IBPP4/443-952/10/AZ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 20 sierpnia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-952/10/AZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 czerwca 2010 r. (data wpływu 30 czerwca 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 lipca 2010 r. (data wpływu 22 lipca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "XXX" - jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2010 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "XXX". Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 20 lipca 2010 r. (data wpływu 22 lipca 2010 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP4/443-952/10/AZ z dnia 12 lipca 2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca realizuje przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą "XXX". Realizacja przedmiotowego projektu doprowadzi do powiększenia istniejącego obiektu dydaktycznego o powierzchnię całkowitą 2 210,59 m2. W wyniku rozbudowy powstanie dodatkowo 10 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, sala komputerowa, szatnia dla wszystkich klas, pomieszczenia gospodarcze, węzły sanitarne oraz zostanie kompleksowo zagospodarowany teren wokół budynku.

Okres realizacji projektu od dnia 4 kwietnia 2007 r. do dnia 29 lutego 2012 r. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach zadań własnych powiatu zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 19 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

Projekt pod nazwą "XXX" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 Oś, Priorytetowa 5 Wzrost Jakości Infrastruktury Społecznej oraz Inwestycje w Dziedzictwo Kulturowe, Turystykę i Sport w wysokości 60%. Pozostała część zostanie sfinansowana przez powiat.

Efektem będzie rozbudowa budynku dydaktycznego i uzyskanie dodatkowej powierzchni przez co znacząco poprawi się jakość kształcenia młodzieży. Nastąpi trwała i realna zmiana poprzez dostęp młodzieży do odpowiednich warunków lokalowych i szerszej oferty edukacyjnej.

Zespół Szkół Powiatowych jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną. Rozbudowany budynek pozostaje w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 1 przekazany nieodpłatnie na czas nieoznaczony na podstawie decyzji zarządu powiatu. Dobudowana część budynku również zostanie przekazana nieodpłatnie w trwały zarząd Zespołowi Szkól Nr 1.

Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu nie będzie wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Jako nabywca faktur wystawionych przez wykonawców i dostawców figuruje Zespół Szkół Nr 1 jako podmiot zaangażowany w realizację projektu, jako powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może odliczyć podatek VAT związany z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "XXX".

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT, ponieważ nie będą wykonywane czynności opodatkowane podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawa o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Dokumentem, stanowiącym podstawę dokonania odliczenia podatku jest faktura VAT dokumentująca nabycie towarów i usług.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zadań publicznych o charakterze ponadgminnym, wykonywanych przez powiat, należą m.in. zadania w zakresie edukacji publicznej (art. 4 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy).

W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 6 ust. 1 cyt. ustawy).

Organami powiatu są rada powiatu i zarząd powiatu (art. 8 ust. 2 ustawy o samorządzie). Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu (art. 26 ust. 1 ustawy o samorządzie). Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy (art. 33 ustawy o samorządzie). Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz (art. 34 ust. 1 ustawy o samorządzie).

Mając te regulacje na uwadze należy zauważyć, że samorządowe osoby prawne (województwa, powiaty, gminy) nie mają własnych struktur organizacyjnych, zaś nałożone na nie zadania wykonują za pośrednictwem jednostek organizacyjnych.

Powiatowe jednostki organizacyjne, działające w formie np. samorządowych zakładów budżetowych, jednostek budżetowych powinny dla celów rozliczeń z tytułu podatku VAT, rejestrować się jako odrębne podmioty tego podatku i posiadać odrębne oznaczenie (numery) NIP.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) pod pojęciem jednostek budżetowych należy rozumieć takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności, w tym działalności podstawowej.

Państwowe jednostki budżetowe tworzą, łączą i likwidują ministrowie, kierownicy urzędów centralnych i wojewodowie oraz inne organy działające na podstawie odrębnych przepisów. Natomiast gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe tworzą, łączą i likwidują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego (art. 12 ust. 1 cyt. ustawy).Tworząc jednostkę budżetową organ, o którym mowa w ust. 1, nadaje jej statut oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w zarząd (art. 12 ust. 2).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca realizuje przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą "...". W wyniku rozbudowy powstanie dodatkowo 10 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, sala komputerowa, szatnia dla wszystkich klas, pomieszczenia gospodarcze, węzły sanitarne oraz zostanie kompleksowo zagospodarowany teren wokół budynku.

Okres realizacji projektu od dnia 4 kwietnia 2007 r. do dnia 29 lutego 2012 r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejska z Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 Oś, Priorytetowa 5 Wzrost Jakości Infrastruktury Społecznej oraz Inwestycje w Dziedzictwo Kulturowe, Turystykę i Sport w wysokości 60%. Pozostała część zostanie sfinansowana przez powiat.

Zespół Szkół Powiatowych jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną. Rozbudowany budynek pozostaje w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 1 przekazany nieodpłatnie na czas nieoznaczony na podstawie decyzji zarządu powiatu. Dobudowana część budynku również zostanie przekazana nieodpłatnie w trwały zarząd Zespołowi Szkól Nr 1.

Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu nie będzie wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Jako nabywca faktur wystawionych przez wykonawców i dostawców figuruje Zespół Szkół Nr 1 jako podmiot zaangażowany w realizację projektu jako powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna.

Jak wskazano powyżej prawo do odliczenia uzależnione jest od otrzymania przez podatnika faktury VAT. Co do zasady zatem faktury, aby skutkowały powstaniem prawa do odliczenia, muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego w tym względzie. Przede wszystkim zaś zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.) faktura dokumentująca sprzedaż powinna zawierać między innymi dane nabywcy i sprzedawcy (nazwy, numery identyfikacji podatkowej) - § 5 ust. 1 pkt 1 i 2.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż faktury związane z realizacją projektu były wystawiane są dla Zespołu Szkół Nr 1., będącego powiatową samorządową jednostką organizacyjną. W przedmiotowej sprawie rzeczywistym nabywcą towarów i usług zakupionych w ramach realizacji projektu jest powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna, będąca w świetle przepisów ustawy o VAT odrębnym od Powiatu podatnikiem VAT. Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Skoro ustawodawca stworzył podatnikowi prawo odliczenia podatku naliczonego od nabytych (zakupionych) towarów i usług, to podatnik nie może odliczać podatku naliczonego innych nabywców, nawet jednostek organizacyjnych powołanych do wykonywania zadań własnych powiatu.

W sytuacji zatem, gdy Wnioskodawca nie dokonał nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT, nie może być mowy o możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Wnioskodawcy nie przysługuje zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach realizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą ".....".

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl