IBPP4/443-600/11/EJ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 3 czerwca 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-600/11/EJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2011 r. (data wpływu 4 kwietnia 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 maja 2011 r. (data wpływu 11 maja 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia lub uzyskania zwrotu podatku naliczonego w ramach realizacji projektu pn. "..."- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 kwietnia 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia lub uzyskania zwrotu podatku naliczonego w ramach realizacji projektu pn. "...". Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 9 maja 2011 r. (data wpływu 11 maja 2011 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 27 kwietnia 2011 r. znak: IBPP4/443-600/11/EJ.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestr Stowarzyszeń i działa na podstawie przepisów:

1.

ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.),

2.

ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427)

3.

rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE 1277 z 21 października 2005 r., str. 1).

Wnioskodawca realizując cele statutowe złożył do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "X" wniosek o dofinansowanie zadań ze środków Unii Europejskiej. W dniu 30 listopada 2009 r. złożono wniosek pn. "...", a umowę przyznania pomocy podpisano w dniu 2 września 2010 r.

W latach 2011-2013 Wnioskodawca planuje realizację kolejnych projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lub w ramach innych europejskich i krajowych programów.

Koszty ponoszone przez Wnioskodawcę od dnia 1 stycznia 2010 r. w ramach realizacji ww. operacji kwalifikują się do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś 4 LEADER, w zakresie małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", a zgodnie z przepisami do kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją ww. operacji zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT), uiszczany w związku z poniesieniem kosztów, na zasadach określonych w art. 71 ust. 3 lit. a Rozporządzenia rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE z 21 października 2005 r. str. 1). W związku z koniecznością dołączenia do wniosku o płatność (refundację poniesionych kosztów) w roku 2011 interpretacji indywidualnej dotyczącej możliwości bądź braku możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT, Wnioskodawca jest zobligowany do uzyskania takiej interpretacji.

Wnioskodawca nie figuruje w rejestrze płatników podatku VAT, nie jest czynnym płatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie figuruje w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wnioskodawca działa w sferze pożytku publicznego, a głównym źródłem przychodów są składki członkowskie. Koszty bieżące wynikające z realizacji ww. operacji, w ramach których można kwalifikować do refundacji poniesiony VAT, są niezbędne do funkcjonowania i realizacji zadań wynikających z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4, LEADER.

W piśmie z dnia 9 maja 2011 r. Wnioskodawca wskazał dodatkowo, że realizacja projektu polega na odnowieniu kapliczki pochodzącej z 1910 r.; remoncie jej elewacji, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dachu oraz tynków wewnętrznych i posadzki. Wokół kapliczki urządzone zostanie miejsce odpoczynku; ułożony zostanie chodnik wokół kapliczki, zasiana będzie trawa i posadzone będą krzewy, ustawione zostaną ławki i tablica informacyjna o obiekcie zabytkowym. Prace remontowe przy kapliczce wykona firma budowlana, natomiast urządzenia miejsca wypoczynku wykonają członkowie Stowarzyszenia w ramach wkładu własnego. Na potrzeby urządzenia miejsca odpoczynku zakupione zostaną krzewy ozdobne, trawa, ławki, tablica informacyjna. Miejsce odpoczynku obok odnowionej kapliczki będzie ogólnie dostępne dla wszystkich odwiedzających, nie będzie pobierana żadna opłata, więc zrealizowany projekt nie będzie generował jakiegokolwiek obrotu dla Wnioskodawcy. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT wykonywanymi przez Wnioskodawcę.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT składającym deklaracje VAT-7, lecz korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie figuruje w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego. Wnioskodawca działa w sferze pożytku publicznego, a głównym źródłem przychodów są składki członkowskie. Koszty bieżące wynikające z realizacji ww. operacji, w ramach których można kwalifikować do refundacji poniesiony VAT, są niezbędne do funkcjonowania i realizacji zadań wynikających z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4, LEADER.

W związku z powyższym zadano następujące (doprecyzowane w piśmie z dnia 9 maja 2011 r.):

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia lub uzyskania zwrotu podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług w trakcie realizacji projektu pn. "..." w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4, LEADER.

Zdaniem Wnioskodawcy (doprecyzowane w piśmie z dnia 9 maja 2011 r.), nie ma prawa do odliczenia lub uzyskania zwrotu podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług w trakcie realizacji projektu pn. "..." w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zrealizował projekt pn. "...". Prace remontowe przy kapliczce wykona firma budowlana, natomiast urządzenia miejsca wypoczynku wykonają członkowie Stowarzyszenia w ramach wkładu własnego. Na potrzeby urządzenia miejsca odpoczynku zakupione zostaną krzewy ozdobne, trawa, ławki, tablica informacyjna. Miejsce odpoczynku obok odnowionej kapliczki będzie ogólnie dostępne dla wszystkich odwiedzających, nie będzie pobierana żadna opłata, więc zrealizowany projekt nie będzie generował jakiegokolwiek obrotu dla Wnioskodawcy. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT wykonywanymi przez Wnioskodawcę.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT składającym deklaracje VAT-7, lecz korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako "podatnicy VAT czynni", składających deklaracje VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie jest spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi - brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wnioskodawca nie ma zatem prawa do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu.

Tym samym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdą również zastosowania uregulowania § 22 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392), bowiem przepisy te przewidują możliwość zwrotu podatku zarejestrowanym podatnikom jedynie na podstawie umów zawartych przed dniem 1 maja 2004 r.

Powyższe jest powtórzeniem unormowania zawartego w rozporządzeniach Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799) oraz z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649).

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Należy zatem zaznaczyć, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono w oparciu o wskazanie, iż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego oraz wykorzystywania nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. A. Kośnego 70, 45-372 Opole po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl