Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 4 sierpnia 2009 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP4/443-717/09/KG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2009 r. (data wpływu 26 czerwca 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 lipca 2009 r. (data wpływu 31 lipca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, związanego z realizacją zadania pn. "Remont pokrycia wieży i prezbiterium zabytkowego kościoła p.w. św. B. w S." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 czerwca 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, związanego z realizacją zadania pn. "Remont pokrycia wieży i prezbiterium zabytkowego kościoła p.w. św. B. w S.". Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 29 lipca 2009 r. (data wpływu 31 lipca 2009 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP4/443-717/09/KG z dnia 14 lipca 2009 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Rzymskokatolicka Parafia św. B. w S. nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

Parafia ubiega się o dotację pochodzącą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla Województwa - "Odnowa i Rozwój Wsi". Dotacja ma być przeznaczona na realizację zadania - "Remont pokrycia wieży i prezbiterium zabytkowego kościoła p.w. św. B. w S.".

Kościół p.w. św. B. w S. jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków, ale cały czas służy parafianom i gościom. Odprawiane są msze św. i nabożeństwa. Wokół kościoła skupia się życie religijne Parafii. Kościół wymaga jednak bardzo poważnego remontu, którego elementem ma być wymiana pokrycia wieży i prezbiterium.

Inwestorem i beneficjentem jest Parafia. Wykonywane prace będą dokumentowane przez wykonawców fakturami VAT. Parafia, jako osoba prawna Kościoła Katolickiego będzie całkowicie odpowiedzialna za prawidłowy przebieg i realizację projektu oraz przestrzeganie procedur i harmonogramu działań.

Po zakończeniu zadania nie mieni się charakter obiektu. Inwestycja będzie dalej własnością Parafii i nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych.

Kościół będzie dalej służył wiernym, jako miejsce modlitwy i sprawowania sakramentów. Będzie ogólnodostępny i wykorzystywany nieodpłatnie.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Rzymskokatolickiej Parafii św. B. w S. będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, związanego z realizacją zadania.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, związanego z realizacją zadania. Realizacja projektu jest niezbędna dla dalszego funkcjonowania obiektu o charakterze religijnym. Stanowi jednocześnie działanie zmierzające do technicznego zabezpieczenia kościoła, jako dziedzictwa kulturowego. Zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościelne osoby prawne, które nie prowadzą działalności gospodarczej nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy o zobowiązaniach podatkowych, a tym samym nie mają możliwości odliczania podatku VAT.

Niniejsze zaświadczenie jest wymagane przez Urząd Marszałkowski Województwa, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich jako załącznik do umowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca ubiega się o dotację pochodzącą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla Województwa - "Odnowa i Rozwój Wsi". Dotacja ma być przeznaczona na realizację zadania - "Remont pokrycia wieży i prezbiterium zabytkowego kościoła p.w. św. B. w S.".

Po zakończeniu zadania nie mieni się charakter obiektu. Inwestycja będzie dalej własnością Parafii i nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych.

Kościół będzie dalej służył wiernym, jako miejsce modlitwy i sprawowania sakramentów. Będzie ogólnodostępny i wykorzystywany nieodpłatnie.

Parafia Rzymskokatolicka nie jest podatnikiem podatku VAT czynnym oraz nie składa deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi - brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną, Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług, związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Remont pokrycia wieży i prezbiterium zabytkowego kościoła p.w. św. B. w S.".

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl