Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 25 maja 2011 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP4/443-840/11/EJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 lutego 2011 r. (data wpływu 24 lutego 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 marca 2011 r. (data wpływu 4 kwietnia 2011 r.) oraz pismem z dnia 20 maja 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasadności zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla usług świadczonych przez Szpital Uzdrowiskowy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lutego 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasadności zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla usług świadczonych przez Szpital Uzdrowiskowy. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 25 marca 2011 r. (data wpływu 4 kwietnia 2011 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 15 marca 2011 r. znaki: IBPP4/443-384/11/EJ oraz pismem z dnia 20 maja 2011 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i składa miesięczne deklaracje VAT-7. Wnioskodawca m.in. świadczy usługi medyczne zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca zawarł z Zarządem Województwa umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą "...", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.1 "Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia" Osi 5 "Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz "Inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

Wymogiem do spełnienia procedur realizacji wniosków o płatność jest m.in. zaświadczenie, czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odliczenia podatku VAT. Wszystkie faktury dotyczące realizacji projektu są wystawiane na spółkę i zgodnie z uchwałą Zarządu Spółki, obiekty powstałe w wyniku realizacji projektu będą służyły usługom w zakresie opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawie towarów i świadczeniu usług ściśle z tymi usługami związane; czyli wyłącznie sprzedaży zwolnionej z podatku od towarów i usług.

W piśmie z dnia 25 marca 2011 r. wskazano dodatkowo, że Wnioskodawca w efekcie realizowanej inwestycji pod nazwą "..." (działając w ramach ZOZ) zamierza świadczyć następujące usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawie towarów i świadczeniu usług ściśle z tymi usługami związanych:

* rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych,

* rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych,

* uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych,

* uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym.

W ramach ww. zakresów usług pacjenci korzystają z leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Pacjenci leczeni w ramach systemu ubezpieczeń przyjmowani są wyłącznie na podstawie skierowania od lekarza specjalisty m.in. reumatologa, neurologa, ortopedy lub kardiologa. W przypadku pobytów pełnopłatnych, pacjent przyjeżdża bez skierowania tylko z kompletem badań. W dniu przyjazdu jest badany przez lekarza specjalistę, który ordynuje zabiegi wykonywane w ramach wykupionego pobytu. Wszyscy pacjenci leczeni w warunkach stacjonarnych, w ramach świadczonych przez Wnioskodawcę usług korzystają z całodziennego wyżywienia. Pacjenci korzystają z bogatej bazy medycznej i rehabilitacyjnej, pozostają pod stałą opieką lekarzy, pielęgniarek oraz rehabilitantów co służy profilaktyce, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia.

W piśmie z dnia 20 maja 2011 r. Wnioskodawca wskazał, że rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych jest udzielana pacjentom, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych i którzy wymagają całodobowego nadzoru medycznego, a w szczególności pacjentom po:

* ostrych zespołach wieńcowych,

* plastyce naczyń wieńcowych,

* zabiegach kardiochirurgicznych,

* zabiegach z zakresu chirurgii naczyniowej,

* zaostrzeniach niewydolności serca.

Rehabilitacja prowadzona jest w oparciu o indywidualnie dobrany schemat treningowy przygotowany przez lekarza specjalistę kardiologa lub lekarza rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej we współpracy z magistrem fizjoterapii. Schemat ustala się na podstawie przeprowadzonego testu wysiłkowego na bieżni ruchomej lub cykloergometrze, wyników innych nieinwazyjnych badań kardiologicznych (EKG metodą Holtera, monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą Holtera oraz ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Rehabilitacja obejmuje stosowanie ćwiczeń fizycznych o rodzaju, intensywności, czasie trwania i częstotliwości, uwzględniających globalną ocenę ryzyka zdarzeń sercowych oraz wynik badania wysiłkowego. Schemat rehabilitacji obejmuje również fizykoterapię, zajęcia edukacyjne, interwencje psychospołeczne ukierunkowane na profilaktykę chorób układu krążenia, wtórną prewencję i rehabilitację.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych to usługa polegająca na kompleksowej rehabilitacji wielonarządowej, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych (po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypadku schorzeń przewlekłych), neurologicznych, reumatycznych, onkologicznych, pulmonologicznych. W ramach świadczeń wykonywane są: kompleksowa rehabilitacja lub fizjoterapia, badania diagnostyczne oraz świadczenia towarzyszące. Świadczenia przeznaczone są dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego.

W modernizowanym punkcie żywienia Szpitala Uzdrowiskowego nie będzie prowadzona sprzedaż posiłków "na zewnątrz", będzie on służył wyłącznie dla pacjentów korzystających z leczenia w ramach świadczonych przez Spółkę usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy planowane usługi, które mają być świadczone w obiektach powstałych w wyniku realizacji projektu pn. "...", polegające na leczeniu i rehabilitacji służącym profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, spełniają warunki uznania ich za usługi zwolnione z podatku VAT w myśl art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi, które będą wykonywane w obiektach powstałych w wyniku realizacji projektu pn. "...", polegające na leczeniu i rehabilitacji służącym profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, spełniają warunki uznania ich za usługi zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów - w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...), świadczeniem usług natomiast jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...) - art. 8 ust. 1 ustawy.

Na mocy art. 5a ustawy, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Konsekwencją powyższego zapisu jest fakt, iż w sytuacji gdy prawodawca nie dokonał przywołania stosownego symbolu PKWiU dla danego towaru lub usługi w przepisach w zakresie podatku VAT klasyfikacji należy dokonać na podstawie cech charakterystycznych dla danego świadczenia i takim właśnie świadczeniem są usługi medyczne, będące przedmiotem niniejszej interpretacji, dla których prawodawca nie dokonał odwołania do statystyk publicznych.

W art. 41 ust. 1 ustawy postanowiono, iż stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 ustawy, wprowadzonym art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianach niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578) oraz art. 9 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

Stosownie do treści obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 1 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. z 2007 r. Dz. U. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) zakład opieki zdrowotnej jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.

Zakład opieki zdrowotnej może być również utworzony i utrzymywany w celu:

1.

prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia;

2.

realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.

Na jego materialną istotę składa się "zespół osób" oraz "środki majątkowe", które zostały specjalnie wyodrębnione organizacyjnie. Organizacyjne wyodrębnienie zespołu osób i majątku dokonane zostało w pewnym, określonym przez ustawodawcę celu, tj. "udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia" (M. Dercz, T. Rek, Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Komentarz, ABC, 2010, wyd. II). Podstawowym celem działalności ZOZ-ów jest niewątpliwie udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia, ZOZ może być utworzony i utrzymywany również w celach naukowo-badawczych jak i dydaktycznych.

Z art. 2 ust. 1 ustawy wynika, iż zakładem opieki zdrowotnej jest:

1.

szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, sanatorium, prewentorium, hospicjum stacjonarne, inny niewymieniony z nazwy zakład przeznaczony dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu;

2.

przychodnia, ośrodek zdrowia, poradnia, ambulatorium;

3.

pogotowie ratunkowe;

4.

medyczne laboratorium diagnostyczne;

5.

pracownia protetyki stomatologicznej i ortodoncji;

6.

zakład rehabilitacji leczniczej;

7.

żłobek;

8.

ambulatorium lub ambulatorium z izbą chorych jednostki wojskowej, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz jednostki organizacyjnej Służby Więziennej;

9.

stacja sanitarno-epidemiologiczna;

10.

wojskowy ośrodek medycyny prewencyjnej;

11.

jednostka organizacyjna publicznej służby krwi;

12.

inny zakład spełniający warunki określone w ustawie.

Stosownie do art. 2 ust. 2 cyt. ustawy zakład opieki zdrowotnej może być odrębną jednostką organizacyjną, częścią innej jednostki organizacyjnej lub jednostką organizacyjną podległą innej jednostce organizacyjnej. Nazwa zakładu opieki zdrowotnej powinna odpowiadać zakresowi świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ten zakład (ust. 4).

Świadczeniem zdrowotnym, w myśl art. 3 ww. ustawy, są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania (...).

Zgodnie z art. 43 ust. 17 ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a), nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

1.

nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a) lub

2.

ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Z cyt. unormowań art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT jednoznacznie wynika, iż zwolnienie usług w zakresie opieki medycznej ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Ze zwolnienia korzystają bowiem usługi mające cel diagnostyczny lub terapeutyczny (leczniczy), świadczone przez zakłady opieki zdrowotnej, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związana i wykonywana przez zakłady opieki zdrowotnej.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zawarł w dniu 16 listopada 2010 r. z Zarządem Województwa umowę o dofinansowanie projektu pn. "...".

Wnioskodawca w efekcie realizowanej inwestycji, działając w ramach ZOZ, zamierza świadczyć następujące usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawie towarów i świadczeniu usług ściśle z tymi usługami związanych:

* rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych,

* rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych,

* uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych,

* uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym.

W ramach ww. zakresów usług pacjenci korzystają z leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Pacjenci leczeni w ramach systemu ubezpieczeń przyjmowani są wyłącznie na podstawie skierowania od lekarza specjalisty m.in. reumatologa, neurologa, ortopedy lub kardiologa. W przypadku pobytów pełnopłatnych, pacjent przyjeżdża bez skierowania tylko z kompletem badań. W dniu przyjazdu jest badany przez lekarza specjalistę, który ordynuje zabiegi wykonywane w ramach wykupionego pobytu. Wszyscy pacjenci leczeni w warunkach stacjonarnych, w ramach świadczonych przez Wnioskodawcę usług korzystają z całodziennego wyżywienia. Pacjenci korzystają z bogatej bazy medycznej i rehabilitacyjnej, pozostają pod stałą opieką lekarzy, pielęgniarek oraz rehabilitantów co służy profilaktyce, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia.

Mając na uwadze opis zdarzenia przyszłego oraz powołane w tym zakresie regulacje prawne stwierdzić należy, iż skoro prowadzone przez Spółkę uzdrowisko posiada status zakładu opieki zdrowotnej, to wykonywane tam usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, będą korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług.

W konsekwencji powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo zauważa się, że w zakresie pytania dotyczącego możliwości odliczenia podatku VAT w ramach realizowanego projektu zostanie wydana odrębna interpretacja.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl