IBPP4/443-887/10/AZ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 13 sierpnia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-887/10/AZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2010 r. (data złożenia 17 czerwca 2010 r.) uzupełnionym pismem z dnia 6 sierpnia 2010 r. (data wpływu 11 sierpnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania stawki VAT w wysokości 7% w odniesieniu do realizacji projektu inwestycyjnego obejmującego nowy budynek Domu Pomocy Społecznej wraz z placem manewrowym dla straży pożarnej, chodnikiem dla podopiecznych i pracowników oraz niezbędnymi podjazdami dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 czerwca 2010 r. złożono ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania stawki VAT w wysokości 7% w odniesieniu do realizacji projektu inwestycyjnego obejmującego nowy budynek Domu Pomocy Społecznej wraz z placem manewrowym dla straży pożarnej, chodnikiem dla podopiecznych i pracowników oraz niezbędnymi podjazdami dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 6 sierpnia 2010 r. (data wpływu 11 sierpnia 2010 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP4/443-887/10/AZ z dnia 30 lipca 2010 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą: Usługi Ogólnobudowlane Spółka Cywilna. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca jako usługodawca rozpoczyna realizację projektu inwestycyjnego na rzecz Zgromadzenia zakonnego, dotyczącego rozbudowy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych.

Inwestycja obejmuje konieczną rozbudowę istniejącego budynku Domu Pomocy Społecznej. W ramach projektu powstanie nowy dwukondygnacyjny budynek rehabilitacyjno-mieszkaniowy (całkowita powierzchnia rozbudowanego obiektu: 548 m2) jako niezbędne uzupełnienie bazy rehabilitacyjno-terapeutycznej oraz powierzchni mieszkalnej do istniejącego zaplecza wraz z przewiązką do istniejącego budynku. Zakres przedmiotowy umowy z generalnym wykonawcą obejmuje wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbiórkę, prace ziemne, stan surowy zamknięty i stan wykończeniowy wewnętrzny i zewnętrzny, instalację wodno - kanalizacyjną wewnętrzną, instalację centralnego ogrzewania, kotłownie, kanalizację deszczową, instalację solarną, instalację elektryczną. Dodatkowo prace obejmują wykonanie placu manewrowego dla straży pożarnej (300 m2), chodnika dla podopiecznych i pracowników oraz niezbędnych podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wnioskodawca zawarł ze Zgromadzeniem umowę, na podstawie której zobowiązał się do zrealizowania wszystkich robót budowlanych związanych z projektem inwestycyjnym oraz do zapewnienia niezbędnych pracowników, sprzętu oraz materiałów budowlanych. Tym samym, umowa pomiędzy Wnioskodawcą a Zgromadzeniem obejmuje realizację kompleksowej usługi budowlanej dotyczącej opisanego powyżej projektu inwestycyjnego. Rozliczenie pomiędzy stronami następować będzie na podstawie wystawianych przez Spółkę faktur dotyczących poszczególnych etapów realizacji inwestycji. Rozliczenie dokonywane będzie więc globalnie jako usługa budowlana dotycząca Domu Pomocy Społecznej, bez odrębnego rozliczenia kosztów dodatkowych (np. odrębnie robocizna i odrębnie refaktury za materiał, transport, narzędzia itp.). Na życzenie Zgromadzenia, Wnioskodawca może również wskazać, jakie konkretnie czynności zostały wykonane tytułem zapłaty za poszczególne faktury.

Obecnie Wnioskodawca zastanawia się, jaką stawką VAT winna być opodatkowana opisana w stanie faktycznym usługa. W szczególności Spółka zastanawia się, czy inwestycja polegająca na rozbudowie Domu Pomocy Społecznej realizowana w całości przez Wnioskodawcę (realizującego kompleksową usługę bez podziału na prace budowlane oraz dostawę materiałów) nie powinna być opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 7%.

Według wiedzy Wnioskodawcy, budynek, którego dotyczy projekt inwestycyjny, jest budynkiem stałego zamieszkania, sklasyfikowanym według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w grupowaniu 1130.

W uzupełnieniu do wniosku wyjaśniono, iż podjazd dla niepełnosprawnych stanowi integralną część projektu budowlanego jest więc integralną częścią wznoszonego budynku.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy realizacja opisanego w stanie faktycznym projektu inwestycyjnego winna być opodatkowana podatkiem od towarów i usług w wysokości 7%.

2.

Czy stawka 7% dotyczy całego projektu inwestycyjnego obejmującego nowy budynek Domu Pomocy Społecznej wraz placem manewrowym dla straży pożarnej, chodnikiem dla podopiecznych i pracowników oraz niezbędnymi podjazdami dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zdaniem Wnioskodawcy, stawka podatku od towarów i usług (VAT) dotycząca świadczonej przez Wnioskodawcę usługi związanej z rozbudową Domu Pomocy Społecznej winna wynosić 7%. Powyższa stawka powinna być zastosowana do całej usługi budowlanej, obejmującej robociznę, montaż gotowych elementów oraz dostawę materiałów i zapewnienie niezbędnego sprzętu. Ponadto, w ocenie Wnioskodawcy stawka 7% VAT powinna dotyczyć całego projektu inwestycyjnego obejmującego nie tylko nowy budynek Domu Pomocy Społecznej, ale również plac manewrowy dla straży pożarnej, chodnik dla podopiecznych i pracowników oraz niezbędne podjazdy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Tym samym Wnioskodawca wystawiając faktury dotyczące opisanej w stanie faktycznym usługi budowlanej powinien stosować stawkę 7% VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, zaś przez świadczenie usług, o którym mowa w tym przepisie, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (art. 8 ust. 1 ustawy o VAT). Art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast ust. 2 tego przepisu stanowi, iż dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się, w myśl art. 41 ust. 12a ustawy o VAT, obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w PKOB w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b. Stosownie do art. 2 pkt 12 ustawy o VAT przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

Jednocześnie, stosownie do treści art. 41 ust. 12b ustawy o VAT, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

1.

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,

2.

lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, stawkę podatku VAT, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 47 ust. 12c ustawy o VAT).

Ponadto, zgodnie z § 37 rozporządzenia VAT z 2009 r., w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% w odniesieniu do:

1.

robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub Ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,

2.

obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji ObiektówBudowlanych w dziale 12

- w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

Mając na uwadze treść cytowanych przepisów należy stwierdzić, iż 7% stawka podatku VAT ma zastosowanie w całym budownictwie mieszkaniowym, zarówno objętym społecznym programem mieszkaniowym, jak i nieobjętym tym programem. Z przepisów tych wynika również, że ustawodawca wprowadził preferencyjną stawkę opodatkowania dla szeroko rozumianych usług budowlanych wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego (z wyłączeniem lokali użytkowych) oraz w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach niemieszkalnych. Tym samym, nie powinno ulegać wątpliwości, że usługi budowlane związane z opisanym we wniosku projektem inwestycyjnym dotyczącym rozbudowy Domu Pomocy Społecznej (budynku sklasyfikowanym pod symbolem PKOB 1130) powinny podlegać opodatkowaniu z zastosowaniem 7% stawki VAT.

Analogiczne stanowisko w zakresie stosowania 7% stawki VAT w odniesieniu do usług budowlanych realizowanych w Domach Pomocy Społecznej prezentują również organy podatkowe, m.in.: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 13 października 2009 r. (sygn. IBPP2/443-632/09/BW), Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 25 czerwca 2009 r. (sygn. ILPP1/443-514/09-2/AW).

Mając na uwadze powyższe uzasadnienie Wnioskodawca zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w ww. sprawie i właściwą odpowiedź na postawione pytania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy). Przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty - art. 2 pkt 6 ww. ustawy. Natomiast przez świadczenie usług rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Przepis art. 8 ust. 3 ustawy o VAT stanowi, iż usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, podstawowa stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział także stawki preferencyjne, obniżone, tj. 7%, 3% i 0%. I tak, zgodnie z ust. 2 ww. artykułu, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jak stanowi art. 41 ust. 12 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2008 r.) stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się również do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W myśl art. 41 ust. 12a i 12b ustawy o VAT przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem, iż do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego powyżej nie zalicza się:

1.

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;

2.

lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej - art. 41 ust. 12c ustawy o VAT.

Zgodnie z treścią § 37 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2010 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 224, poz. 1799) w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT obniża się do wysokości 7% w odniesieniu do:

1.

robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,

2.

obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

- w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

Z treści art. 2 pkt 12 ustawy o VAT wynika, iż przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Z powołanych wyżej znowelizowanych przepisów wynika więc, iż preferencyjna, 7% stawka podatku nie dotyczy stawek stosowanych do budowy, remontów i konserwacji obiektów infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, co oznacza, iż roboty te począwszy od dnia 1 stycznia 2008 r., ze względu na utratę mocy przepisu przejściowego, jakim był w tym zakresie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o VAT, podlegają opodatkowaniu według stawki 22%.

Wskazać należy także, iż zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.) budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Natomiast z uregulowań zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie się budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Budynkiem zaś jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (art. 3 pkt 1 lit. a i pkt 2).

Zgodnie z art. 146 ust. 3 ustawy o VAT, przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, rozumie się:

1.

sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,

2.

urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,

3.

urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne

- jeżeli były one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

Stwierdzić należy, że w powyższej definicji budynku nie mieszczą się elementy infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. Oznacza to, że ze stawki preferencyjnej korzystają wyłącznie budowy i remonty budynków, rozumianych jako obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi. Obniżona stawka podatku nie obejmuje więc innych elementów infrastruktury budowlanej.

Zatem dla robót wykonywanych w bryle budynku zastosowanie znajdzie 7% stawka podatku VAT, o ile mieszczą się w czynnościach dla których ustawodawca przewidział preferencyjną stawkę. Natomiast dla pozostałych usług, wykonywanych poza bryłą budynku zastosowanie ma podstawowa stawka podatku w wysokości 22%.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż inwestycja obejmuje rozbudowę istniejącego budynku Domu Pomocy Społecznej. W ramach projektu powstanie nowy dwukondygnacyjny budynek rehabilitacyjno-mieszkaniowy (całkowita powierzchnia rozbudowanego obiektu: 548 m2) jako niezbędne uzupełnienie bazy rehabilitacyjno-terapeutycznej oraz powierzchni mieszkalnej do istniejącego zaplecza wraz z przewiązką do istniejącego budynku. Zakres przedmiotowy umowy z generalnym wykonawcą obejmuje wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbiórkę, prace ziemne, stan surowy zamknięty i stan wykończeniowy wewnętrzny i zewnętrzny, instalację wodno - kanalizacyjną wewnętrzną, instalację centralnego ogrzewania, kotłownie, kanalizację deszczową, instalację solarną, instalację elektryczną. Dodatkowo prace obejmują wykonanie placu manewrowego dla straży pożarnej (300 m2), chodnika dla podopiecznych i pracowników oraz niezbędnych podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Podjazd dla niepełnosprawnych stanowi integralną część projektu budowlanego jest więc integralną częścią wznoszonego budynku.

Wnioskodawca zawarł ze zleceniodawcą umowę, na podstawie której zobowiązał się do zrealizowania wszystkich robót budowlanych związanych z projektem inwestycyjnym oraz do zapewnienia niezbędnych pracowników, sprzętu oraz materiałów budowlanych. Tym samym, umowa pomiędzy Wnioskodawcą a zleceniodawcą obejmuje realizację kompleksowej usługi budowlanej dotyczącej opisanego powyżej projektu inwestycyjnego. Rozliczenie pomiędzy stronami następować będzie na podstawie wystawianych przez Wnioskodawcę faktur dotyczących poszczególnych etapów realizacji inwestycji. Rozliczenie dokonywane będzie więc globalnie jako usługa budowlana dotycząca Domu Pomocy Społecznej, bez odrębnego rozliczenia kosztów dodatkowych (np. odrębnie robocizna i odrębnie refaktury za materiał, transport, narzędzia itp.). Na życzenie zleceniodawcy, Wnioskodawca może również wskazać, jakie konkretnie czynności zostały wykonane tytułem zapłaty za poszczególne faktury.

Według wiedzy Wnioskodawcy, budynek, którego dotyczy projekt inwestycyjny, jest budynkiem stałego zamieszkania, sklasyfikowanym według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w grupowaniu 1130.

Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące w tym zakresie uregulowania prawne stwierdzić należy, iż w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, do końca roku 2007 stosowana była 7% stawka podatku. Od dnia 1 stycznia 2008 r. natomiast, 7% stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są roboty budowlano-montażowe oraz remonty i roboty konserwacyjne związane wyłącznie ze wskazanymi w ustawie obiektami budownictwa mieszkaniowego. Obecnie nie przewidziano w ustawie ani w przepisach wykonawczych obniżonej stawki ww. podatku na remont i budowę infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż pojęcie "usługa kompleksowa" rozumiana jako wykonanie funkcjonalnie powiązanych świadczeń przez jednego usługodawcę nie powinno być mylone z rozgraniczeniem na usługi zasadnicze i pomocnicze. Usługa kompleksowa związana z pracami budowlanymi może bowiem dotyczyć wykonania przez jednego wykonawcę np. fundamentów bądź robót dekarskich, stanu surowego budynku, lub całego budynku z lokalami mieszkalnymi, użytkowymi, osiedla z budynkami mieszkalnymi, użytkowymi, infrastrukturą osiedlową (drogi, dojścia, kanalizacja itd.). Wykonanie usługi kompleksowej absolutnie nie jest identyfikowane z zastosowaniem jednej stawki podatku od towarów i usług. Każda z tych kategorii usług może mieć charakter kompleksowy i być świadczona przez jednego wykonawcę. Z punktu widzenia zastosowania właściwej stawki VAT może mieć jedynie znaczenie podział na usługi zasadnicze i pomocnicze, a nie charakter kompleksowej usługi. Usługa zasadnicza i pomocnicza opodatkowana jest tą samą stawką. Usługa pomocnicza w stosunku do zasadniczego świadczenia to najczęściej dostawa towaru w połączeniu z usługą transportu, przeładunku lub montażu. Usługę należy uznać za usługę pomocniczą w stosunku do zasadniczej, jeśli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie.

Zarówno budowa infrastruktury towarzyszącej, jak i budynku może być przedmiotem odrębnej umowy z wykonawcą i obie te roboty budowlane należy kwalifikować jako odrębne usługi zasadnicze, które podlegają opodatkowaniu według stawek wyznaczonych przepisami.

Należy zaznaczyć, iż strony w umowach cywilnoprawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest usługa remontowa, budowlana, budowlano-montażowa, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia itp.). Wyliczenie, co się składa na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych).

Zastosowanie prawidłowej stawki podatku uzależnione jest od postanowień umowy na wykonanie robót budowlanych. Jeżeli przedmiotem umowy będą roboty budowlane w budynkach mieszkalnych (PKOB 11) jako całości - to należną stawką będzie 7%. Jeżeli jednak w umowie zostanie wskazane, iż roboty budowlane dotyczyć będą poszczególnych części budynku, tj. powierzchni mieszkalnych i odrębnie powierzchni niemieszkalnych wówczas w odniesieniu do usług wykonywanych w części mieszkalnej zastosowanie znajdzie 7% stawka podatku, natomiast do usług wykonywanych w części niemieszkalnej - 22% stawka podatku.

Odnosząc zatem wskazane regulacje prawne do przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego tut. organ stwierdza, że o ile faktycznie przedmiotem umowy będzie wykonanie budynku jako całości, a nie poszczególnych jego elementów wówczas opodatkowaniu 7% stawką podatku od towarów i usług podlegać będą roboty budowlane polegające na wybudowaniu budynku mieszkalnego stałego zamieszkania sklasyfikowanym w PKOB w dziale 11, tj. w obiekcie budownictwa mieszkaniowego w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Podjazd dla niepełnosprawnych stanowi spójność z budynkiem mieszkalnym i jest elementem konstrukcyjnym na stałe połączonym z gruntem w sposób trwały, zatem w ocenie tut. organu, mimo iż znajduje się poza bryłą budynku mieszkalnego, należy uznać, iż stanowi jego integralną część i służy bezpośredniemu zaspokajaniu potrzeb mieszkalnych.

Natomiast, plac manewrowy oraz chodniki nie stanowią części budynku lecz są odrębnymi obiektami budowlanymi. Obiekty te stanowią elementy infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. Nie są częścią budynku gdyż konstrukcyjnie nie są z nim powiązane.

W związku z tym, iż obecnie nie przewidziano w ustawie obniżonej stawki podatku na remont i budowę infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, to roboty wykonywane poza bryłą budynku, tj. związane z infrastrukturą towarzyszącą m.in.: zagospodarowanie terenu (plac manewrowy oraz chodniki), podlegają opodatkowaniu podstawową 22% stawką podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy.

W związku z powyższym stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę należało uznać za nieprawidłowe.

Niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKOB) lub zmiany stanu prawnego. Jednocześnie podkreślić należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania budynków według PKOB.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po przednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl