IBPP4/443-655/11/JP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 30 maja 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-655/11/JP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 kwietnia 2011 r. (data wpływu 14 kwietnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywanych w ramach zadania pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywanych w ramach zadania "...".

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Naczelnik Urzędu Skarbowego zaświadcza, że Wnioskodawca - Gmina jest zarejestrowana jako podatnik podatku od towarów i usług czynny.

Przedmiotem projektu pn. "..." jest zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania procesami administracyjnymi w Urzędzie Gminy. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa, Priorytet II, działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych.

W ramach projektu zostanie zakupione niezbędne oprogramowanie, sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne, a także system podpisu elektronicznego. Realizowany projekt pozwala na stworzenie odpowiedniej bazy infrastrukturalno - programistycznej, pozwalający na dalszy rozwój informatyzacji Gminy, między innymi poprzez stopniowe wdrażanie elementów front-office, aż do zapewnienia możliwie najszerszego świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną.

Wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną powstałe w wyniku realizacji projektu będą bezpłatne. Na etapie tworzenia systemu zarządzania nie będą świadczone usługi za wynagrodzeniem, wszystkie informacje i dane będą umieszczane i udostępniane bezpłatnie.

System elektroniczny powstały w wyniku realizacji projektu będzie wykorzystywany przez referat księgowości urzędu do księgowania opłat z tytułu najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania nieruchomości i lokali stanowiących własność Gminy. Zgodnie z art. 90 ust. 2-10 ustawy o podatku od towarów i usług proporcja świadczonych usług nie przekroczy 2% i za rok 2010 wyniosła 0,04%. Faktury Gmina będzie wystawiała na podmioty wnoszące ww. opłaty. Majątek powstały w wyniku realizacji projektu będzie stanowił własność Gminy. W prognozach budżetowych zapewniono odpowiednie środki finansowe na realizację ww. projektu. Zakup towarów i usług niezbędnych w ramach realizacji projektu nie będzie miał związku z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT jest Urząd Gminy, który w składanych dokumentach VAT- 7 rozlicza wszystkie czynności przypisane Gminie.

Ww. inwestycja związana jest z wykonywaniem przez Gminę zadań własnych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art. 7 pkt 3a.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gmina ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywanych w ramach zadania pn. "...".

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikające z faktur VAT dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywanych w ramach przedmiotowego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Gmina stosownie do art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną, wykonującą zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy).

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy).

W przypadkach gdy podatnik wykonuje czynności uprawniające do odliczenia VAT i nieuprawniające do tego odliczenia, zastosowanie znajduje przepis art. 90 ustawy o VAT, który ma na celu określenie wartości podatku naliczonego, służącego wyłącznie czynnościom opodatkowanym, z pominięciem tej części podatku naliczonego, w jakiej nabyte towary i usługi będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności zwolnionych od podatku.

Przepis art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o VAT stanowi, że w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku, z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku, z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określania kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami w stosunku, do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1. podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Zgodnie z art. 90 ust. 3 i 4 ustawy o VAT proporcję tę ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. W art. 90 ust. 5-8 wskazano szczegółowe zasady ustalania ww. proporcji.

Stosownie natomiast do zapisu art. 90 ust. 10 ustawy o VAT w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

* przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;

* nie przekroczyła 2% - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Powyższe oznacza, iż w przypadku, gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8, nie przekroczyła 2% podatnik ma prawo uznać, iż ww. proporcja wynosi 0%, a co za tym idzie, podatnik w takiej sytuacji nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza zrealizować projekt pn. "..., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa, Priorytet II, działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych.

W ramach projektu zostanie zakupione niezbędne oprogramowanie, sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne, a także system podpisu elektronicznego.

Wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną powstałe w wyniku realizacji projektu będą bezpłatne. Na etapie tworzenia systemu zarządzania nie będą świadczone usługi za wynagrodzeniem, wszystkie informacje i dane będą umieszczane i udostępniane bezpłatnie.

System elektroniczny powstały w wyniku realizacji projektu będzie wykorzystywany przez referat księgowości urzędu do księgowania opłat z tytułu najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania nieruchomości i lokali stanowiących własność Gminy. Zgodnie z art. 90 ust. 2-10 ustawy o podatku od towarów i usług proporcja świadczonych usług nie przekroczy 2% i za rok 2010 wyniosła 0,04%.

W oparciu o tak przedstawiony opis zdarzenia przyszłego przyjęto, iż system elektroniczny powstały w wyniku realizacji projektu będzie wykorzystywany równocześnie do wykonywania dwóch kategorii czynności, tj. opodatkowanych (księgowania opłat z tytułu najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania) oraz zwolnionych i całość kwot podatku naliczonego związanego z przedmiotową inwestycją dotyczy jednocześnie czynności opodatkowanych i zwolnionych.

Należy podkreślić, iż zastosowanie proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT, dla określenia kwot podatku naliczonego możliwe jest tylko w przypadku, gdy Wnioskodawca nie ma możliwości wyodrębnienia całości lub części kwot w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności w związku z którymi takie prawo nie przysługuje. Wnioskodawca wskazał, iż ustalona przez niego proporcja nie przekracza 2%.

Mając na uwadze przedstawione przepisy oraz opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że Wnioskodawca ma prawo do uznania, że proporcja określona na podstawie art. 90 ust. 2 - 8 ustawy o VAT wynosi 0%. W takiej sytuacji Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących dokonanie zakupów związanych z realizacją projektu pn. "...".

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo należy podkreślić, iż zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem wskazać, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono przy założeniu, iż faktycznie proporcja określona przez Wnioskodawcę zgodnie z art. 90 ust. 2-8, nie przekroczyła 2%, co oznacza iż Wnioskodawca ma prawo do uznania, że proporcja określona na podstawie art. 90 ust. 2 - 8 ustawy o VAT wynosi 0%, to zaś skutkuje brakiem prawa do odliczenia podatku naliczonego. Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualny błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślić wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, a w szczególności możliwości bezpośredniego przyporządkowania przez Wnioskodawcę podatku naliczonego czynnościom, w związku z wykonywaniem których odliczenie podatku naliczonego jest możliwe i czynnościom, w związku z wykonywaniem których podatnik nie ma prawa do odliczenia, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl