IBPP4/443-792/11/AZ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 17 czerwca 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-792/11/AZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku, z dnia 29 kwietnia 2011 r., (data wpływu 9 maja 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia z tytułu wydatków poniesionych za zakup kasy rejestrującej zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 maja 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia z tytułu wydatków poniesionych za zakup kasy rejestrującej zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Szpital od 1 maja 2011 r. zobligowany jest do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących w zakresie sprzedaży odpłatnych usług medycznych na rzecz osób fizycznych. Na tę okoliczność Szpital zakupił 5 kas rejestrujących na łączną kwotę 9500 zł brutto.

Przed rozpoczęciem ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego Szpital zgłosił pisemnie do Urzędu Skarbowego liczbę kas i miejsce ich użytkowania.

W dniu 8 lutego 1998 r. dokonano instalacji kasy rejestrującej w Ośrodku Recepcyjno-Szkoleniowym Szpitala Specjalistycznego.

Za pomocą tej kasy rejestrowano sprzedaż z tytułu świadczonych usług hotelowych w postaci krótkotrwałego zakwaterowania. Ośrodek Recepcyjno - Szkoleniowy w tamtym czasie stanowił gospodarstwo pomocnicze Szpitala i stanowił odrębną komórkę samobilansującą się o numerze NIP.

Od 1 stycznia 1999 r. został włączony w strukturę Szpitala jako komórka organizacyjna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jakim jest Szpital. W konsekwencji dokonano także przerejestrowania wskazanej kasy rejestrującej na Szpital Specjalistyczny.

Z tytułu dokonanego zakupu kasy rejestrującej, na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - art. 29 ust. 2b Ośrodek Recepcyjno- Szkoleniowy dokonał odliczenia od kwoty należnego podatku VAT kwotę przeznaczoną na zakup kasy w dozwolonej prawem wysokości.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle dokonanego przez Ośrodek Recepcyjno-Szkoleniowy Szpitala Specjalistycznego odliczenia od podatku VAT z tytułu dokonanego zakupu kas rejestrujących przysługuje Szpitalowi Specjalistycznemu - Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej, prawo do dokonania odliczenia od podatku VAT z tytułu wydatków poniesionych na zakup kas rejestrujących, mających służyć od 1 maja 2011 r. sprzedaży świadczonych odpłatnych usług medycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, uprzednio dokonane przez Ośrodek Recepcyjno-Szkoleniowy, będący wówczas gospodarstwem pomocniczym Szpitala Specjalistycznego, odliczenie z tytułu wydatków poniesionych na zakup kasy rejestrującej nie pozbawia obecnie Szpitala Specjalistycznego prawa do dokonania takiego odliczenia - zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przepis art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług winien być bowiem rozumiany w ten sposób, iż stanowi on o dniu rozpoczęcia (powstaniu określonego obowiązku) ewidencjonowania, a nie o pierwszym, jaki wystąpi obowiązku ewidencjonowania.

Zakres obowiązków z którymi związana jest ewidencja na potrzeby poboru podatku od towarów i usług jest bowiem różny w przypadku działającego wcześniej Ośrodka Recepcyjno-Szkoleniowego i bieżącego funkcjonowania Szpitala Specjalistycznego.

To, że Szpital włączył w swoją strukturę podmiot, który uprzednio dokonał odliczenia od podatku VAT za kasy ewidencjonujące sprzedaż usług hotelowych, nie powinno przesądzać o niemożliwości odliczenia od podatku VAT obecnie kwot przeznaczonych przez Szpital Specjalistyczny na zakup kas rejestrujących mających ewidencjonować sprzedaż usług medycznych (zwolnionych z obowiązku ewidencji za pomocą kas ewidencyjnych do dnia 30 kwietnia 2011 r.).

Ośrodek Recepcyjno - Szkoleniowy będąc osobnym podatnikiem, wypełniając obowiązek ewidencjonowania usług hotelowych nie mógł przewidzieć, iż zostanie włączony w strukturę Szpitala i że usługi medyczne zostaną objęte obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących, co skutkowało nie zgłoszeniem chęci zakupu większej ilości kas do organu podatkowego, co umożliwiłoby skorzystanie z uprawnienia do odliczenia od podatku VAT kwot wydatkowanych na zakup kolejnych kas fiskalnych.

Obowiązek jaki nałożył na Szpital ustawodawca nie może pozbawiać Szpital możliwości skorzystania z uprawnienia do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

W myśl przepisu art. 111 ust. 1 tej ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Stosownie do zapisu art. 111 ust. 4 ustawy, podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Z powyższego przepisu jednoznacznie wynika, że odliczenie (ulga) przysługuje tylko przy zakupie kas w związku z wypełnieniem powstającego po raz pierwszy u danego podatnika obowiązku ewidencjonowania. Przepis ten stanowi bowiem o ulgach przysługujących przy zakupie kas rejestrujących zgłoszonych na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania.

Zatem, ustawodawca utożsamia dzień rozpoczęcia ewidencjonowania z dniem powstania obowiązku ewidencjonowania. Art. 111 ust. 4 ustawy, stosuje tryb warunkowy i odnosi się do podatników, którzy wcześniej nie byli obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotów i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących.

Jak wynika z art. 111 ust. 7 pkt 1 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia określi sposób, warunki i tryb odliczania od kwoty podatku należnego (zwrotu) kwoty, o której mowa w ust. 4 i 5, uwzględniając obowiązki podatników związane ze składaniem deklaracji podatkowej oraz przeciwdziałanie nadużyciom związanym z wypłatą (zwrotem) tych kwot.

Od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje w tym zakresie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. Nr 257, poz. 1733).

Z zapisu § 2 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia wynika, że odliczenia kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania.

Cytowane wyżej przepisy wskazują, że ulga z tytułu zakupu kasy rejestrującej, przysługuje podatnikowi w sytuacji, gdy m.in. złoży on naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemne zgłoszenie o liczbie przewidywanych stanowisk kasowych wraz z podaniem miejsca instalacji kasy.

Z powyższego wynika, że przedmiotowa ulga przysługuje tylko przy zakupie kas w związku z realizacją powstającego po raz pierwszy u danego podatnika obowiązku ewidencjonowania.

Z przedstawionego w złożonym wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca od 1 maja 2011 r. zobligowany jest do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących w zakresie sprzedaży odpłatnych usług medycznych na rzecz osób fizycznych. Na tę okoliczność Szpital zakupił 5 kas rejestrujących na łączną kwotę 9500 zł brutto.

Przed rozpoczęciem ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego Szpital zgłosił pisemnie do Urzędu Skarbowego liczbę kas i miejsce ich użytkowania.

W dniu 8 lutego 1998 r. dokonano instalacji kasy rejestrującej w Ośrodku Recepcyjno-Szkoleniowym Szpitala Specjalistycznego.

Za pomocą tej kasy rejestrowano sprzedaż z tytułu świadczonych usług hotelowych w postaci krótkotrwałego zakwaterowania. Ośrodek Recepcyjno - Szkoleniowy w tamtym czasie stanowił gospodarstwo pomocnicze Szpitala i stanowił odrębną komórkę samobilansującą się o numerze NIP.

Od 1 stycznia 1999 r. został włączony w strukturę Szpitala jako komórka organizacyjna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jakim jest Szpital. W konsekwencji dokonano także przerejestrowania wskazanej kasy rejestrującej na Szpital Specjalistyczny (...).

Powyższe oznacza, iż Wnioskodawca prowadzi już ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, przy czym w zakresie świadczonych usług medycznych obowiązek ewidencjonowania wystąpi od 1 maja 2011 r. Wynika z tego, iż w związku z wyłączeniem ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej usług medycznych, Wnioskodawca nie jest podatnikiem rozpoczynającym przedmiotową ewidencję, lecz realizującym kontynuowanie powstałego wcześniej obowiązku.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż nie ma podstaw prawnych dla skorzystania przez Wnioskodawcę z prawa do odliczenia od podatku kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących niezbędnych do ewidencjonowania świadczonych usług medycznych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl