IBPP4/443-723/10/KG, Możliwość odliczenia podatku VAT przez stowarzyszenie w związku z projektem. - Pismo wydane przez: Izba... - OpenLEX

IBPP4/443-723/10/KG - Możliwość odliczenia podatku VAT przez stowarzyszenie w związku z projektem.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 28 maja 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-723/10/KG Możliwość odliczenia podatku VAT przez stowarzyszenie w związku z projektem.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2010 r. (data wpływu 14 maja 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 maja 2010 r. (data wpływu 26 maja 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 25 maja 2010 r. (data wpływu 26 maja 2010 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Stowarzyszenie złożyło wniosek aplikacyjny w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa na wybór Lokalnej Grupy Działania dla realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju - oś IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Termin składania dokumentów przypadł na 15 stycznia 2009 r. Po wyborze Stowarzyszenie korzysta z dotacji w ramach działań 4.2 i 4.3 PROW 2007-2013 w latach 2009-2015.

Wniosek został nagrodzony dotacją i Stowarzyszenie może w ramach ww. działań PROW 2007-2013 finansować koszty utrzymania swoich biur, w tym koszty najmu, mediów, telefonów, personelu, zakupu materiałów biurowych i papierniczych, wyposażenia biur w sprzęt biurowy, w tym komputerowy, koszty obsługi księgowej, nieodpłatnej działalności szkoleniowej i doradczej dla potencjalnych beneficjentów innych działań osi IV z terenu objętego działaniem Stowarzyszenia, działań promocyjnych dot. możliwości pozyskiwania środków z osi IV PROW 2007-2013 wśród wymienionych wyżej podmiotów. Ponadto finansuje projekty współpracy z innymi podobnymi Stowarzyszeniami dotyczące wymiany doświadczeń, np. w formie wizyt studyjnych, szkoleń (koszty transportu, noclegów, wyżywienia, ubezpieczenia OC, NNW, KL, wynagrodzeń personelu, zakupu materiałów biurowych).

Stowarzyszenie nie jest i nigdy nie było czynnym podatnikiem VAT, co wynika z treści art. 113 ust. 1 ustawy o VAT (zwolnienie podmiotowe).

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej w ogóle, a rozmiar działalności statutowej jest nieznaczny i nie przekracza kwoty określonej w cyt. przepisie ustawy o VAT. Wnioskodawca nie składał i nie składa deklaracji VAT-7.

Celem projektu jest zapewnienie funkcjonowania lokalnej grupy działania, która pełni funkcję lokalnej instytucji grantodawczej I stopnia dla innych podmiotów z terenu objętego jej działaniem (gmin, stowarzyszeń, przedsiębiorców, rolników, instytucji kultury). LGD nieodpłatnie szkoli, doradza oraz zachęca działaniami promocyjnymi, by składali wnioski o dofinansowanie projektów w działaniu 4.1 PROW. Następnie LGD będzie przeprowadzała postępowania konkursowe i wskazywała te projekty, które najlepiej wpisują się w przyjętą dla danej LGD Lokalną Strategię Rozwoju. Umowy o dofinansowanie ww. projektów i rozliczenia finansowe będą już prowadzone przez inne instytucje, tj. organy administracji rządowej (ARiMR) i samorządowej szczebla wojewódzkiego (BRR). Samo LGD będzie jedynie realizować projekty współpracy z innymi LGD dot. wymiany doświadczeń.

Wszelkie świadczenia dla beneficjentów projektu LGD świadczy nieodpłatnie, zakupione mienie w wyniku realizacji projektu pozostaje jej wyłączną własnością i jest wykorzystywane jedynie na potrzeby Stowarzyszenia. Zakres nieodpłatnych usług szkoleniowych, doradczych i promocyjnych nie przekroczy kwoty 50 tys. zł rocznie.

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągnie żadnych przychodów. Działalność LGD związana z realizacją ww. projektu nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie podatku VAT. LGD nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT.

Efekty powstałe w wyniku projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, bowiem Wnioskodawca nie stanie się czynnymi podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej... (działanie 4.2 i 4.3 PROW 2007-2013).

Zdaniem Wnioskodawcy (ostateczna wersja przedstawiona w piśmie z dnia 25 maja 2010 r.), nie ma on możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza korzystać z dotacji w ramach działań 4.2 i 4.3 PROW 2007-2013 w latach 2009-2015.

Stowarzyszenie będzie mogło w ramach ww. działań finansować koszty utrzymania swoich biur, w tym koszty najmu, mediów, telefonów, personelu, zakupu materiałów biurowych i papierniczych, wyposażenia biur w sprzęt biurowy, w tym komputerowy, koszty obsługi księgowej, nieodpłatnej działalności szkoleniowej i doradczej dla potencjalnych beneficjentów innych działań osi IV z terenu objętego działaniem Stowarzyszenia, działań promocyjnych dot. możliwości pozyskiwania środków z osi IV PROW 2007-2013 wśród wymienionych wyżej podmiotów. Ponadto finansuje projekty współpracy z innymi podobnymi Stowarzyszeniami dotyczące wymiany doświadczeń, np. w formie wizyt studyjnych, szkoleń (koszty transportu, noclegów, wyżywienia, ubezpieczenia OC, NNW, KL, wynagrodzeń personelu, zakupu materiałów biurowych).

Wszelkie świadczenia dla beneficjentów projektu LGD świadczy nieodpłatnie. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągnie żadnych przychodów.

Efekty powstałe w wyniku projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Stowarzyszenie nie jest i nigdy nie było czynnym podatnikiem VAT oraz nie składało i nie składa deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi - brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną, a ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca nie będzie zatem miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego, z którego wynika, iż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT czynnym. Niniejsza interpretacja indywidualna nie rozstrzyga, czy Wnioskodawca faktycznie nie prowadzi działalności gospodarczej, bowiem nie było to przedmiotem wniosku. Powyższe stwierdzenie przyjęto jako element zdarzenia przyszłego i nie było ono przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, a szczególności prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej generującej podatek należny oraz zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Końcowo tut organ pragnie zauważyć, iż zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 215, poz. 1666) z dniem 1 stycznia 2011 r. wchodzi w życie przepis art. 1 pkt 2 tej ustawy, zgodnie z którym art. 113 ust. 1 ustawy o VAT otrzymuje brzmienie "zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku".

Natomiast, dla 2010 r. kwotę, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT przyjmuje się w wysokości 100 000 zł (art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług).

W myśl art. 113 ust. 5 ustawy o VAT, jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl