Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 15 lipca 2011 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP4/443-624/11/EJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2011 r. (data wpływu 8 kwietnia 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 czerwca 2011 r. (data wpływu 9 czerwca 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obciążenia partnera projektu notą obciążeniową potwierdzającą przeniesienie części kosztów organizacji wystawy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 kwietnia 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obciążenia partnera projektu notą obciążeniową potwierdzającą przeniesienie części kosztów organizacji wystawy. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 6 czerwca 2011 r. (data wpływu 9 czerwca 2011 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 30 maja 2011 r. znak: IBPP4/443-624/11/EJ.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury. Wspólnie z Galerią A. organizuje projekt Pt. "...". W ramach projektu organizowana będzie wystawa w Galerii K., która jest filią Wnioskodawcy, jak i Galerii A. Obie instytucje podpisały umowę o współpracy. Zgodnie z zapisem umowy Galeria A. ma pokryć część konkretnie określonych w umowie wydatków dokonanych przez Centrum Kultury. Galeria A. otrzyma również bezpłatnie 50% nakładu publikacji dotyczącej wystawy. Od części publikacji przeznaczonej dla Galerii A. nie zostanie odliczony podatek VAT. Na realizację projektu Wnioskodawca otrzymał dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W związku z tym, iż Galeria A. ma pokryć część kosztów wystawy, Wnioskodawca wystawi noty obciążeniowe na wydatki, które zgodnie z umową ma pokryć Galeria A.

W piśmie z dnia 6 czerwca 2011 r. Wnioskodawca uzupełnił opis zdarzenia przyszłego wskazując, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT składającym comiesięczne deklaracje VAT-7. Umowa współpracy pomiędzy Wnioskodawca a Galerią A. związana jest z organizacją projektu artystycznego "...".

Umowa obejmuje:

* przygotowanie prac P. W., które zostaną zaprezentowane w ramach wystawy "...",

* organizacja wystawy prac P. W. "..." w Galerii A. w terminie 18 marca 2011 r. do 10 kwietnia 2011 r.,

* organizacja wystawy prac P. W. "..." w CSW K. z siedzibą w B. w terminie: 30 kwietnia 2011 r. do 4 czerwca 2011 r.,

* druk folderu,

* druk publikacji odnoszącej się do wystawy w terminie do 15 grudnia 2011 r.,

* kolportaż materiałów promocyjnych projektu,

* współpraca odbędzie się w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Priorytet 3 "Sztuki wizualne".

Wnioskodawca zobowiązany jest do:

* opłacenia honorariów zaproszonych gości, artystów i autorów tekstu biorących udział w kolejnych odsłonach projektu,

* pokrycia kosztów przejazdu dla uczestników projektu,

* pokrycie kosztów wystawy poniesionych przez Galerię w kwocie nie przekraczającej 10.800,00 zł brutto w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez galerię na podstawie faktycznie poniesionych wydatków wraz z poświadczonymi kserokopiami dokumentów stwierdzających ich poniesienie obejmujących:

a.

koszt produkcji pracy P. W.

b.

koszt budowy ścian na wystawę

c.

koszt transportu prac z W. do B.

* pokrycia kosztów druku publikacji,

* częściowe pokrycie kosztów promocji: kolportaż plakatów, dystrybucja zaproszeń, umieszczenie ogłoszenia w dodatku do Gazety... "Co jest grane",

* zagwarantowania miejsca oraz odpowiedniego sprzętu do organizacji wystawy,

* przygotowaniu wystawy P. W. "..." w ramach projektu "..." w terminie 30 kwietnia 2011 r. - 4 czerwca 2011 r.,

* pokrycia kosztów poczęstunku dla uczestników projektu,

* zapewnienia środków na realizację projektu,

* przekazania Galerii 50% nakładu publikacji.

Galeria A. zobowiązana jest do:

* przygotowaniu wystawy P. W. "..." w ramach projektu "..." w terminie 18 marca 2011 r. - 10 kwietnia 2011 r.

* zagwarantowaniu miejsca i sprzętu do przeprowadzenia projektu,

* współpracy z artystą przy realizacji wystawy,

* konsultacji z kuratorami całości projektu.

* konsultacji z kuratorami całości projektu

* pokrycia części kosztów projektu w kwocie nie przekraczającej 15.000 zł brutto w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Wnioskodawcę na podstawie faktycznie poniesionych wydatków wraz z poświadczonymi kserokopiami dokumentów stwierdzających ich poniesienie obejmujących:

a.

koszty zakupu materiałów do produkcji prac

b.

częściowe pokrycie kosztów promocji (druk plakatu/folderu, banery reklamowe, płatne ogłoszenia),

c.

częściowe pokrycie kosztów transportu materiałów do wystawy z B. do B.

Część faktur dotyczących wystawy została wystawiona na Galerię A. m.in.:

* koszty produkcji pracy P. W.,

* koszty budowy ścian na wystawę,

* koszt transportu prac z W. do B.

Galeria A. pokryje koszty:

* koszty zakupu materiałów do produkcji prac,

* częściowo pokryje koszty promocji (druk plakatu/folderu, banery reklamowe, płatne ogłoszenia),

* częściowe pokrycie kosztów transportu materiałów do wystawy z B. do B.

W związku z tym, że faktury te wystawione są na Wnioskodawcę, Galeria A. pokryje ww. koszty na podstawie noty. Efektem projektu będzie zorganizowanie wystawy i druk publikacji. Wstęp na wystawę jest bezpłatny, odpłatna będzie publikacja z wystawy. Wydatki poniesione przez Wnioskodawcę dotyczą wyłącznie wystawy, wszystkie zakupy związane są wyłącznie z organizowaną wspólnie wystawą. Nie dokonano również zakupu towarów na rzecz Galerii A.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy obciążając inną instytucję określonymi kosztami w ww. przypadku można dokonać takiego obciążania na podstawie noty obciążeniowej.

Zdaniem Wnioskodawcy, można obciążyć notą obciążeniową instytucję, gdyż czynność nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług. Nie powstaje obowiązek podatkowy, gdyż przedmiotem umowy nie jest zakup towarów ani sprzedaż usług na rzecz Galerii A. Instytucje nie świadczą dla siebie usług. W związku z powyższym nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z treści przepisu art. 7 ust. 1 powołanej ustawy wynika, że dostawą towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez świadczenie usług - w myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Dokonując analizy powołanych przepisów należy zauważyć, że aby dana czynność nosiła znamiona dostawy towarów - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy - musi nastąpić przeniesienie przez dostawcę na rzecz nabywcy, prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.

Z kolei oceniając, czy dane świadczenie ma charakter usługi należy mieć na względzie fakt, że ustawodawca - jak wynika z treści art. 8 ust. 1 ustawy - uznaje za usługę każde świadczenie wykonane przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności, które nie jest dostawą towarów, podkreślając tym samym powszechność opodatkowania. Zatem na zachowanie to (świadczenie) składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie, bądź tolerowanie - znoszenie określonych stanów rzeczy). Ponadto do uznania danej czynności za usługę konieczne jest istnienie odbiorcy wykonywanego świadczenia (beneficjenta czynności) i występowanie związku między tą czynnością a otrzymywanym przez niego wynagrodzeniem, będącym świadczeniem wzajemnym. W konsekwencji usługą jest tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument - odbiorca świadczenia, odnoszący z niego korzyść (choćby potencjalną).

Powyższe oznacza, że świadczeniem usług podlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT jest każde świadczenie odpłatne, które powoduje powstanie przysporzenia po stronie konkretnego odbiorcy na skutek działania wykonawcy świadczenia.

Zwrócić również należy uwagę, iż pod rządami nowej ustawy o podatku od towarów i usług, w odniesieniu do każdej płatności pieniężnej rozpatrywać należy, czy nie stanowi ona otrzymanego wynagrodzenia za jakieś świadczenia wykonane przez dany podmiot. Jeśli można zidentyfikować takie świadczenie, to wówczas otrzymaną płatność należałoby potraktować jako wynagrodzenie za usługę. W przypadku więc, gdy podmiot płacący uzyskuje korzyść z pewnego rodzaju sytuacji zobowiązanie takie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT jako świadczenie usługi. W konsekwencji powinno być ono opodatkowane podatkiem VAT.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca wspólnie z Galerią A. organizuje projekt pn. "...". W ramach projektu organizowana będzie wystawa w Galerii K., która jest filią Domu Kultury, jak i Galerii A. Obie instytucje podpisały umowę o współpracy. Zgodnie z zapisem umowy Galeria A. ma pokryć część konkretnie określonych w umowie wydatków dokonanych przez Centrum Kultury. Wydatki poniesione przez Wnioskodawcę dotyczą wyłącznie wystawy, wszystkie zakupy związane są wyłącznie z organizowaną wspólnie wystawą. Nie dokonano zakupu towarów na rzecz Galerii A. W związku z tym, iż Galeria A. ma pokryć część kosztów wystawy, Wnioskodawca wystawi noty obciążeniowe na wydatki, które zgodnie z umową ma pokryć Galeria A.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że czynności opisane we wniosku nie stanowią ani dostawy towarów, gdyż - jak wskazano we wniosku - partnerzy projektu nie dokonują fizycznej dostawy towarów, jak również nie dokonują żadnego świadczenia, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Partnerzy zobowiązani postanowieniami zawartej umowy o współpracę pokrywają tylko część wspólnych kosztów organizacji wystawy będącej przedmiotem projektu (np. częściowe pokrycie kosztów promocji, kosztów transportu materiałów do wystawy oraz częściowe pokrycie kosztów zakupu materiałów do produkcji prac).

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy są zobowiązani do wystawiania faktur stwierdzających w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W rozpatrywanej sytuacji nie występują miedzy wykonawcami - partnerami projektu czynności, które jako opodatkowane podatkiem VAT muszą zostać udokumentowane fakturami VAT. W związku z tym, że przeniesienie części wydatków związanych z organizacją wystaw w ramach wspólnie realizowanego projektu, nie stanowi wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług, brak jest w tym przypadku obowiązku wystawienia faktury VAT.

Zgodnie art. 21 i 22 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:

1.

określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego;

2.

określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej;

3.

opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych;

4.

datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu;

5.

podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów;

6.

stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Dowody księgowe powinny być rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują, kompletne, zawierające co najmniej dane określone w art. 21, oraz wolne od błędów rachunkowych. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania i przeróbek.

W świetle powyższego, w opisanych okolicznościach wystarczającym dokumentem stwierdzającym dokonanie operacji gospodarczej, będzie dowód księgowy, np. nota.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego.

Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do partnera projektu, bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowo-prawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl