Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 20 sierpnia 2009 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP4/443-736/09/EJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2009 r. (data złożenia 6 lipca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności nieodpłatnego przekazania Dworu w użytkowanie i zarząd instytucji kultury - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lipca 2009 r. złożono ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności nieodpłatnego przekazania Dworu w użytkowanie i zarząd instytucji kultury.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Dnia 30 czerwca 2005 r. Wnioskodawca otrzymał nieodpłatnie od swojej jednostki budżetowej Gminazjum w R., Dwór położony w R., powstały w XIX wieku, o wartości księgowej 290.054,67 zł W roku 1909 budynek został zakupiony przez gminę R. na szkołę.

Funkcję szkoły budynek pełnił do roku 1997 i od tego momentu pozostaje niezagospodarowany. Dwór jest wpisany do rejestru zabytków Województwa M. pod numerem. W latach 2006-2007 gmina na własny koszt wykonała prace remontowe dachu, stropów i klatek schodowych. Koszt całości prac budowlanych wyniósł 455.000,00 zł W dalszych planach Gminy jest przywrócenie budynku i otoczenia do dawnej świetności, przy jednoczesnym dostosowaniu go do pełnienia nowych funkcji. Dlatego dnia 9 marca 2009 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa M. został złożony wniosek o dofinansowanie na kwotę 4.491.267,00 zł projektu "Remont adaptacyjny w R." ze środków M. Regionalnego Programu Operacyjnego. Całkowita kwota projektu ma wynosić 6.296.856,02 zł, a wkład Gminy 1.805.589,02 zł. Prace zaplanowane są na lata 2009-2011. Po kompleksowym remoncie, obiekt zostanie przekazany w administrację instytucji kultury.

Organizatorem tej instytucji kultury jest jednostka samorządu terytorialnego na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.). Jednostka ta finansowana jest z dotacji budżetu Gminy, z dochodów własnych oraz innych źródeł (art. 28 ust. 2 ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej) i jest odrębną instytucją działającą na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, wpisana do rejestru instytucji kultury pod pozycją 1, dnia 1 lipca 1992 r. (prowadzonego przez wydział Edukacji, Zdrowia i Kultury, Urzędu Miasta i Gminy w S.), mająca osobowość prawną, swój numer NIP i REGON.

Przekazany w administrację budynek będzie nadal własnością Gminy, ale będzie nieodpłatnie użytkowany i zarządzany przez C. Na terenie Dworu będzie prowadziło przede wszystkim nieodpłatną działalność statutową (Regionalne Centrum Turystyczne, wystawy stałe i czasowe, cykliczne koncerty, siedziba organizacji pozarządowych), a także dodatkową, statutową działalność odpłatną (wynajem lokali na cele gastronomiczne, szkoleniowe, konferencyjne i bankietowe) W przypadku prowadzenia działalności komercyjnej na terenie Dworu, będzie podmiotem rozliczającym podatek od towarów i usług. Przychód z działalności komercyjnej będzie dochodem C. Bieżące utrzymanie obiektu będzie należało do C.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy nieodpłatne przekazanie Dworu przez Gminę S. w użytkowanie i zarząd instytucji kultury - C. będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 8 ust. 2 przez nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jako odpłatne świadczenie usług. Według art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w szczególności spraw kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki na zabytkami. Tym samym ponieważ sprawy kultury i opieki nad zabytkami należą do zadań własnych gminy, a przekazanie do użytkowania i zarządu nastąpi nieodpłatnie w ramach zadań gminy, wymieniona transakcja nie podlega podatkowi od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7

Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 ustawy za odpłatne świadczenie usług uznaje się także nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części.

Z powyższego wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług było objęte opodatkowaniem podatkiem VAT muszą być spełnione łącznie dwa warunki. Po pierwsze ustawa wyraźnie wskazuje, że nie ma podstaw do opodatkowania usług świadczonych co prawda nieodpłatnie, ale w związku z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem.

Drugim warunkiem objęcia nieodpłatnych usług podatkiem VAT jest istnienie prawa podatnika do odliczenia całości lub części podatku naliczonego związanego ze świadczonymi usługami.

Przez usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności.

Zgodnie z przepisem § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art. 7 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy).

Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy o samorządzie gminnym, organami gminy są rada gminy (rada miasta) i wójt (burmistrz, prezydent).

W myśl art. 33 ust. 1 cyt. wyżej ustawy o samorządzie gminnym, Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy (miasta).

Jak wynika z powyższego, urząd miasta i gminy nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 9 ustawy o samorządzie gminnym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Urząd Miasta i Gminy jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań gminy oraz obsługi techniczno-organizacyjnej gminy. Biorąc pod uwagę nierozerwalne i niepodzielne powiązania podmiotowe gminy i urzędu miasta gminy, również na gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż nie występuje odrębna od podmiotowości gminy podmiotowość urzędu miasta i gminy.

Zatem Urząd Miasta i Gminy działając w imieniu Gminy realizuje zadania własne Gminy i w tym zakresie jest zwolniony z podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca będzie realizował projekt pn. "Remont adaptacyjny w R.". Po kompleksowym remoncie obiekt zostanie w ramach zadań własnych gminy przekazany w nieodpłatne użytkowanie instytucji kultury tj. C. Instytucja ta jest odrębną instytucją działającą na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, mającą osobowość prawną, swój numer NIP i REGON. Na terenie Dworu będzie prowadziło nieodpłatną działalność statutową, a także dodatkową, statutową działalność odpłatną (wynajem sali na cele gastronomiczne, szkoleniowe, konferencyjne i bankietowe). W przypadku prowadzenia działalności komercyjnej na terenie Dworu, będzie podmiotem rozliczającym podatek od towarów i usług. Przychód z działalności komercyjnej będzie dochodem C.

Biorąc pod uwagę fakt, iż opisane we wniosku nieodpłatne świadczenie usług (przekazanie wyremontowanego Dworu do bezpłatnego użytkowania instytucji kultury) będzie się odbywało w związku z prowadzoną przez Gminę działalnością, brak jest podstaw do traktowania tego nieodpłatnego przekazania jako odpłatnego świadczenia usług. Tym samym czynność ta jako nieodpłatne świadczenie usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem przekazanie do bezpłatnego użytkowania majątku wytworzonego w ramach projektu nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z uwagi na nieodpłatność tej czynności oraz fakt, iż nie ma w tym przypadku zastosowania art. 8 ust. 2 ustawy - nieodpłatne przekazanie dworu do użytkowania będzie się odbywało w związku z prowadzoną przez Gminę działalnością (wykonywanie zadań publicznych).

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl