IBPP4/443-736/10/AŚ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 15 czerwca 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-736/10/AŚ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2010 r. (data wpływu 16 marca 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 maja 2010 r. (data wpływu 13 maja 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o VAT naliczony od zakupów związanych z realizacją projektu pn. "...", jeżeli wydatki te są sfinansowane ze środków otrzymanego dofinansowania z budżetu państwa oraz wkładu prywatnego wniesionego do projektu w postaci pieniężnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o VAT naliczony od zakupów związanych z realizacją projektu pn. "....", jeżeli wydatki te są sfinansowane ze środków otrzymanego dofinansowania z budżetu państwa oraz wkładu prywatnego wniesionego do projektu w postaci pieniężnej.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 12 maja 2010 r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu znak IBPP4/443-421/10/AŚ z dnia 29 kwietnia 2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie edukacji, stosunków międzyludzkich, komunikacji i doradztwa. Do dnia 7 grudnia 2009 r. Spółka miała status podatnika zwolnionego z VAT na podstawie zwolnienia podmiotowego, ze względu na wykonywanie w przeważającej większości sprzedaży usług zwolnionych z opodatkowania (usługi szkoleniowe), natomiast wartość sprzedaży podlegającej opodatkowaniu nie przekroczyła w roku kwoty powodującej utratę zwolnienia, zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Ze względu na rozpoczęcie wykonywania usług doradczych Spółka stała się czynnym podatnikiem VAT od dnia 7 grudnia 2009 r. W dniu 27 października 2009 r. Spółka jako Partner w projekcie pn. "...", wraz z Liderem projektu firmą I zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1.1 umowę na realizację wyżej wymienionego projektu.

Głównymi działaniami w projekcie jest realizacja szkoleń oraz doradztwo dla pracowników firmy I. Zgodnie z zapisami zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zgodnie z podpisaną umową, projekt ten jest finansowany z budżetu państwa ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków krajowych (współfinansowanie). Dodatkowo Beneficjent pomocy - Lider projektu: firma I jest zobowiązany do wniesienia wkładu prywatnego w postaci pieniężnej i w postaci wynagrodzeń uczestników szkoleń - pracowników firmy. Otrzymane przez podatnika - Wnioskodawcę dofinansowanie na realizację projektu stanowi, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, dotację rozwojową. Zgodnie z Wytycznymi dla projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zgodnie z zapisami umowy Partner projektu jako instytucja współrealizująca projekt podlega tym samym regułom prowadzenia i rozliczania projektu co lider projektu. Zgodnie z zapisami umowy, partner w projekcie oznacza instytucję wymienioną we wniosku o dofinansowanie, uczestniczącą w realizacji projektu wnoszącą do niego zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne bądź finansowe, realizującą projekt wspólnie z beneficjentem i innymi partnerami na warunkach określonych w umowie partnerstwa.

Wnioskodawca jako partner projektu jest zobligowany do otwarcia rachunku bankowego, na które Lider projektu będzie przekazywał część otrzymanego dofinansowania, jest zobowiązany, na tych samych zasadach jak lider projektu, prowadzić dokumentację projektu zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektu i zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zasad finansowania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jest również zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej księgowości na rzecz projektu.

Współrealizowany przez Wnioskodawcę projekt jest projektem typu non-profit, co oznacza, że beneficjent projektu jak i jego partner realizując projekt otrzymuje środki finansowe na finansowanie kosztów realizacji tego projektu służących realizacji założonych celów projektu nie związanych ze sprzedażą towarów i usług. Projekt pn. "...." jest projektem szkoleniowo-doradczym.

Zasadniczym celem projektu pn. "...." jest wdrożenie nowego (po przejęciu) kierunku budowania przewagi konkurencyjnej IP poprzez intensywny rozwój kompetencji pracowników firmy, udoskonalanie procesów organizacyjnych, wdrożenie systemu zarządzania wiedzą i lean management.

W szczególności projekt ma na celu:

* w obszarze budowania relacji wewnątrz firmy: poprawę oceny komunikacji i przepływu informacji wewnątrz firmy przez pracowników, zwiększanie "miękkich" kompetencji kadry menedżerskiej w zakresie motywowania,

* w obszarze doskonalenia kompetencji menedżerskich: dostarczenie wiedzy i umiejętności w obszarze zarządzania projektami - standard PMI i PRINCE, zwiększenie kompetencji menedżerów w zarządzaniu czasem, rozwój podstawowych kompetencji menedżerskich w grupie osób awansowanych, zwiększanie kompetencji kreatywnego rozwiązywania problemów i innowacyjności działu marketingu,

* w obszarze doskonalenia kompetencji sprzedażowych: wzrost kompetencji w pozyskiwaniu nowych klientów na rynku i sprzedaży nowych produktów, poprawa jakości zarządzania relacjami z klientami w ocenie klientów, zwiększenie kompetencji w zakresie negocjacji sprzedażowych i zakupowych,

* w obszarze produkcji: przygotowanie podstaw i wyszkolenie 16 liderów dla systemu lean management; przygotowanie wdrożenia żarz. wiedzą w obszarze produkcji-wypracowanie standardów gromadzenia i wykorzystania wiedzy technologicznej.

Wydatki kwalifikowane projektu przedstawione w budżecie tego projektu będą finansowane w części z otrzymanego dofinansowania oraz w części z wkładu prywatnego, do którego wniesienia na rzecz projektu zobligowany jest lider projektu. Zgodnie z zasadami partnerstwa, Wnioskodawca będzie współrealizować projekt wraz z liderem projektu. Zgodnie z zawartą umową partnerstwa Wnioskodawca podejmie następujące działania: zarządzanie projektem, realizacja szkoleń oraz doradztwo.

W piśmie z dnia 12 maja 2010 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej o następujące informacje.

Istotą realizacji przedmiotowego projektu jest realizacja ogółu działań edukacyjnych, na które składa się realizacja szkoleń oraz coaching i konsultacje (doradztwo) indywidualne dla uczestników szkoleń-pracowników Lidera projektu - firmy I., które stanowią integralną część działań szkoleniowych i stanowią uzupełnienie prowadzonych szkoleń. Ogół wszystkich tych realizowanych czynności składa się na opracowany program szkoleniowy i stanowi integralną część zaplanowanej ścieżki edukacyjnej dla każdego z uczestników projektu. W związku z powyższym wszystkie usługi jakie są realizowane w ramach projektu są kwalifikowane według symbolu PKWiU jako 80.42 "usługi kształcenia dorosłych i pozostałych form kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych". Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z hasłem przewodnim "człowiek - najlepsza inwestycja", w którym beneficjentem ostatecznym projektu jest osoba fizyczna (ewidencjonowana jako konkretny numer PESEL w bazie PEFS). Wszystkie oferowane w ramach projektu szkolenia mają charakter "ogólny" (a nie specjalistyczny). Na szkolenia ogólne uzyskuje się wyższy poziom dofinansowania niż na specjalistyczne, ponieważ w założeniu polegają one na przekazywaniu wiedzy ogólnej, niezwiązanej ze specyfiką firmy. Zakłada się, że dzięki takim szkoleniom pracownik będzie mógł zdobytą wiedzę wykorzystać na każdym etapie swojej kariery zawodowej w różnych firmach.

Otrzymane przez Wnioskodawcę dofinansowanie na realizację powierzonych zadań w ramach realizowanego projektu jest przeznaczone tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów realizacji tych zadań w ramach projektu.

Zgodnie z zawartą umową partnerstwa, lider projektu i partner projektu wspólnie realizują projekt, przy czym dzielą się funkcjami i zadaniami, jakie każde ze stron jest zobowiązane zrealizować w ramach projektu. Na realizację swojej części zadań, Lider projektu jest zobowiązany przekazać część dofinansowania Partnerowi projektu - Wnioskodawcy, aby Wnioskodawca mógł sfinansować koszty związane z realizacją tych zadań. W § 8 punkt 1 umowy partnerstwa strony wyraziły, iż "Środki finansowe przekazywane Partnerowi przez Lidera Partnerstwa stanowią finansowanie kosztów ponoszonych przez Partnera w związku z wykonaniem zadań określonych w niniejszej umowie, a nie świadczenie usług na rzecz Lidera Partnerstwa".

Zgodnie z założeniami projektu oraz zgodnie z umową o dofinansowanie projektu zawartą pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a firmą I. Sp. z o.o., uczestnicy projektu-pracownicy firmy I., uczestniczą w projekcie całkowicie bezpłatnie, nie wnoszą żadnych opłat w związku z uczestnictwem w szkoleniach.

Jedynie Lider projektu - firma I. Sp.z o.o. jest zobowiązania do pokrycia części kosztów projektu ze środków własnych poprzez wniesienie wkładu pieniężnego. Wynika to z faktu, iż dofinansowanie projektu stanowi 60% całkowitej wartości projektu.

Zgodnie z umową partnerstwa regulującą zasady współreallzacji projektu "....", pomiędzy Liderem a Partnerem projektu. Partner projektu - Wnioskodawca jest zobowiązana do wykonania następujących działań w projekcie:

a.

zarządzenie projektem (w tym za: prowadzenie Biura Projektu i dokumentacji projektu, powołanie Kierownika projektu, powołanie Opiekuna merytorycznego projektu, powołanie Specjalisty do spraw rozliczeń projektu, powołanie Asystenta ds. logistyki szkoleń w ramach zadań szkoleniowych: Budowanie relacji wewnątrz firmy. Doskonalenie kompetencji menedżerskich, przeprowadzenie badań pracowników i klientów w ramach projektu).

b.

dokonywanie płatności za działania związane z zarządzeniem projektem, wymienione w punkcie § 4 pkt 2a. z konta projektu Partnera.

c.

realizację szkoleń (w tym powołanie kadry trenerskiej Wnioskodawcy, zatrudnienie na podstawie umów trenerów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub zakup usług szkoleniowych; przygotowanie materiałów szkoleniowych; dokonywanie płatności za realizację działań szkoleniowych z konta projektu Partnera).

d.

realizację działań doradczych (w tym powołanie lub zatrudnienie doradców w ramach działań doradczych związanych z Zarządzaniem wiedzą i Zarządzaniem wiekiem).

Realizowane wyżej wymienione działania partner projektu realizuje we własnym imieniu i na własny koszt i jest nabywcą wszystkich towarów i usług związanych z realizacją tych działań a tym samym to Partner - Wnioskodawca widnieje jako nabywca na fakturach zakupu związanych z realizacją tych działań.

Analogicznie, Lider projektu realizuje we własnym imieniu i na własny rachunek pozostałe działania powierzone mu na podstawie umowy partnerstwa i na realizację swoich zadań będzie nabywał towary i usługi oraz będzie figurował na fakturze jako nabywca.

Na potrzeby projektu Wnioskodawca będzie nabywał następujące towary i usługi:

* zakup materiałów i usług związanych z prowadzeniem biura projektu: wynajem powierzchni biura projektu, zużycie energii elektrycznej i gazu w związku z biurem projektu, zakup materiałów biurowych i gospodarczych na potrzeby funkcjonowania biura projektu;

* zakup materiałów i usług w związku z realizacją szkoleń: zakup usług szkoleniowych, zakup usług związanych z przygotowaniem i opracowaniem materiałów szkoleniowych, zakup materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych, zakup materiałów eksploatacyjnych służących przygotowaniu materiałów szkoleniowych;

* zakup usług doradczych na poczet realizacji procesu szkoleniowego;

* zakup usług związanych z odbywaniem podróży służbowych przez personel projektu: zakup usług transportowych i hotelowych.

Nabywane towary i usługi służą tylko i wyłącznie dla celów realizacji zadań w projekcie i nie będą zużywane w pozostałej działalności firmy realizowanej poza projektami.

Zasady współrealizacji projektu zostały ustalone w podpisanej pomiędzy I. Sp. z o.o. a Wnioskodawcą. Umowie Partnerstwa. Zgodnie z umową partnerstwa "strony umowy ponoszą odpowiedzialność za prawidłową realizację umowy o dofinansowanie Projektu, która zostanie zawarta przez Lidera Partnerstwa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)", oraz że "Lider Partnerstwa upoważnia Partnera do reprezentowania Partnerstwa wobec osób trzecich w działaniach związanych z realizacją Projektu, pozostających w obszarze działań Partnera (...)".

Dodatkowo strony określiły, iż "Lider Partnerstwa i Partnerzy wykonują osobiście przyjęte na siebie zadania. Zlecanie części zadań podmiotom niebędącym stroną umowy, zwanym dalej wykonawcami, może dotyczyć jedynie zadań lub ich części związanych z realizacją badań, promocją projektu, realizacją szkoleń i doradztwem, która nie może być wykonana bezpośrednio przez Lidera Partnerstwa, Partnera lub w ramach współpracy między Partnerami".

W związku z powyższym zadano następujące pytania (pytanie ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 12 maja 2010 r.):

1.

Czy Spółka - podatnik ma prawo obniżyć VAT należny o VAT naliczony od zakupów związanych z realizacją przedmiotowego projektu, jeżeli wydatki te są sfinansowane ze środków otrzymanego dofinansowania z budżetu państwa.

2.

Czy Spółka - podatnik ma prawo obniżyć VAT należny o VAT naliczony od zakupów związanych z realizacją przedmiotowego projektu, jeżeli wydatki te są sfinansowane ze środków wkładu prywatnego wniesionego w postaci pieniężnej.

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 12 maja 2010 r.), Spółka nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z realizacją przedmiotowego projektu stanowiących wydatki kwalifikowalne, jeżeli wydatki te są sfinansowane ze środków otrzymanego dofinansowania z budżetu państwa.

Zdaniem Wnioskodawcy w opisanej sytuacji mają zastosowanie bowiem przepisy art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług. Zgodnie z przytoczonymi przepisami, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wnioskodawca uważa, iż jeśli nie zachodzi związek pomiędzy czynnościami opodatkowanymi a dokonywanymi przez podatnika zakupami towarów i usług na rzecz tych czynności, to podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku. Jeżeli otrzymane dofinansowanie na rzecz projektu nie stanowi obrotu w świetle art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, to od wydatków sfinansowanych z tych środków podatnik nie będzie miał prawa odliczenia podatku naliczonego.

Zdaniem Spółki, przekazanie przez Lidera projektu kwoty stanowiącej część wkładu prywatnego na pokrycie kosztów kwalifikowanych realizowanego wspólnie projektu nie stanowi obrotu w świetle art. 29 ust. 1 ustawy o VAT. W związku z powyższym od wydatków sfinansowanych z tych środków podatnik nie będzie miał prawa odliczenia podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zatem, podstawowym kryterium decydującym o prawie podatnika podatku od towarów i usług do odliczenia podatku naliczonego, zawartego w cenie towarów i usług, które zostały przez niego zakupione, jest wystąpienie związku pomiędzy podatkiem naliczonym przy nabyciu towarów i usług a podatkiem należnym z tytułu wykonywanej przez podatnika działalności opodatkowanej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast przez świadczenie usług w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, za wyjątkiem ściśle określonych sytuacji, wskazanych w art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

Należy w tym miejscu podkreślić, iż czynność może być albo odpłatna albo nieodpłatna. Na gruncie ustawy o VAT nie występują czynności częściowo odpłatne. Jeśli tylko czynność została wykonana za wynagrodzeniem, to jest ona odpłatna. Nie ma żadnego znaczenia, czy wynagrodzenie to pokrywa koszty świadczenia tej czynności poniesione przez podatnika, ewentualnie kreuje dla podatnika zysk. Także czynności wykonane "po kosztach" ich świadczenia, bądź poniżej tych koszów, są czynnościami odpłatnymi, o ile tylko pobrano za nie wynagrodzenie.

W istocie okoliczność, czy transakcja została dokonana po cenie niższej, czy też wyższej od kosztu świadczenia, nie ma znaczenia dla zakwalifikowania transakcji jako "transakcji odpłatnej" w rozumieniu art. 5, bowiem to ostatnie pojęcie wymaga wyłącznie istnienia bezpośredniego związku między dostawą towarów lub świadczeniem usług, a świadczeniem wzajemnym (wynagrodzeniem) rzeczywiście otrzymanym przez podatnika.

Zatem, w przypadku gdy transakcja jest dokonywana odpłatnie, art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 nie mogą mieć zastosowania, ponieważ dotyczą one wyłącznie transakcji dokonywanych nieodpłatnie.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie edukacji, stosunków międzyludzkich, komunikacji i doradztwa.

Ze względu na rozpoczęcie wykonywania usług doradczych Spółka stała się czynnym podatnikiem VAT od dnia 7 grudnia 2009 r. W dniu 27 października 2009 r. Spółka jako Partner w projekcie pn. "....", wraz z Liderem projektu firmą I. zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1.1 umowę na realizację wyżej wymienionego projektu.

Istotą realizacji przedmiotowego projektu jest realizacja ogółu działań edukacyjnych, na które składa się realizacja szkoleń oraz coaching i konsultacje (doradztwo) indywidualne dla uczestników szkoleń-pracowników Lidera projektu - firmy I., które stanowią integralną część działań szkoleniowych i stanowią uzupełnienie prowadzonych szkoleń. Ogół wszystkich tych realizowanych czynności składa się na opracowany program szkoleniowy i stanowi integralną część zaplanowanej ścieżki edukacyjnej dla każdego z uczestników projektu. Wszystkie usługi jakie są realizowane w ramach projektu są kwalifikowane według symbolu PKWiU jako 80.42 "usługi kształcenia dorosłych i pozostałych form kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych".

Głównymi działaniami w projekcie jest realizacja szkoleń oraz doradztwo dla pracowników firmy I. Zgodnie zapisami zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zgodnie z podpisaną umową, projekt ten jest finansowany z budżetu państwa ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków krajowych (współfinansowanie). Dodatkowo Beneficjent pomocy - Lider projektu: firma I. jest zobowiązany do wniesienia wkładu prywatnego w postaci pieniężnej i w postaci wynagrodzeń uczestników szkoleń - pracowników firmy I. Otrzymane przez podatnika - Wnioskodawcę dofinansowanie na realizację projektu stanowi, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, dotację rozwojową. Zgodnie z Wytycznymi dla projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zgodnie z zapisami umowy Partner projektu jako instytucja współrealizująca projekt podlega tym samym regułom prowadzenia i rozliczania projektu co lider projektu. Zgodnie z zapisami umowy, partner w projekcie oznacza instytucję wymienioną we wniosku o dofinansowanie, uczestniczącą w realizacji projektu wnoszącą do niego zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne bądź finansowe, realizującą projekt wspólnie z beneficjentem i innymi partnerami na warunkach określonych w umowie partnerstwa.

Wnioskodawca jako partner projektu jest zobligowany do otwarcia rachunku bankowego, na które Lider projektu będzie przekazywał część otrzymanego dofinansowania, jest zobowiązany, na tych samych zasadach jak lider projektu, prowadzić dokumentację projektu zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektu i zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zasad finansowania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jest również zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej księgowości na rzecz projektu.

Współrealizowany przez Wnioskodawcę projekt jest projektem typu non-profit, co oznacza, że beneficjent projektu jak i jego partner realizując projekt otrzymuje środki finansowe na finansowanie kosztów realizacji tego projektu służących realizacji założonych celów projektu niezwiązanych ze sprzedażą towarów i usług. Projekt pn. "...." jest projektem szkoleniowo-doradczym.

Zasadniczym celem projektu pn. "..." jest wdrożenie nowego (po przejęciu) kierunku budowania przewagi konkurencyjnej IP poprzez intensywny rozwój kompetencji pracowników firmy, udoskonalanie procesów organizacyjnych, wdrożenie systemu zarządzania wiedzą i lean management.

Zgodnie z zawartą umową partnerstwa, lider projektu i partner projektu wspólnie realizują projekt, przy czym dzielą się funkcjami i zadaniami, jakie każde ze stron jest zobowiązane zrealizować w ramach projektu. Na realizację swojej części zadań, Lider projektu jest zobowiązany przekazać część dofinansowania Partnerowi projektu - Wnioskodawcy, aby Wnioskodawca mógł sfinansować koszty związane z realizacją tych zadań. W § 8 punkt 1 umowy partnerstwa strony wyraziły, iż "Środki finansowe przekazywane Partnerowi przez Lidera Partnerstwa stanowią finansowanie kosztów ponoszonych przez Partnera w związku z wykonaniem zadań określonych w niniejszej umowie, a nie świadczenie usług na rzecz Lidera Partnerstwa".

Lider projektu realizuje we własnym imieniu i na własny rachunek pozostałe działania powierzone mu na podstawie umowy partnerstwa i na realizację swoich zadań będzie nabywał towary i usługi oraz będzie figurował na fakturze jako nabywca.

Nabywane towary i usługi służą tylko i wyłącznie dla celów realizacji zadań w projekcie i nie będą zużywane w pozostałej działalności firmy realizowanej poza projektami.

Otrzymane przez Wnioskodawcę dofinansowanie na realizację powierzonych zadań w ramach realizowanego projektu jest przeznaczone tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów realizacji tych zadań w ramach projektu.

Z powyższego wynika, iż w ramach realizacji projektu Wnioskodawca świadczy usługi, za które pobierana jest opłata od pracodawcy uczestników szkoleń. Jak wskazano powyżej decydującym kryterium dla określenia, czy świadczenie jest odpłatne czy nie, jest pobranie wynagrodzenia za świadczenie, nie ma natomiast znaczenia wysokość tego wynagrodzenia.

Dla opodatkowania danej czynności nie jest istotnym czy wykonanie tej czynności prowadzi do powstania po stronie świadczącego zysku czy też straty. Opodatkowaniu bowiem podatkiem VAT podlega każde świadczenie, za które zostało wypłacone wynagrodzenie.

Zatem w oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż w ramach realizowanego projektu Wnioskodawca przeprowadza szkolenia, które stanowią odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Wkłady własne pracodawcy, którego pracownicy uczestniczą w szkoleniach są związane z konkretnym konsumentem w celu realizacji konkretnego programu szkoleniowego, w związku z czym są bezpośrednio związane ze świadczeniem usług szkoleniowych. Tym samym zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, otrzymany wkład własny stanowi obrót podlegający opodatkowaniu według właściwej stawki VAT. Bowiem z przepisu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT wynika, iż na obrót składają się: kwota należna obejmująca całość świadczenie należnego od nabywcy (pomniejszona o kwotę podatku należnego). Tak więc otrzymany wkład własny od pracodawcy uczestników szkoleń stanowi obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT.

Podstawowa stawka podatku od towarów i usług dla dostawy towarów i świadczenia usług zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy wynosi22%,z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Ponadto ustawodawca przewidział obniżone stawki podatku w wysokości 7%, 3% 0% oraz zwolnienia od podatku wyszczególnione w ustawie o VAT oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799) dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określił warunki stosowania obniżonych stawek.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ww. ustawy usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Powyższe oznacza, iż o opodatkowaniu usługi podatkiem VAT, daną stawką podatku (lub jej zwolnieniem od podatku) decyduje co do zasady, zaliczenie jej do właściwego - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami - grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Należy w tym miejscu wskazać, iż w myśl z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) do celów podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) określoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.), nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2010 r. Natomiast zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Organy podatkowe nie są uprawnione do zaklasyfikowania, czy też weryfikacji klasyfikacji wskazanych przez Wnioskodawcę usług do odpowiedniego grupowania PKWiU.

Organem kompetentnym do wydawania informacji w zakresie zaklasyfikowania świadczonych usług do odpowiedniego grupowania PKWiU jest Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź.

Wnioskodawca wskazał, że wszystkie usługi jakie są realizowane w ramach projektu są kwalifikowane według symbolu PKWiU 80.42.10.-00.20 - "Usługi kształcenia ustawicznego dorosłych gdzie indziej niesklasyfikowane".

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT zwalnia się z podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 7 wymienione zostały usługi w zakresie edukacji sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU ex 80.

Zgodnie z objaśnieniami zamieszczonymi pod załącznikiem - "ex" dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania. Umieszczenie "ex" przy konkretnym symbolu PKWiU powoduje zawężenie stosowania zwolnienia od podatku tylko do usług należących do danego grupowania statystycznego (w tym przypadku PKWiU 80), które spełniają określone przez ustawodawcę warunki, wskazane w obowiązujących przepisach.

Do grupowania PKWiU ex 80 należy podkategoria PKWiU 80.42.10-00.20 obejmująca usługi kształcenia ustawicznego dorosłych, gdzie indziej niesklasyfikowane. Ponieważ ustawodawca, w załączniku nr 4 do ustawy przy pozycji 7 usługi w zakresie edukacji o symbolu PKWiU ex 80, nie wymienił żadnych usług dla których zwolnienie to nie ma zastosowania, dlatego też należy uznać, że zwolnienie od podatku dotyczy wszystkich usług objętych grupowaniem PKWiU 80.

Stwierdzić zatem należy, że o ile Wnioskodawca prawidłowo klasyfikuje świadczone usługi do grupowania 80.42.10-00.20, to korzystają one ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Nadmienia się również, iż zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Natomiast w myśl ust. 4, podatnicy nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

Skoro, odpłatnie świadczone w ramach realizacji projektu usługi korzystają ze zwolnienia od podatku, dokonywane w związku z ich świadczeniem zakupy nie służą wykonywaniu przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych, a zatem nie znajdzie zastosowania w przedmiotowej sprawie cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą "...".

Należy przy tym zauważyć, że źródło finansowania zakupów (środki z budżetu państwa, dotacji unijnej czy środki otrzymane od Lidera) pozostaje bez wpływu na realizację ewentualnego prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z przedmiotowymi zakupami.

Końcowo zauważyć należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Mogą one jedynie dokonać oceny czy podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług, w okolicznościach wskazanych przez samego podatnika, może zostać przez niego odliczony lub zwrócony w trybie przewidzianym przepisami ustawy o VAT, co też w przedmiotowej sprawie tut. organ uczynił. Pojęcie kosztu kwalifikowanego należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z realizacją przedmiotowego projektu, należało uznać za prawidłowe.

Należy jednakże zauważyć, że Wnioskodawca wywodzi prawidłowy skutek prawny, jednak z innej podstawy prawnej. Brak prawa do odliczenia spowodowany jest tym, iż zakupy dokonywane są w związku z czynnościami zwolnionymi z podatku VAT, a nie tym że dofinansowanie na rzecz projektu nie stanowi obrotu. Dla zaistnienia prawa do odliczenia decydujące znaczenie ma bowiem związek dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi, a nie źródła finansowania zakupów.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Tut. organ informuje, iż w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o VAT naliczony od zakupów związanych z realizacją projektu pn. "...", jeżeli wydatki te są sfinansowane ze środków otrzymanego dofinansowania z budżetu państwa oraz wkładu prywatnego wniesionego do projektu w postaci pieniężnej (pytanie drugie i trzecie wniosku z dnia 3 marca 2010 r.). Wniosek w zakresie pozostałych pytań został rozstrzygnięty w odrębnych interpretacjach indywidualnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl