IBPP4/4513-16/16/EK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 3 marca 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/4513-16/16/EK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 20 stycznia 2016 r. (data wpływu 22 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie jednostki w jakiej należy podawać ilość wyrobów - węglowodorów gazowych objętych kodami od 2711 12 11 do 2711 19 00 - w dokumencie dostawy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie jednostki w jakiej należy podawać ilość wyrobów - węglowodorów gazowych objętych kodami od 2711 12 11 do 2711 19 00 - w dokumencie dostawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Podatnik jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą (skład podatkowy, zarejestrowany wysyłający) w zakresie wytwarzania, magazynowania i obrotu węglowodorami gazowymi objętymi kodami od 2711 12 11 do 2711 19 00 (np. propan, butan, propan-butan).

Zdarza się, że podatnik dokonuje dostawy ww. wyrobów akcyzowych w postaci skroplonej, które są przeznaczane do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, są używane np. do produkcji aerozoli bądź materiałów budowlanych. W takim przypadku stawka akcyzy wynosi 0 zł.

Podatnik wystawia i dołącza do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokument dostawy wyrobów sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem (dalej: "dokument dostawy").

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowym jest wykazywanie w dokumencie dostawy w kilogramach jako jednostkach miary (pole 11 kolumna 4. dokumentu dostawy) wyrobów akcyzowych objętych kodami CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 (np. propan, butan, propan-butan) w postaci skroplonej, stanowiących przedmiot dostawy.

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowym jest wykazywanie w dokumencie dostawy w kilogramach jako jednostkach miary (pole 11 kolumna 4. dokumentu dostawy) wyrobów akcyzowych objętych kodami CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 (np. propan, butan, propan-butan) w postaci skroplonej, stanowiących przedmiot dostawy.

W przekonaniu podatnika nie ma przepisu, który wprost wskazywałby, jaką jednostkę miary należy stosować do ww. wyrobów objętych stawką akcyzy 0 zł, gdyż nie dochodzi tu do obliczenia akcyzy.

Jednak uznając, że racjonalny ustawodawca przewidział konieczność wskazania jednostki miary dla takich wyrobów, podatnik uważa, że jako jednostkę miary stosowaną przy obliczaniu akcyzy można per analogiam przyjąć dla skroplonych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 jednostkę wyrażoną w kilogramach - zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. a tiret pierwsze.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 752 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania wyrobów energetycznych jest ich ilość, wyrażona, w zależności od rodzaju wyrobów, w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15#9675;C lub w kilogramach gotowego wyrobu, albo wartość opałowa, wyrażona w gigadżulach (GJ).

Artykuł 88 ust. 7 pkt 3 ustawy akcyzowej wskazuje, że dla celów poboru akcyzy ustawodawca określił wartość opałową wynoszącą dla wyrobów energetycznych o kodach CN od 2711 12 do 2711 19 00 - 46,0 GJ/1000 kilogramów.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 12a ustawy, stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych: gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901:

* skroplonych - 670,00 zł/1000 kilogramów,

* w stanie gazowym - 10,54 zł/1 gigadżul (GJ).

Natomiast stosownie do art. 89 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, stawka akcyzy na wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł, jeżeli wyroby te są:

* przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy ze składu podatkowego do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy, lub do składu podatkowego od podmiotu, który posiadał je w celu zużycia do tych celów;

* przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy do składu podatkowego w przypadku niedostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2285) określiło m.in. wzór i sposób stosowania dokumentu dostawy, w tym w przypadkach, o których mowa w art. 31a ust. 5, art. 42 ust. 1a i 1b oraz w art. 89 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o podatku akcyzowym.

Stosowanie do § 2 ust. 11 rozporządzenia wzór dokumentu dostawy określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia w pozycji 11 kolumna 4 winna znaleźć się ilość wyrobu akcyzowego w jednostkach miary stosowana przy obliczaniu.

Zgodnie z ww. art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. a ustawy akcyzowej, w stosunku do gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711, występujących w stanie skroplonym i wykorzystywanych do napędu silników, podstawa opodatkowania wyrażona została w kilogramach, gdyż stawka akcyzowa dla tych wyrobów wynosi 670 zł na 1000 kg.

Natomiast w przypadku przeznaczenia powyższych wyrobów do celów opałowych stawka podatku akcyzowego zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 13 została wyrażona w gigadżulach (GJ). Jednakże w przypadku gazu o kodach CN 2711 12 do 2711 19 przeznaczonego do celów opałowych zastosowanie znajdzie stała wartość opałowa wskazana w art. 88 ust. 7 pkt 3 ustawy akcyzowej w wysokości 46 GJ/1000 kilogramów. W konsekwencji, zarówno w przypadku przeznaczenia gazu płynnego do celów napędowych, jak również do celów opałowych, niezbędnym jest określenie ilości tych wyrobów w kilogramach. Zatem gdyby Wnioskodawca przeznaczał opisane wyroby do ww. celów wskazywałby w dokumencie dostawy ich ilość w jednostkach miary stosowanych do obliczenia akcyzy, które odnoszą się bezpośrednio lub pośrednio do kilogramów dostarczanego wyrobu. Ponadto wskazać należy, że poszczególne dostawy objęte dokumentem dostawy powinny być tak dokumentowane, żeby na każdym etapie możliwe były precyzyjne określenie ilości dostarczanego wyrobu.

Stosownie do powyższego za poprawne należy uznać (w przypadku dostawy opisanego wyrobu akcyzowego za dokumentem dostawy, objętego zerową stawką podatku ze względu na przeznaczenie) wskazanie ilości dostarczanego wyrobu w kilogramach.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl