w przypadku zmiany prowadzącego - co ma miejsce w niniejszej sprawie - występuje tylko w przypadkach określonych w Ordynacji podatkowej.

Zatem, aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa - stanowiącej skład podatkowy - do innej spółki kapitałowej, na wskutek wniesienia której następuje zmiana podmiotu prowadzącego skład podatkowy spowoduje przerwanie bytu prawnego danego składu podatkowego, a tym samym procedura zawieszenie poboru akcyzy nie będzie kontynuowana wobec Wnioskodawcy. W tej sytuacji konieczne będzie uzyskanie przez Wnioskodawcę (nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa) nowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Organ pragnie zauważyć, że w celu dokonania oceny, czy dane składniki niematerialne i materialne stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa czy też nie, konieczna jest analiza całokształtu okoliczności faktycznych konkretnej sprawy, która może nastąpić jedynie w postępowaniu dowodowym. Organ wydający interpretację indywidualną prawa podatkowego związany jest przedstawionym przez Wnioskodawcę opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego zgodnie z art. 14b ustawy - Ordynacja podatkowa, i tym samym nie jest uprawniony do dokonania takich ustaleń w postępowaniu interpretacyjnym.

Ponadto Organ informuje, że interpretacja wydana dla spółki A. dotycząca podatku akcyzowego w zakresie sukcesji prawnej w związku z przejęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej skład podatkowy, sygnatura IPTPP3/4513-12/15-4/k.k., zostanie poddana weryfikacji przez Ministerstwo Finansów.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w X., ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl