IBPP4/443-889/10/JP

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 30 lipca 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-889/10/JP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 15 czerwca 2010 r. (data wpływu 18 czerwca 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 lipca 2010 r. (data wpływu 14 lipca 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w cenach towarów i usług nabytych w związku z realizacją inwestycji pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2010 r. wpłynął do tut. organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w cenach towarów i usług nabytych w związku z realizacją inwestycji pn. "...". Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 12 lipca 2010 r. (data wpływu 14 lipca 2010 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 1 lipca 2010 r. nr IBPP4/443-889/10/JP.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 24 marca 2010 r. Miasto zawarło umowę z Województwem reprezentowanym przez Zarząd Województwa o dofinansowanie projektu pn. "..." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2010 Priorytet III - Turystyka Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna.

Miasto jest wnioskodawcą i realizatorem projektu. Administratorem obiektu będzie Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji - jako jednostka administracyjna Urzędu Miejskiego.

Prace dotyczące realizacji rzeczowej projektu będą prowadzone w roku 2010. Okres finansowej realizacji projektu obejmuje przedział czasowy między listopadem 2007 r. a końcem 2010 r.

Całkowita wartość projektu określona została na kwotę 6.194.450,40 PLN (łącznie z podatkiem VAT) z czego wydatki kwalifikowane wynoszą 5.480.294,80 PLN. Wartość projektu realizowana przez Miasto określona została na kwotę 1.632.104,98 PLN (łącznie z podatkiem VAT), dofinansowanie przyznane przez instytucje zarządzającą RPO wynosi 4.562.345,42 PLN (83,25% wartości projektu, są to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), a wkład własny Miasta wynosi 16,75% wartości projektu).

W związku z realizacją projektu realizowane są następujące zakupy:

1.

prace przygotowawcze - Wstępne Studium Wykonalności, podkłady mapowe, koncepcja architektoniczna, program funkconalno-użytkowy, projekt budowlano-wykonawczy, Studium Wykonalności, decyzja o oddziaływaniu na środowisko naturalne (karta informacyjna),

2.

wykup działek,

3.

prace geodezyjne,

4.

roboty drogowe,

5.

zagospodarowanie terenu (operaty, korytowanie, wylesienie),

6.

roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,

7.

roboty elektryczne,

8.

nadzór inwestorski,

9.

promocja projektu.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozwój infrastruktury turystycznej w Mieście, poprzez budowę Centrum Rekreacji, stanowiącego trasę o długości 1,85 km, służącą do uprawiania narciarstwa biegowego w sezonie zimowym, oraz crossowy tor rowerowy w okresie od wiosny do jesieni. Inwestycja zlokalizowana będzie w rejonie ulicy.... Pojawią się również możliwości zorganizowania imprez sportowo-rekreacyjnych, co przyczyni się do wzrostu liczby turystów odwiedzających Miasto i dodatkowo wpłynie na podniesienie atrakcyjności turystycznej oraz całego regionu. Dla mieszkańców - w szczególności młodzieży, będzie to nowy oraz ciekawy sposób aktywnego spędzenia wolnego czasu. Realizacja polega na uregulowaniu stanu prawnego działek, przeprowadzeniu prac projektowych, wytyczeniu trasy, przeprowadzeniu prac ziemnych polegających na ukształtowaniu terenu. Następnym etapem będzie budowa crossowego toru rowerowego i trasy narciarstwa biegowego. Celem zadania jest zwiększenie i urozmaicenie oferty aktywnego wypoczynku.

Zasada funkcjonowania obiektu opiera się na trasie długości 1,85 km, przeznaczonej do celów rekreacyjnych, która ze względu na długość stwarza możliwość rozgrywania zawodów sportowych.

W celu zapewnienia stałej warstwy śniegu na projektowanych trasach przewidziano możliwość okresowego montażu armatek z zasilaniem z ujęcia wody. Zagospodarowanie terenu zaprojektowano tak, aby kompozycyjnie stanowiło ono pętlę ścieżki narciarskiej służącej latem jako trasa rowerowa. Głównym elementem projektowanego zagospodarowania Centrum Rekreacyjnego będzie trasa biegowa. Jej przebieg jest dopasowany do naturalnego ukształtowania terenu a pochylenia niwelet zaprojektowano tak aby jak najbardziej dopasować je do naturalnych spadków. Pomimo tego zakres robót ziemnych jest dość znaczny ze względu na fakt ukształtowania odpowiedniego przekroju poprzecznego trasy. Roboty związane z budową trasy polegają na wykonaniu koryta i jego profilowaniu do wymaganego profitu umożliwiającego spływ wód gruntowych i opadowych do projektowanego drenażu oraz zagęszczenia przez wałowanie. Ponadto do obsługi Centrum zaprojektowano drogę dojazdową. Nawierzchnie będą wykonane z płyt ażurowych. Szerokość drogi wynosić będzie 5 m z poboczem gruntowym o szerokości 1m.

Konstrukcję jezdni drogi dojazdowej zaprojektowano jako typową i przyjęto niezbędne grubości warstw konstrukcyjnych jak dla ruchu dla kategorii KR1 oraz warunków wodno-gruntowych G2, a jej warstwy będą ubijane przy pomocy wibratorów płytowych:

* 7 cm płyty ażurowe,

* 3 cm podsypka cementowo-piaskowa,

* 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - 15 cm warstwa odsączająca piasku.

Na całej powierzchni projektowanej infrastruktury drogowej i tras ułożona zostanie warstwa podbudowy. Roboty obejmują wykonanie warstwy z kruszywa betonowego, stabilizowanego mechanicznie, o łącznej grubości 25 cm układanej w jednej warstwie, na zagęszczonej warstwie odsączającej. W ramach projektu przewidziano mury oporowe stabilizujące grunt (palustrada) a skarpy częściowo zostaną wzmocnione geokratą. W miejscu wykonania palustrady zostaną wykonane barierki ochronne.

Projekt przewiduje również wykonanie kanalizacji deszczowej odbierającej wody deszczowe z drenażu odwadniającego mury oporowe oraz z koryt odwadniających skarpy.

Ponadto jak wskazał Wnioskodawca w piśmie z dnia 12 lipca 2010 r. jako nabywca towarów i usług na fakturach dokumentujących nabycie towarów usług na potrzeby projektu będzie figurował Urząd Miejski.

Towary i usługi jakie będą nabywane na potrzeby realizacji projektu nie będą związane z wykonywaniem przez Wykonawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Droga, która powstanie w trakcie realizacji projektu będzie ogólniedostępną publiczna drogą gminną nieodpłatnie udostępnioną użytkownikom.

Powstałe w wyniku realizacji projektu Centrum Rekreacji zostanie przekazane Miejskiemu Ośrodkowi Kultury i Promocji nieodpłatnie jako użyczenie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa Miasto ma możliwość obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, zawartego w cenach towarów i usług jakie Miasto nabyło w związku z realizacją projektu pn. "...".

Zdaniem Wnioskodawcy, podmiotowi nie przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony lub uzyskanie zwrotu w drodze rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Zadania realizowane w ramach ww. projektu nie mają żadnego związku ze sprzedażą opodatkowaną gdyż wybudowana infrastruktura nie będzie służyła czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Po zrealizowaniu projektu zarówno trasa narciarstwa biegowego jak i crossowy tor rowerowy będą ogólnodostępne. Poprzez realizację projektu Miasto stworzy warunki do czynnego nieodpłatnego wypoczynku mieszkańcom miasta jak i całego regionu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Dokumentem uprawniającym do odliczenia jest faktura VAT, otrzymana przez podatnika z tytułu nabycia przez niego towarów i usług.

Zgodnie z przepisem § 12 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Należy zauważyć, iż ze zwolnienia od podatku mogą korzystać wyłącznie czynności, które generalnie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tj. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Nabywanie towarów i usług nie rodzi po stronie nabywcy żadnych konsekwencji w podatku należnym, dlatego też czynność ta (nabycie) nie może korzystać ze zwolnienia od podatku. Dopiero dysponowanie powstałym mieniem może być rozpatrywane w kategorii czynności opodatkowanych podatkiem VAT lub zwolnionych czy też niepodlegających opodatowaniu, co w konsekwencji ma wpływ na prawo do odliczenia podatku VAT.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina wykonuje zdania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy). W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy).

Należy zauważyć, iż w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).

Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy o samorządzie gminnym, organami gminy są rada gminy (rada miasta) i wójt (burmistrz, prezydent miasta).

W myśl art. 33 ust. 1 cytowanej powyżej ustawy o samorządzie gminnym, Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy (miasta).

Jak wynika z powyższego, urząd gminy (miasta) nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 9 ustawy o samorządzie gminnym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Urząd gminy (urząd miasta) jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań gminy (miasta) oraz obsługi techniczno organizacyjnej gminy (miasta). Biorąc pod uwagę nierozerwalne i nie podzielne powiązania podmiotowe gminy (miasta) i urzędu gminy (urzędu miasta), również na gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż nie występuje odrębna od podmiotowości gminy (miasta) podmiotowość urzędu gminy (urzędu miasta). Zatem Urząd Gminy (Urząd Miasta) działając w imieniu Gminy (Miasta) realizuje zadania własne Gminy (Miasta), jednakże osobowość prawną oraz zdolność do czynności prawnych ma wyłącznie Gmina.

Dla celów rozliczeń podatku od towarów i usług, Gmina (Miasto) i Urząd Gminy (Urząd Miasta) powinny stosować jednakowe oznaczenie NIP nadane Gminie (Miastu), a w związku z wykonywanymi przez nie czynnościami powinno być wystawiane jedno rozliczenie deklaracyjne VAT-7 niezależnie czy daną czynność należy przypisać gminie (miastu), czy też obsługującemu ją od strony techniczno-organizacyjnej urzędowi gminy (urzędowi miasta). Tym samym w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług powinna wskazana być Gmina (Miasto).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zawarł umowę z Województwem reprezentowanym przez Zarząd Województwa o dofinansowanie projektu pn. "..." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2010 Priorytet III - Turystyka Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna.

Wnioskodawcą i realizatorem projektu jest Miasto.

Administratorem obiektu będzie Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji.

Prace dotyczące realizacji rzeczowej projektu będą prowadzone w roku 2010, okres finansowej realizacji projektu obejmuje przedział czasowy między listopadem 2007 r. a końcem 2010 r.

W związku z realizacją projektu realizowane są następujące zakupy:

1.

prace przygotowawcze - Wstępne Studium Wykonalności, podkłady mapowe, koncepcja architektoniczna, program funkconalno-użytkowy, projekt budowlano-wykonawczy, Studium Wykonalności, decyzja o oddziaływaniu na środowisko naturalne (karta informacyjna),

2.

wykup działek,

3.

prace geodezyjne,

4.

roboty drogowe,

5.

zagospodarowanie terenu (operaty, korytowanie, wylesienie),

6.

roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,

7.

roboty elektryczne,vnadzór inwestorski,

8.

promocja projektu.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozwój infrastruktury turystycznej w Mieście, poprzez budowę Centrum Rekreacji, stanowiącego trasę o długości 1,85 km, służącą do uprawiania narciarstwa biegowego w sezonie zimowym, oraz crossowy tor rowerowy w okresie od wiosny do jesieni. Pojawią się również możliwości zorganizowania imprez sportowo-rekreacyjnych, co przyczyni się do wzrostu liczby turystów odwiedzających Miasto i dodatkowo wpłynie na podniesienie atrakcyjności turystycznej oraz całego regionu.

Zasada funkcjonowania obiektu opiera się na trasie długości 1,85 km, przeznaczonej do celów rekreacyjnych, która ze względu na długość stwarza możliwość rozgrywania zawodów sportowych.

Realizacja polega na uregulowaniu stanu prawnego działek, przeprowadzeniu prac projektowych, wytyczeniu trasy, przeprowadzeniu prac ziemnych polegających na ukształtowaniu terenu. Następnym etapem będzie budowa crossowego toru rowerowego i trasy narciarstwa biegowego. Celem zadania jest zwiększenie i urozmaicenie oferty aktywnego wypoczynku.

Projekt przewiduje również wykonanie kanalizacji deszczowej odbierającej wody deszczowe z drenażu odwadniającego mury oporowe oraz z koryt odwadniających skarpy.

Jako nabywca towarów i usług na fakturach dokumentujących nabycie towarów usług na potrzeby projektu będzie figurował Urząd Miejski.

Towary i usługi jakie będą nabywane na potrzeby realizacji projektu nie będą związane z wykonywaniem przez Wykonawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Droga, która powstanie w trakcie realizacji projektu będzie ogólniedostępną publiczna drogą gminną nieodpłatnie udostępnioną użytkownikom.

Powstałe w wyniku realizacji projektu Centrum Rekreacji zostanie przekazane Miejskiemu Ośrodkowi Kultury i Promocji nieodpłatnie jako użyczenie.

Jak wskazano powyżej prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przez umowę użyczenia, w świetle regulacji Kodeksu cywilnego (art. 710-719), użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Umowa użyczenia nie przenosi własności rzeczy.

Powyższe oznacza, że oddanie do bezpłatnego używania na podstawie umowy użyczenia jest nieodpłatnym świadczeniem usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7

Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 ustawy za odpłatne świadczenie usług uznaje się także nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części.

Z powyższego wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług było objęte opodatkowaniem podatkiem VAT muszą być spełnione łącznie dwa warunki. Po pierwsze ustawa wyraźnie wskazuje, że nie ma podstaw do opodatkowania usług świadczonych co prawda nieodpłatnie, ale w związku z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Drugim warunkiem objęcia nieodpłatnych usług podatkiem VAT jest istnienie prawa podatnika do odliczenia całości lub części podatku naliczonego związanego ze świadczonymi usługami.

Przez usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności.

Biorąc pod uwagę fakt, iż opisane we wniosku nieodpłatne świadczenie usług (przekazanie wybudowanej infrastruktury nieodpłatnie jako użyczenie) będzie się odbywało w związku z prowadzoną przez Gminę działalnością (wykonywanie we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność zadań publicznych) brak podstaw do traktowania tego nieodpłatnego przekazania jako odpłatnego świadczenia usług. Tym samym czynność ta jako nieodpłatne świadczenie usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem przekazanie nieodpłatnie w użyczenie majątku wytworzonego w ramach projektu (tekst jedn. Centrum Rekreacji) nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z uwagi na nieodpłatność tej czynności oraz fakt, iż nie ma w tym przypadku zastosowania art. 8 ust. 2 ustawy - przekazanie inwestycji nieodpłatnie jako użyczenie będzie się odbywało w związku z prowadzoną przez Gminę działalnością (wykonywanie zadań publicznych).

W oparciu o tak przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, iż nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT wykonywanym przez Wnioskodawcę.

W konsekwencji nie będzie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu. Tym samym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie będą miały również zastosowania uregulowania § 21 ust. 1 i 2 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Przepisy te przewidują bowiem możliwość zwrotu podatku zarejestrowanym podatnikom jedynie na podstawie umów zawartych przed dniem 1 maja 2004 r.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo należy podkreślić, iż zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem wskazać, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono przy założeniu, iż faktycznie towary i usługi nabyte na potrzeby realizacji projektu nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych (tekst jedn. generujących podatek należny dla Wnioskodawcy).

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualny błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślić wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego a w szczególności wykorzystywania przez Wnioskodawcę powstałego w wyniku prowadzonej inwestycji mienia (Centrum Rekreacji) do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl