Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 12 lipca 2011 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP4/443-618/11/JP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 marca 2011 r. (data 6 kwietnia 2011 r.), uzupełniony pismami z dnia 16 czerwca 2011 r. (data wpływu 27 czerwca 2011 r.) oraz z dnia 6 lipca 2011 r. (data wpływu 7 lipca 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w cenie zakupów dokonanych na potrzeby realizacji projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 kwietnia 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w cenie zakupów dokonanych na potrzeby realizacji projektu pn. "...". Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 16 czerwca 2011 r. będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 9 czerwca 2011 r. nr IBPP4/443-618/11/JP oraz z dnia 29 czerwca 2011 r. będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 29 czerwca 2011 r. nr IBPP4/443-618/11/JP.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka prowadząc działalność w zakresie dystrybucji gazu ziemnego w systemie sieciowym przystąpiła do konsorcjum naukowo-przemysłowego, którego celem jest wykonanie projektu rozwojowego pn. "...". Jednocześnie Spółka wraz z pozostałymi partnerami konsorcjum (Politechniką... i firmą... S.A.) zawarła umowę z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wykonanie powyższego projektu rozwojowego, na mocy której konsorcjum otrzyma środki na refundację kosztów poniesionych na realizację projektu rozwojowego.

Zawarta umowa przewiduje również, że wszyscy partnerzy konsorcjum odpowiadają solidarnie za wykonanie umowy oraz, że w przypadku niewykonania umowy środki przekazane przez Ministerstwo podlegają zwrotowi. Prawidłowe wykonanie zadań badawczych i uzyskanie rezultatów negatywnych nie stanowi jednak okoliczności uznania umowy za niewykonaną, powodującą zwrot otrzymanych od Ministerstwa środków na projekt.

Celem realizacji projektu rozwojowego jest opracowanie kompleksowego systemu ochrony perymetrycznej infrastruktury krytycznej, który umożliwi podniesienie bezpieczeństwa na terenie monitorowanej jednostki, pozwoli na szybsze i bardziej skoordynowane działania w sytuacjach zagrożenia, jak również umożliwi przewidywanie z jak największym wyprzedzeniem sytuacji mogących stanowić zagrożenie. Infrastruktura krytyczna, w tym różnego rodzaju technologiczne instalacje gazownicze, narażone są na wszelkiego rodzaju zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne, które w swoich konsekwencjach mogą doprowadzić nawet do zagrożenia bezpieczeństwu energetycznemu całego państwa (interkonektory na rurociągach tranzytowych) bądź też skutkować regionalnymi ograniczeniami w dostawach paliwa gazowego lub też ich całkowitym wstrzymaniem. Dlatego niezwykle istotne jest by bazując na dostępnej wiedzy wykorzystać dostępne technologie, jak również w procesie badawczym dążyć do wytworzenia technologii bardziej efektywnych i ergonomicznych.

Jednym z podstawowych elementów systemu będzie wykorzystanie zaawansowanych systemów wizyjnych, realizujących nadzór nad wybraną infrastrukturą przesyłową. Nadzór ten powinien być prowadzony bez ingerencji operatora. System będzie wykrywać takie sytuacje jak pojawienie się niepowołanych osób, jak również sygnalizować obecność podejrzanych przedmiotów pozostawionych w bezpośrednim sąsiedztwie monitorowanych obiektów. Dodatkowym elementem systemu powinna być analiza danych pozyskiwanych z kamer termowizyjnych umożliwiająca wykrywanie zagrożeń pomiędzy poszczególnymi elementami rurociągu, których występowanie wiąże się ze zmianą temperatury obiektów.

Aparatura badawcza wytworzona lub zakupiona przez Spółkę do realizacji projektu rozwojowego staje się własnością Spółki, natomiast w przypadku sprzedaży aparatury badawczej w okresie trwania projektu przychody ze sprzedaży podlegają zwrotowi na rachunek Ministerstwa.

Ponadto w piśmie z dnia 16 czerwca 2011 r. Wnioskodawca wskazał, że na potrzeby realizacji projektu Spółka dokonała zakupów w postaci:

* urządzeń dla systemu przeciwpożarowego,

* urządzeń dla systemu sygnalizacji włamania i napadu,

* licencji na oprogramowanie Windows,

* kamery termowizyjnej,

* sprzętu komputerowego i tonerów do drukarek,

* materiałów biurowych i pieczątek.

Faktury dokumentujące nabywane na potrzeby realizacji projektu towary i usługi są wystawiane na Spółkę.

Nabywane na potrzeby realizacji projektu towary i usługi są i będą w całości służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy od zakupów związanych z realizacją projektu rozwojowego (w tym od zakupu środków trwałych), opisanego w części F, przysługuje Spółce prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w cenie zakupów.

Zdaniem Wnioskodawcy, mimo otrzymania z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego refundacji kosztów poniesionych na realizację projektu rozwojowego, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w cenie zakupu towarów i usług poniesionych na jego realizację.

Celem projektu rozwojowego jest opracowanie kompleksowego systemu ochrony perymetrycznej infrastruktury krytycznej, który umożliwi podniesienie bezpieczeństwa sieci dystrybucyjnej Spółki oraz pozwoli na szybsze i bardziej skoordynowane działania w sytuacjach zagrożenia, jak również umożliwi przewidywanie z jak największym wyprzedzeniem sytuacji mogących stanowić zagrożenie. Infrastruktura krytyczna, w tym sieć gazowa, narażona jest bowiem na wszelkiego rodzaju zagrożenia. Projekt rozwojowy jest zatem związany z działalnością Spółki (tj. bezpieczną dostawą gazu), działalność ta jest opodatkowana podatkiem VAT w całości. Tym samym zastosowanie znajdzie przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT pozwalający na odliczenie podatku VAT od zakupów wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych.

Podsumowując Spółka uważa, że zakup aparatury badawczej oraz pozostałych materiałów i usług, w tym środków trwałych, związany jest ze sprzedażą opodatkowaną Spółki, gdyż realizacja projektu rozwojowego dostarczy cennych informacji o zagrożeniach w funkcjonowaniu sieci gazowej Spółki, co będzie miało wpływ na wysokość przychodów (sprzedaży) z tytułu świadczenia usługi dystrybucyjnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie dystrybucji gazu ziemnego w systemie sieciowym. Wnioskodawca przystąpił do konsorcjum naukowo-przemysłowego, którego celem jest wykonanie projektu rozwojowego pn. "...".

Celem realizacji projektu rozwojowego jest opracowanie kompleksowego systemu ochrony perymetrycznej infrastruktury krytycznej, który umożliwi podniesienie bezpieczeństwa na terenie monitorowanej jednostki, pozwoli na szybsze i bardziej skoordynowane działania w sytuacjach zagrożenia, jak również umożliwi przewidywanie z jak największym wyprzedzeniem sytuacji mogących stanowić zagrożenie.

Aparatura badawcza wytworzona lub zakupiona przez Wnioskodawcę do realizacji projektu rozwojowego staje się własnością Wnioskodawcy.

Faktury dokumentujące nabywane na potrzeby realizacji projektu towary i usługi są wystawiane na Wnioskodawcę.

Nabywane na potrzeby realizacji projektu towary i usługi są i będą w całości służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Jak wyżej w uzasadnieniu interpretacji wskazano, istotne dla odliczenia podatku naliczonego jest przeznaczenie nabywanego towaru lub usługi, w tym wystarczający jest do przyznania prawa do odliczenia podatku naliczonego zamiar lub intencja odnośnie wykorzystania w przyszłości danego towaru lub usługi.

Sposób wykorzystania dokonanych na potrzeby realizacji projektu zakupów jest jasno określony. Nabywane na potrzeby realizacji projektu towary i usługi są i będą w całości służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Istnieje zatem wyraźny związek pomiędzy realizacją projektu a wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na spełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, Wnioskodawcy przysługje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Tut. organ podkreśla, że wydając przedmiotową interpretację oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie stanu faktycznego, z którego jednoznacznie wynika, iż nabywane na potrzeby realizacji projektu towary i usługi są i będą w całości służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu stanu faktycznego, a w szczególności wykorzystania zakupionych urządzeń lub sprzętu komputerowego do wykonywania czynności zwolnionych od podatku VAT lub niepodlegających podatkowi VAT, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl