IBPP4/443-883/10/KG

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 1 września 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-883/10/KG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 14 czerwca 2010 r. (data wpływu 17 czerwca 2010 r.), uzupełniony pismami z dnia 26 lipca 2010 r. (data wpływu 29 lipca 2010 r.) oraz dnia 23 sierpnia 2010 r. (data wpływu 30 sierpnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 czerwca 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "...". Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 26 lipca 2010 r. (data wpływu 29 lipca 2010 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP4/443-883/10/KG z dnia 19 lipca 2010 r. oraz z dnia 23 sierpnia 2010 r. (data wpływu 30 sierpnia 2010 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP4/443-883/10/KG z dnia 16 sierpnia 2010 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Powiatowy Zarząd Dróg jest budżetową jednostką organizacyjną wykonującą z upoważnienia Zarządu Powiatu zarząd drogami powiatowymi w zakresie: planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg powiatowych zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

Projekt pn. "..." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Priorytet VII - Transport, Działanie 7.1 - Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 - Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej.

Przedmiotem umowy o dofinansowanie będzie poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych subregionu, projekt będzie realizowany na terenie gmin: K., P., W. W., K., Powiat K., Woj. oraz na terenie Gminy M., Powiat C.

Projekt składa się z 6 odcinków - 5 odcinków ma terenie Powiatu K. oraz 1 odcinek na terenie Powiatu C., wraz z przebudową mostu.

Pierwszy odcinek jest zaplanowany do realizacji w bieżącym roku, natomiast ostatni w II kwartale 2012 r.

Wydatki związane z realizacją projektu zostaną poniesione w latach - 2010-2012.

UZASADNIENIEm dla realizacji projektu jest zły stan techniczny, z nawierzchnią nie przystosowaną do norm obowiązujących w Unii Europejskiej. Taka sytuacja utrudnia komunikację i stwarza bezpośrednie zagrożenie dla uczestników ruchu, ponadto niekorzystnie wpływa na rozwój subregionu. Inwestycja obejmuje przebudowę 6 odcinków o łącznej długości 21,65 km dróg powiatowych, budowę nowego mostu, przebudowę 6 skrzyżowań, budowę 1,6 km chodnika oraz przebudowę poboczy o łącznej długości 17,8 km

Wariant technologiczny wykonania projektu umożliwi osiągnięcie zakładanych celów przy planowanym zakresie robót. Zastosowane rozwiązania technologiczne zapewnią uzyskanie planowanych produktów i rezultatów, przy zakładanych środkach finansowych. Droga powiatowa będzie realizowana w szerokościach pasa drogowego. Po przebudowie będzie przeznaczona do obsługi kategorii ruchu KR2.

Realizacja projektu pozwoli na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej zarówno Powiatu K. jak i C., spadek poziomu transportochłonności przedsiębiorstw działających w oparciu o lokalne zasoby ludzkie i surowcowe, spadek kosztów działalności gospodarczej i wzrost poziomu inwestycji prywatnych w zakresie technologii i zasobów ludzkich, udostępnienie elementu dostępności komunikacyjnej, zwiększającego mobilność i ruchliwość społeczności lokalnej i przedsiębiorców.

Reasumując, inwestycja służy lokalnej społeczności i za korzystanie z przebudowanej drogi powiatowy Zarząd Dróg w K. nie pobiera i nie będzie pobierał opłat.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT od 4 grudnia 2006 r., z tytułu otrzymywania opłat za najem, dzierżawę, a także nieregularną sprzedaż majątku powiatu, m.in. złom, drewno. Do 25 - każdego miesiąca zostaje składana deklaracja VAT-7.

Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu nie będzie wykorzystywane do wykonywania żadnych czynności opodatkowanych.

Przebudowane drogi będą ogólnodostępne, publiczne oraz nieodpłatnie udostępniane użytkownikom.

Nabywcą towarów i usług na fakturach dotyczących nabywanych towarów i usług będzie PZD w C. w części dotyczącej Powiatu C., tj. dla robót budowlanych prowadzonych na terenie Powiatu C.i nadzorowanych przez Inspektora nadzoru, dla projektu technicznego i promocji inwestycji, natomiast nabywcą towarów i usług na fakturach dotyczących nabywanych towarów i usług będzie PZD w K. w części dotyczącej Powiatu K. tj. dla robót budowlanych prowadzonych na terenie Powiatu K. i nadzorowanych przez Inspektora nadzoru, dla projektu technicznego, SW i promocji inwestycji.

Umowy z wykonawcami dotyczące realizacji zadania na terenie Powiatu C. będzie zawierał PZD w C. (dotyczy to mostu i drogi zlokalizowanej na terenie Powiatu C.), natomiast umowy z Wykonawcami dot. realizacji zadania na terenie Powiatu K. będzie zawierał PZD w K. (dot. 5 odcinków drogi położonych na terenie Powiatu K.).

Umowę z Urzędem Marszałkowskim w celu otrzymania dotacji będzie zawierał Lider projektu, tj. Powiat K.

Lider projektu otrzymuje dotację dla całego projektu realizowanego przez Powiat K. i Powiat C., natomiast rozliczenie tej dotacji odbywać się będzie na podstawie faktur z wykonania odcinków przebudowanych dróg powiatowych przez poszczególnych partnerów. Środki z dotacji rozliczane będą wg wskaźnika dofinansowania partnerów i lider projektu (czyli Powiat K.) część dotacji przypadającą na Powiat C. przekaże do Powiatu C. na podstawie noty księgowej.

PZD w K. nie realizuje zadania polegającego na przebudowie mostu i drogi na terenie Powiatu C., rzeczową realizację zadania na tym terenie prowadzi PZD w C. jako jednostka utworzona na podstawie uchwały Rady Powiatu C. z dnia 26 stycznia 1999 r. w celu wykonywania zadań Powiatu w zakresie zarządzania siecią dróg Powiatu C.

Zarządcą mostu w m. R. oraz odcinków dróg znajdujących się na terenie Powiatu C. będzie Powiat C.

Porozumienie zawarte zostało między Powiatem C. i Powiatem K. na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Środek trwały w postaci odcinka drogi na terenie Powiatu C. oraz most w m. R. będzie własnością Powiatu C.

Projekt jest projektem partnerskim realizowanym wspólnie przez Powiat C. i Powiat K. Nakłady inwestycyjne będą ponoszone przez każdego z partnerów z osobna tj. każdy partner realizuje inwestycje na swoim terenie.

Faktury będą wystawiane na PZD w C. i PZD w K.

Powiat C. nie będzie przekazywał środków finansowych z tyt. przedmiotowej inwestycji i nie nastąpi przekazanie nakładów, ponieważ płatnikiem faktur za wykonanie odcinka przebudowanej drogi powiatowej i mostu w m. R. będzie Powiatowy Zarząd Dróg w C.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w sytuacji, gdy inwestycja służy lokalnej społeczności, a podatnik do wykonywania czynności opodatkowanych nie korzysta z żadnych opłat z oddanej inwestycji.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w sytuacji, gdy będzie nabywcą towarów i usług, które nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych, gdyż z przepisu art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku o towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) wynika, że prawo do takiego odliczenia przysługuje podatnikowi w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, oznacza to zatem, że można odliczyć podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Zasada ta wyłącza możliwość dokonania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Takie stanowisko podatnika jest podyktowane faktem, iż przebudowana droga nie będzie związana z czynnościami opodatkowanymi. Powiatowy Zarząd Dróg w K. jako jednostka organizacyjna Powiatu korzysta ze zwolnienia w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych, a więc tym samym na mocy art. 86 ust. 1 ustawy, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego wynikającego faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca będący jednostką organizacyjną Powiatu, zamierza zrealizować projekt pn. "...", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Priorytet VII - Transport, Działanie 7.1 - Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 - Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej.

Inwestycja obejmuje przebudowę 6 odcinków o łącznej długości 21,65 km dróg powiatowych, budowę nowego mostu, przebudowę 6 skrzyżowań, budowę 1,6 km chodnika oraz przebudowę poboczy o łącznej długości 17,8 km

Inwestycja służy lokalnej społeczności i za korzystanie z przebudowanej drogi powiatowy Zarząd Dróg w K. nie pobiera i nie będzie pobierał opłat.

Z treści wniosku wynika, iż przedmiotowy projekt jest projektem partnerskim, jednakże jego realizacja prowadzona jest indywidualnie przez każdego z partnerów.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, składa deklaracje VAT-7.

Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu nie będzie wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania żadnych czynności opodatkowanych.

Przebudowane drogi będą ogólnodostępne, publiczne oraz nieodpłatnie udostępniane użytkownikom.

Tym samym stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z ww. projektem.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Ponadto, tut. organ pragnie również zauważyć, iż granice tego szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, 2 i 3 ustawy - Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tut. organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do Partnera projektu, bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowo-prawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Niniejsza interpretacja nie rozstrzyga w zakresie prawidłowości zwolnienia Wnioskodawcy jako jednostki organizacyjnej Powiatu w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych do czynności zwolnionych, bowiem nie było to przedmiotem wniosku.

Dodatkowo należy podkreślić, iż niniejsza interpretacja traci swą aktualność w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl