IBPP4/4513-172/15/MK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 7 stycznia 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/4513-172/15/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 2 listopada 2015 r. (data wpływu 5 listopada 2015 r.) uzupełnione pismem z 3 grudnia 2015 r. (data wpływu 8 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy gazu ziemnego przeznaczonego do celów opałowych w procesach mineralogicznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy gazu ziemnego przeznaczonego do celów opałowych w procesach mineralogicznych. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 3 grudnia 2015 r. (data wpływu 8 grudnia 2015 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie Organu z dnia 24 listopada 2015 r. znak: IBPP4/4513-172/15/MK.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca specjalizuje się w produkcji perlitu ekspandowanego o różnej granulacji, od frakcji najdrobniejszych o średnicy ziarna poniżej 0,25 mm do najgrubszych powyżej 5 mm. Jego działalność klasyfikowana jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności, m.in. do kodu 2399Z - Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Spółka nabywa gaz ziemny od dostawcy krajowego. Spółka posiada status finalnego nabywcy gazowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy o podatku akcyzowym, nie posiadając statusu pośredniczącego podmiotu gazowego (art. 2 ust. 1 pkt 23d) ustawy o podatku akcyzowym.

Spółka w toku prowadzonej działalności wykorzystuje gaz ziemny klasyfikowany do kodu CN 2711 21 00 (dalej: "gaz ziemny") w następujący sposób:

1.

zużywa do celów opałowych podczas ekspandacji perlitu, stanowiącej zasadniczy przedmiot działalności,

2.

zużywa do ogrzania budynków socjalno-administracyjnych oraz

3.

zbywa na rzecz kontrahenta Spółki, który wykorzystuje gaz ziemny do suszenia piasku kwarcowego.

Nabywany gaz ziemny jest dostarczany poprzez dwa przyłącza, wyposażone w liczniki, z których jedno służy dostawie gazu ziemnego do celów produkcyjnych, natomiast drugie do ogrzania budynków socjalno-administracyjnych. Zużycie gazu ziemnego przez zewnętrznego kontrahenta jest dodatkowo opomiarowane.

Przedmiotem niniejszego wniosku jest wyłącznie zużycie gazu ziemnego, o którym mowa w punkcie 1 powyżej - podczas ekspandacji perlitu.

Proces produkcyjny, realizowany w Spółce polega na przetworzeniu rudy perlitowej - minerału (skały) pochodzenia wulkanicznego, wydobywanej w kopalniach odkrywkowych. Skład perlitu zbliżony jest do szkła, bowiem zarówno w jednym, jak i drugim przypadku dominujący udział (ok. 70%) stanowi dwutlenek krzemu SIO2.

W toku produkcji zmielony perlit poddawany jest ekspandacji, polegającej na obróbce termicznej ziaren perlitu w temperaturze ok. 750-950°C. W takiej temperaturze perlit zaczyna się uplastyczniać, a zawarta w nim woda rozpręża się i paruje w wyniku czego ziarna perlitu zwiększają swoją objętość (niekiedy nawet 20-krotnie).

Proces produkcji perlitu ekspandowanego realizowany jest na czterech liniach produkcyjnych, wyposażonych w palniki typu <...> o mocy 2x1750 kW, 2200 kW i 1800 kW, w których gaz ziemny zużywany jest do celów opałowych.

Produkowany przez Spółkę perlit ekspandowany, ze względu na swoje właściwości, wykorzystywany jest głównie jako materiał budowlany do produkcji mieszanek budowlanych (tekst jedn.: tynki, kleje, zaprawy), materiałów ogniotrwałych oraz w ogrodnictwie.

Pismem z 24 listopada 2015 r. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego poprzez wskazanie:

1. Czy opisany przez Wnioskodawcę proces ekspandacji perlitu jest procesem mineralogicznym w myśl definicji zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 752 z późn. zm.).

2. Czy pomiędzy Wnioskodawcą a sprzedawcą wyrobów gazowych jest/będzie zawarta umowa, o której mowa w art. 31b ust. 5 ustawy i czy będzie ona od 1 stycznia 2016 r. spełniała warunki, o których mowa w art. 31b ust. 5a ustawy.

Pismem z 3 grudnia 2015 r. (data wpływu 8 grudnia 2015 r.) Spółka uzupełniła przedstawiony stan faktyczny/zdarzenie przyszłe i wyjaśniła, że:

1. W odpowiedzi na pytanie nr 1 zawarte w wezwaniu, Spółka wyjaśnia, że w jej ocenie proces ekspandacji perlitu jest procesem mineralogicznym o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: z dnia 25 marca 2014 r., Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm., dalej jako: "ustawa o podatku akcyzowym"). Zgodnie z tym przepisem przez procesy mineralogiczne należy rozumieć: "procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 "produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych" w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz.Urz.UE.L 293 z 24.10.1990, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 02, t 04, str. 177, z późn. zm.).

Proces produkcji perlitu ekspandowanego opisany we wniosku Spółki mieści się w powyższej definicji. W procesie wykorzystywane są bowiem mineralne surowce niemetaliczne. Pod pojęciem surowców mineralnych należy bowiem rozumieć - " (...) produkty, materiały pozyskiwane ze skorupy ziemskiej (skał i substancji mineralnych), a także ze źródeł wtórnych i odpadowych, przy zastosowaniu procesów technologicznych, dzięki którym uzyskują one określone właściwości i parametry jakościowe i wartość rynkową, mimo że w większości nie są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji (GALOS K. LEWICKA E. 2004-Propozycja współczesnej definicji terminu "surowiec mineralny". Gosp. Sur. Min., 20: 5-25). Stąd też do surowców mineralnych zaliczany jest perlit - skała wydobywana w kopalniach odkrywkowych.

2. W odpowiedzi na pytanie nr 2 zawarte w wezwaniu, Spółka wyjaśnia, że obecnie Spółka nie korzysta ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym. Dlatego zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a sprzedawcą wyrobów gazowych umowa obecnie nie zawiera klauzuli, o której mowa w art. 31b ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym.

Umowa będzie dostosowana do warunków formalnych przewidzianych w ww. przepisie, jak również w art. 31 ust. 5a ustawy o podatku akcyzowym (w brzmieniu od 1 stycznia 2016 r.) po potwierdzeniu przez Spółkę, że spełnia ona przesłanki materialnoprawne zwolnienia przewidziane w art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zużywanie przez Wnioskodawcę gazu ziemnego klasyfikowanego do kodu CN 2711 21 00 w sposób przedstawiony we wniosku, tj. do produkcji perlitu ekspandowanego, w świetle art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym może korzystać ze zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych zużywanych w celach opałowych.

Zdaniem Wnioskodawcy w świetle przepisów ustawy o podatku akcyzowym, w szczególności art. 31b ust. 1 pkt 4, Wnioskodawca w odniesieniu do gazu ziemnego zużywanego w sposób przedstawiony we wniosku, tj. do produkcji perlitu ekspandowanego może korzystać ze zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych zużywanych w celach opałowych.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym: "Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych: w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej".

Z kolei art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku akcyzowym poprzez procesy mineralogiczne należy rozumieć: "procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem Dl 26 "produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych" w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz.Urz.UE.L 293 z 24.10.1990, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 02, t. 04, str. 177, z późn. zm.)".

Proces produkcji perlitu ekspandowanego opisany we wniosku Spółki mieści się w powyższej definicji. W procesie wykorzystywane są bowiem mineralne surowce niemetaliczne. Pod pojęciem surowców mineralnych należy bowiem rozumieć - " (...) produkty, materiały pozyskiwane ze skorupy ziemskiej (skał i substancji mineralnych), a także ze źródeł wtórnych i odpadowych, przy zastosowaniu procesów technologicznych, dzięki którym uzyskują one określone właściwości i parametry jakościowe i wartość rynkową, mimo że w większości nie są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji" (GALOS K. LEWICKA E. 2004-Propozycja współczesnej definicji terminu "surowiec mineralny". Gosp. Sur. Min., 20: 5-25). Stąd też do surowców mineralnych zaliczany jest perlit - skała wydobywana w kopalniach odkrywkowych. Dodatkowo warto wspomnieć, iż perlit składa się głównie z dwutlenku krzemu (około 70%), który jest podstawowym składnikiem substancji takich jak piasek, krzemień, kwarc, będących również minerałami.

W związku z powyższym, gaz ziemny wykorzystywany w produkcji perlitu ekspandowanego w ocenie Spółki podlega zwolnieniu dla procesów mineralogicznych, o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym.

Co więcej dwutlenek krzemu, będący podstawowym składnikiem perlitu, w formie piasku (kwarcowego) jest również stosowany do produkcji szkła, szkła wodnego, zaprawy murarskiej, cementu, wyrobów ceramicznych, emalii, form odlewniczych i innych. Stąd perlit oraz szkło mają do siebie zbliżone składy. W związku z tym, skoro produkcja szkła i wyrobów ze szkła objęta kodem DI 26.1, w świetle nomenklatury NACE uznawana jest za produkcję wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych, to również wytwarzanie perlitu ekspandowanego mieści się w dziale DI 26. Przy czym, uwzględniając użyty surowiec i wytworzony wyrób - nieklasyfikowany w ramach innych grupowań kodu Dl 26 (np. grupy 26.1 Produkcja szkła i wyrobów ze szkła) wskazany proces powinien być zdaniem Spółki klasyfikowany w grupie 26.82 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Wskazane procesy produkcyjne zbliżone do produkcji perlitu ekspandowanego (tekst jedn.: produkcja szkła) ze względu na podobieństwo wykorzystanych surowców, są powszechnie klasyfikowane jako dające prawo do zwolnienia od akcyzy w interpretacjach indywidualnych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 23 czerwca 2014 r., nr ITPP3/443-135/14/JK rozstrzygał o możliwości zastosowania zwolnienia dla wyrobów gazowych wykorzystywanych do produkcji szkła. Zdaniem Organu: "(...) paliwo gazowe przeznaczone do celów opałowych w procesach mineralogicznych - do produkcji szkła gospodarczego - sklasyfikowane przez Spółkę w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 będzie zwolnione od akcyzy na podstawie art. 31b ust. pkt 4 ustawy.

Prawidłowość stanowiska Spółki potwierdza również interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 maja 2014 r., nr IBPP4/443-51/14/LG, w której organ podatkowy potwierdził klasyfikację pod kodem DI 26 produkcję szklanych izolatorów w metalowych trzonkach do żarówek (zarówno na etapie topienia szkła, jak i suszenia trzonków). W ocenie Organu: Jak wynika z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego opisany proces produkcji szklanych izolatorów w metalowych trzonkach do żarówek jest procesem mineralogicznym w myśl definicji zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy. Tym samym Wnioskodawca zużywając (w opisanym stanie faktycznym) wyrób gazowy o kodzie CN 2711 21 00 w procesie mineralogicznym o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy, zużywa ten wyrób do celów objętych zwolnieniem. Stosownie do powyższego za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, że gaz wykorzystywany przez niego w procesie mineralogicznym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy, do produkcji izolatorów szklanych, może korzystać ze zwolnienia od podatku akcyzowego na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy".

W kwestii możliwości zaklasyfikowania podobnej działalności do procesów mineralogicznych wypowiedział się również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 24 czerwca 2014 r., nr IPPP3/443-286/14-2/KB. Dyrektor wskazał, iż "Tym samym Wnioskodawca zużywając wyroby gazowe w procesach produkcji szkła zużywa je w procesach mineralogicznych. W konsekwencji, zużycie przez Wnioskodawcę wyrobów gazowych w procesach produkcji szkła podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy. Zatem należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że zużywany przez niego gaz będzie podlegał zwolnieniu od podatku akcyzowego".

Z tych też powodów, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w świetle przepisów ustawy o podatku akcyzowym, w szczególności art. 31b ust. 1 pkt 4, Wnioskodawca w odniesieniu do gazu zimnego zużywanego w sposób przedstawiony we wniosku, tj. do produkcji perlitu ekspandowanego może korzystać ze zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych zużywanych w celach opałowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 752 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe oznaczają wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Przez wyroby gazowe - w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy - rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

W poz. 28 załącznika nr 1 wymieniono pod kodem CN 2711 - gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe.

Z kolei, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy, finalny nabywca gazowy to podmiot, który:

a.

nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub

b.

posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe

- niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym.

Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1.

nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;

2.

sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;

3.

import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;

4.

użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy;

5.

użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:

a.

uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,

b.

jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,

c.

nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

Obrót wyrobami gazowymi w ww. okolicznościach podlega zatem z zasady opodatkowaniu akcyzą.

Stosownie do art. 11b ust. 1 w przypadku wyrobów gazowych obowiązek podatkowy powstaje z dniem:

1.

nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;

2.

wydania wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu, w przypadku ich sprzedaży na terytorium kraju;

3.

powstania długu celnego, w przypadku importu wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;

4.

użycia wyrobów gazowych przez podmioty w przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 1 pkt 4 lub 5.

Podatnikiem akcyzy, zgodnie art. 13 ust. 1 pkt 13 jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot będący finalnym nabywcą gazowym - w przypadku, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 5.

Zgodnie z art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej.

W przypadku sprzedaży wyrobów gazowych w ramach zwolnień, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 2-8, ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4, podmiotom, które użyją tych wyrobów do celów określonych w tych przepisach, warunkiem zwolnienia jest określenie w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, że wyroby te będą użyte do tych celów (art. 31b ust. 5 ustawy).

W przypadku gdy umowa, o której mowa w ust. 5, dotyczy wyrobów gazowych zwolnionych od akcyzy oraz wyrobów gazowych niepodlegających zwolnieniu, których sprzedaż jest rozliczana okresowo, w umowie określa się wstępnie ilość wyrobów podlegających zwolnieniu. Ilość wyrobów podlegających zwolnieniu określona wstępnie w umowie może zostać skorygowana, w drodze pisemnego oświadczenia nabywcy stanowiącego załącznik do tej umowy, najpóźniej do dnia wystawienia przez sprzedawcę faktury za okres rozliczeniowy, jeżeli rzeczywista ilość wyrobów gazowych podlegających zwolnieniu, zużytych w tym okresie, różni się od ilości określonej wstępnie w umowie - art. 31b ust. 5a ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.

Zasadą jest zatem, że podmiotem korzystającym ze zwolnienia, w oparciu o przepis art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy, jest pośredniczący podmiot gazowy dokonujący sprzedaży wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu. Dla zastosowania ww. zwolnienia konieczne jest, oprócz wymogów zawartych w samym przepisie art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy, spełnienie również warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5 ustawy. W przypadku natomiast, gdy sprzedaż wyrobu gazowego została dokonana zgodnie ze wszystkimi warunkami uprawiającymi sprzedawcę do zastosowania zwolnienia z akcyzy, a wyroby gazowe zostały przez finalnego nabywcę gazowego zużyte do celów innych niż objęte zwolnieniem podatnikiem akcyzy, podatnikiem, zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 13 w zw. z art. 9 ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy, będzie finalny nabywca gazowy.

Z opisu sprawy przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika, że Spółka specjalizuje się w produkcji perlitu ekspandowanego o różnej granulacji, od frakcji najdrobniejszych o średnicy ziarna poniżej 0,25 mm do najgrubszych powyżej 5 mm. Jego działalność klasyfikowana jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności, m.in. do kodu 2399Z - Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Spółka nabywa gaz ziemny od dostawcy krajowego. Spółka posiada status finalnego nabywcy gazowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy o podatku akcyzowym, nie posiadając statusu pośredniczącego podmiotu gazowego (art. 2 ust. 1 pkt 23d) ustawy o podatku akcyzowym.

Spółka w toku prowadzonej działalności wykorzystuje gaz ziemny klasyfikowany do kodu CN 2711 21 00 do celów opałowych podczas ekspandacji perlitu.

Proces produkcyjny, realizowany w Spółce polega na przetworzeniu rudy perlitowej - minerału (skały) pochodzenia wulkanicznego, wydobywanej w kopalniach odkrywkowych. Skład perlitu zbliżony jest do szkła, bowiem zarówno w jednym, jak i drugim przypadku dominujący udział (ok. 70%) stanowi dwutlenek krzemu SIO2.

W toku produkcji zmielony perlit poddawany jest ekspandacji, polegającej na obróbce termicznej ziaren perlitu w temperaturze ok. 750-950°C. W takiej temperaturze perlit zaczyna się uplastyczniać, a zawarta w nim woda rozpręża się i paruje w wyniku czego ziarna perlitu zwiększają swoją objętość (niekiedy nawet 20-krotnie).

Proces produkcji perlitu ekspandowanego realizowany jest na czterech liniach produkcyjnych, wyposażonych w palniki typu APH o mocy 2x1750 kW, 2200 kW i 1800 kW, w których gaz ziemny zużywany jest do celów opałowych.

Na tle powyższego Wnioskodawca ma wątpliwości dotyczące możliwości zastosowania zwolnienia z podatku akcyzowego dla wyrobów gazowych zużywanych na cele opałowe na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy w procesach mineralogicznych.

Stosownie do art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy, zwolnienie obejmuje podmioty, które spełnią następujące warunki:

* zużyją wyrób gazowy do celów opałowych;

* oraz zużycie nastąpi w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej.

Jednoczenie z umowy zawartej pomiędzy sprzedawcą wyrobów gazowych a finalnym nabywcą powinno wynikać, że wyroby te zostaną przeznaczone do celów objętych zwolnieniem, o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy.

Ponieważ ustawa o podatku akcyzowym nie definiuje pojęcia "cel opałowy", jak również w przepisach wspólnotowych brak jest definicji, która precyzowałaby sformułowanie "do celów opałowych", zatem konieczne jest posiłkowanie się rozumieniem tego określenia w znaczeniu potocznym.

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.) pojęcie "opał" oznacza "to czym się ogrzewa pomieszczenia, czym się pali w piecu, w kuchni itp." Mały Słownik Języka Polskiego (Wydawnictwo naukowe PWN) definiuje opał jako "to czym się pali, materiał do palenia: drewno, węgiel, szczapy", natomiast "opałowy" oznacza "nadający się na opał, służący do palenia".

Należy także zwrócić uwagę, iż zwrot - "zużycie w celach opałowych" był rozpatrywany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-240/01, gdzie orzeczono, że pomimo braku w przepisach wspólnotowych takiej definicji, to i tak państwa członkowskie nie mają prawa do formułowania własnych definicji, gdyż mogłoby to doprowadzić do rozbieżności pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi w definiowaniu celu opałowego, a to z kolei mogłoby sprzeciwić się zasadzie równości i uczciwości konkurencji.

Jednocześnie TSUE w rozpatrywanym stanie faktycznym, dotyczącym wykorzystania w celach opałowych olejów stwierdził, iż zużycie w celach opałowych odnosi się do sytuacji, w których energia cieplna uzyskiwana w następstwie spalania olejów jest używana w celach grzewczych niezależnie od ostatecznego celu procesu ogrzewania. Ponadto TSUE w tym wyroku stwierdził, że "cel nakładania na oleje mineralne podatku akcyzowego jako podatku konsumpcyjnego przemawia za interpretowaniem wyrażenia użycie jako paliwo opałowe (...), jako wyrażenia odnoszącego się do wszystkich przypadków, w których oleje mineralne ulegają spalaniu i wytworzona w ten sposób energia cieplna jest używana do ogrzewania, niezależnie od ostatecznego celu procesu ogrzewania, w tym przekształcenia lub rozpadu substancji absorbującej energię cieplną w trakcie procesu chemicznego lub przemysłowego. We wszystkich tych przypadkach oleje mineralne ulegają zużyciu i muszą być opodatkowane akcyzą".

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy, stwierdzić należy, że "cel opałowy" jest spełniony w każdym przypadku, w którym zużywany wyrób energetyczny służyć będzie otrzymywaniu energii cieplnej służącej do ogrzewania, opalania, itp. Zużyciem wyrobu energetycznego na cele opałowe będzie zatem zużycie go bezpośrednio w urządzeniu grzewczym, tj. urządzeniu bezpośrednio przetwarzającym energię uzyskaną w wyniku spalania wyrobu energetycznego na energię cieplną.

Mając na uwadze powyższe, zużycie wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 21 00 przez Wnioskodawcę do bezpośredniego przetwarzania energii uzyskanej w wyniku spalania gazu do uzyskiwania energii cieplnej wykorzystywanej w procesie ekspandacji perlitu jest celem opałowym, o którym mowa w ustawie.

Zatem pierwszy z warunków umożliwiający skorzystanie ze zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 4 tj. wykorzystanie do celów opałowych jest spełniony.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy, procesy mineralogiczne to procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 "produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych" w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz.Urz.UE.L 293 z 24.10.1990, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 02, t. 04, str. 177, z późn. zm.).

Powołany przepis art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy odwołując się do ww. rozporządzenia nie posługuje się kryterium podmiotowym (np. poprzez użycie zwrotu "podmioty wykonujące działalność sklasyfikowaną pod kodem NACE DI 26) lecz używa zwrotu "procesy sklasyfikowane" pod kodem DI 26.

Zgodnie z Małym słownikiem języka polskiego Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1993 r. str. 708 "proces" to przykładowo: przebieg regularnie następujących po sobie zjawisk, pozostających między sobą w związku przyczynowym; kolejno następujące po sobie zmiany fizykochemiczne: p. technologiczny, fermentacyjny, p. zapalny, p. gnilny.

Tym samym jako proces należy rozumieć tylko ciąg regularnie następujących po sobie zjawisk, pozostających między sobą w związku przyczynowym.

W świetle powyższego uznać należy, że zwolnieniu od podatku podlega tylko wyrób gazowy zużywany w przebiegu regularnie następujących po sobie zjawisk, pozostających między sobą w związku przyczynowym, występujących w ramach procesów mineralogicznych sklasyfikowanych pod kodem NACE DI 26 "produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych".

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wynika, że proces ekspandacji perlitu jest procesem mineralogicznym o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: z dnia 25 marca 2014 r., Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem przez procesy mineralogiczne należy rozumieć: "procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 "produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych" w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz.Urz.UE.L 293 z 24.10.1990, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 02, t 04, str. 177, z późn. zm.). Proces produkcji perlitu ekspandowanego opisany we wniosku Spółki mieści się w powyższej definicji. W procesie wykorzystywane są bowiem mineralne surowce niemetaliczne. Pod pojęciem surowców mineralnych należy bowiem rozumieć - " (...) produkty, materiały pozyskiwane ze skorupy ziemskiej (skał i substancji mineralnych), a także ze źródeł wtórnych i odpadowych, przy zastosowaniu procesów technologicznych, dzięki którym uzyskują one określone właściwości i parametry jakościowe i wartość rynkową, mimo że w większości nie są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji (GALOS K. LEWICKA E. 2004-Propozycja współczesnej definicji terminu "surowiec mineralny". Gosp. Sur. Min., 20: 5-25). Stąd też do surowców mineralnych zaliczany jest perlit - skała wydobywana w kopalniach odkrywkowych.

Wobec powyższego drugi z warunków umożliwiających skorzystanie ze zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy jest także spełniony.

Jednocześnie Spółka wyjaśniła, że obecnie nie korzysta ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym. Dlatego zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a sprzedawcą wyrobów gazowych umowa obecnie nie zawiera klauzuli, o której mowa w art. 31b ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym. Umowa będzie dostosowana do warunków formalnych przewidzianych w ww. przepisie, jak również w art. 31 ust. 5a ustawy o podatku akcyzowym (w brzmieniu od 1 stycznia 2016 r.) po potwierdzeniu przez Spółkę, że spełnia ona przesłanki materialnoprawne zwolnienia przewidziane w art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym.

Reasumując, Wnioskodawca zużywając wyroby gazowe o kodzie CN 2711 21 00 do celów opałowych w procesie ekspandacji perlitu może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym, po określeniu w umowie zawartej między sprzedawcą wyrobów gazowych a Wnioskodawcą (finalnym nabywcą), że wyroby te będą użyte do celów objętych ww. zwolnieniem (art. 31b ust. 5 ustawy).

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy:

* stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

* zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, zmiany stanu prawnego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu sprawy niż przedstawiony we wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie Organ pragnie zaznaczyć, że zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnej klasyfikacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl